2

Hais rau lub moos Efexau

1“Cia li sau xa rau tus tubtxib saum ntuj hauv pawg ntseeg Efexau hais tias, Tus uas tuav rawv xya lub hnub qub hauv nws txhais tes xis thiab mus mus los los hauv nruab nrab xya tus ncej kub txawb teeb hais li no tias,
2“ ‘Kuv paub koj tes haujlwm, thiab paub qhov uas koj khwv thiab ua siab ntev thev ua haujlwm, thiab paub tias koj thev tsis taus cov neeg ua phem thiab koj twb tshuaj saib cov uas khav hais tias lawv yog tubtxib tiamsis tsis yog, thiab koj pom tias lawv cov ntawd dag xwb. 3Kuv paub tias koj muaj lub siab ntev thev taus thiab yeem thev vim saib rau kuv lub npe, thiab tsis qaug zog. 4Tiamsis kuv muaj ib qho uas thuam koj, yog qhov uas koj muab txojkev hlub uas koj muaj thaum chiv thawj tso tseg lawm. 5Vim li no cia li nco txog lub neej uas koj poob los ntawd, cia li ntxeev dua siab tshiab thiab ua tes haujlwm ib yam li thaum chiv thawj. Yog tsis ua li ntawd, kuv yuav tuaj cuag koj thiab muab tus ncej txawb teeb rho ntawm koj mus, yuav yog koj ntxeev dua siab tshiab xwb thiaj tsis muab rho mus. 6Tiamsis koj tseem muaj qhov zoo thiab, yog qhov uas koj ntxub tej uas cov neeg Nikaulaite ua ib yam li kuv ntxub. 7Tus uas muaj qhov ntsej cia li mloog tej uas Vaj Ntsuj Plig hais rau cov pawg ntseeg. Tus uas kov yeej, kuv yuav pub nws noj tsob txiv ntoo uas pub txojsia uas nyob hauv Vajtswv lub vaj uas zoo kawg nkaus.’

Hais rau lub moos Xamawna

8“Cia li sau xa rau tus tubtxib saum ntuj hauv pawg ntseeg Xamawna hais tias, Tus uas yog lub hauv paus thiab yog lub ntsis, yog tus uas twb tuag lawm thiab ciaj sawv rov los hais li no tias,
9“ ‘Kuv paub tias koj raug kev tsim txom thiab kev pluag, tiamsis koj kuj nplua nuj. Thiab kuv paub qhov uas cov neeg uas khav tias lawv yog Yudai tiamsis yeej tsis yog, iab hiam koj. Lawv yog Xatas lub tsev sablaj xwb. 10Tsis txhob ntshai qhov uas nej yuav raug tsim txom. Saib maj, Ntxwg Nyoog yuav muab nej qee leej pov rau hauv tsev lojfaj xwv thiaj tau chaw sim nej, thiab nej yuav raug kev tsim txom kaum hnub. Koj cia li muaj siab ntseeg mus txog hnub tuag mas kuv yuav muab lub mom kub uas yog txojsia rau koj. 11Tus uas muaj qhov ntsej cia li mloog tej uas Vaj Ntsuj Plig hais rau cov pawg ntseeg. Tus uas kov yeej, yuav tsis raug txojkev tuag zaum ob kiag li.’

Hais rau lub moos Pawkamu

12“Cia li sau xa rau tus tubtxib saum ntuj hauv pawg ntseeg Pawkamu hais tias, Tus uas tuav rawv rab ntaj ob sab ntse hais li no tias,
13“ ‘Kuv paub qhov chaw uas koj nyob, yog lub chaw uas muaj Xatasd lub zwm txwv. Tiamsis koj tseem tuav rawv kuv lub npe thiab koj tsis muab txojkev ntseeg kuv tso tseg. Txawm yog thaum Atipa uas ua timkhawv ncaj ncees rau kuv raug muab tua hauv nruab nrab nej uas yog Xatas lub chaw nyob los koj tsis tso kuv tseg. 14Tiamsis muaj ob peb qho uas kuv yuav thuam koj. Muaj qee leej hauv koj uas tuav rawv Npala‑as tej lus qhia uas qhia Npalaj muab tej uas ua rau cov Yixayee dawm, cuab ntawm lawv hauv ntej, yog kom lawv noj tej zaub mov uas muab xyeem rau tej dab mlom thiab ua nkauj ua nraug. 15Ib yam li ntawd, koj kuj muaj qee leej uas tuav rawv cov neeg Nikaulaite tej lus qhia. 16Vim li no, cia li ntxeev dua siab tshiab. Yog tsis ua li ntawd kuv yuav tuaj cuag koj sai sai no, thiab yuav xuas rab ntaj uas yog kuv lub qhov ncauj tawm tsam cov neeg ntawd. 17Tus uas muaj qhov ntsej cia li mloog tej uas Vaj Ntsuj Plig hais rau cov pawg ntseeg. Tus uas kov yeej, kuv yuav muab cov mana uas muab zais cia lawd rau nws noj thiab yuav muab ib lub pob zeb dawb rau nws. Muaj lub npe tshiab sau cia ntawm lub pob zeb ntawd tsis muaj leejtwg paub li tsuas yog tus uas tau txais thiaj paub xwb.’

Hais rau lub moos Thiathila

18“Cia li sau xa rau tus tubtxib saum ntuj hauv pawg ntseeg Thiathila hais tias, Vajtswv tus tub uas lub qhov muag zoo li nplaim taws thiab txhais kotaw zoo li tooj liab uas txhuam ci nplas lawm hais li no tias,
19“ ‘Kuv paub koj tes haujlwm thiab paub koj kev hlub, kev ntseeg, kev ua num rau luag thiab qhov uas ua siab ntev thev, thiab paub tias tej haujlwm uas koj ua thaum kawg no zoo dua thaum chiv thawj. 20Tiamsis muaj ib qho uas kuv yuav thuam koj, yog qhov uas koj tso ncauj rau tus niag pojniam Yexenpee uas khav hais tias nws yog poj xibhwb cev Vajtswv lus thiab nws qhia thiab dag ntxias kuv cov qhev kom ua nkauj ua nraug thiab noj tej zaub mov uas muab xyeem rau dab mlom. 21Kuv pub sijhawm rau nws ntxeev dua siab tshiab tiamsis nws tsis yeem ntxeev dua siab tshiab ntawm qhov uas ua nkauj ua nraug. 22Saib maj, kuv yuav muab nws pov rau hauv lub lav mob, thiab muab cov uas nrog nws sib deev pov rau hauv txojkev txom nyem loj heev, ntshai tsuas yog lawv ntxeev dua siab tshiab ntawm tus pojniam ntawd tej kev phem lawm. 23Kuv yuav muab tus pojniam ntawd cov menyuam tua pov tseg. Mas txhua pawg ntseeg yuav paub tias kuv yog tus uas tshuaj saib lawv lub siab thiab tej uas lawv xav, thiab kuv yuav pub rau nej txhua tus raws li tej haujlwm uas txhua tus ua. 24Tiamsis nej cov hauv lub moos Thiathila uas tsis ua raws li nws tej lus qhia ntawd, thiab tsis kawm paub tej uas luag hais tias yog tej uas nyob tob tob hauv dab Xatas,d kuv hais rau nej tias kuv yuav tsis muab dua lub nra hnyav rau nej ris, 25tsuas yog nej yuav tsum tuav rawv tej uas nej muaj lawd mus txog thaum kuv los xwb. 26Tus uas kov yeej thiab ua kuv tes haujlwm mus txog thaum kawg, kuv yuav pub kom nws muaj hwjchim kav ib tsoom tebchaws.
  27“ ‘Nws yuav xuas qws hlau kav lawv,
   ib yam li tej laujkaub av
   uas raug muab tsoo ntsoog tag,’
28ib yam li kuv tau txais hwjchim ntawm kuv leej Txiv lawm, thiab kuv yuav muab lub hnub qub toog rau nws. 29Tus uas muaj qhov ntsej cia li mloog tej uas Vaj Ntsuj Plig hais rau cov pawg ntseeg.”