19

1Nqa'haav yie haiz yiem tin-dorngh maaih qiex mbui hnangv mienh camv! haic gapv zunv nyei qiex mbui nor. Ninh mbuo heuc jienv gorngv,
  “Aa^le^lu^yaa!
   Njoux en, njang-laangc caux qaqv se mbuo nyei Tin-Hungh nyei.
  2Ninh dingc mienh nyei zuiz se dingc duqv zien nyei, baengh fim nyei.
  Ninh dingc zoux hlo wuov dauh maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn nyei zuiz,
    weic zuqc wuov dauh m'sieqv dorn longc ninh hienx nqox nyei zuiz
   zoux bun baamh gen waaic nzengc mi'aqv.
  Tin-Hungh yaac jaauv win laaix wuov dauh m'sieqv dorn
   daix Tin-Hungh nyei bou bun nziaamv liouc cuotv nyei zuiz.”
3Ninh mbuo aengx heuc nzunc gorngv,
  “Aa^le^lu^yaa! Zieqc jienv naaiv norm domh zingh nyei douz-sioux
   oix yietc liuz cutv-cutv nyei faaux taux maanc gouv maanc doic.”
4Wuov deix nyic ziepc feix dauh mienh gox caux wuov deix biei dauh nangh nyei ga'naaiv ziouc puoqv njiec baaix zueiz jienv hungh weic nyei Tin-Hungh, yaac gorngv,
  ⟨“Aamen!⟩ Aa^le^lu^yaa!”

Ba'gi Yungh Dorn Nyei Cing-Jaa-Yinh

5Aengx maaih qiex yiem hungh weic daaih gorngv,
  “Tin-Hungh nyei zuangx bou caux yietc zungv taaih ninh nyei mienh
   maiv gunv zoux hlo zoux faix, oix zuqc ceng mbuo nyei Tin-Hungh.”
6Yie aengx haiz qiex hnangv mienh camv! nyei gapv zunv nor, se hnangv wuom buangv mouh nor mbui, yaac hnangv borngz domh mba'ong nor mbui. Qiex gorngv,
  “Aa^le^lu^yaa!
   Weic zuqc mbuo nyei Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh,
   duqv zoux hungh gunv jienv aqv.
  7Mbuo oix zuqc njien-youh orn-lorqc,
   taaih ninh zoux hlo,
  weic zuqc Ba'gi Yungh Dorn nyei cing-jaa-yinh taux aqv.
   Ninh nyei siang-mbuangz mbenc ziangx nzengc aqv.
  8Tin-Hungh bun ninh zuqv
   cing-nzengc nyei, mbopv baeqc nyei, la'maah ndie-muonc.”
(Naaiv la'maah ndie-muonc se Tin-Hungh nyei baeqc fingx zoux nyei kuv sic.)
9Wuov dauh fin-mienh ziouc gorngv mbuox yie, “Oix zuqc fiev jienv naaiv deix waac oc. ‘Tin-Hungh heuc daaih nyanc Ba'gi Yungh Dorn nyei cing-jaa hnaangx wuov deix za'gengh orn-lorqc haic.’ ” Fin-mienh aengx gorngv, “Naaiv deix waac za'gengh Tin-Hungh nyei zien waac.”
10Yie ziouc puoqv njiec fin-mienh nyei zaux-hlen oix baaix ninh mv baac ninh gorngv, “Maiv dungx hnangv naaiv nor zoux maah! Yie caux meih aengx caux meih nyei gorx-youz, dongh sienx wuonv Yesu zoux zorng-zengx gorngv nyei zien leiz wuov deix, lomh nzoih zoux bou. Oix zuqc baaix Tin-Hungh hnangv. Weic zuqc tengx Yesu zoux zorng-zengx se zoux douc Tin-Hungh nyei waac nyei fim.”

Geh Maaz-Baeqc Wuov Dauh

11Jiex daaih yie buatc tin-dorngh nqoi, aengx maaih dauh maaz-baeqc yiem wuov. Geh maaz wuov dauh nyei mbuox heuc, “Ziepc Zuoqv nyei, Zien nyei Wuov Dauh.” Ninh baengh fim nyei siemv zuiz yaac baengh fim nyei mborqv jaax. 12Ninh nyei m'zing hnangv douz-mbietc nor. M'nqorngv yaac ndongx jienv camv-norm ningv. Ninh yaac maaih norm mbuox fiev jienv ninh nyei sin. Cuotv liuz ninh ganh maiv maaih haaix dauh hiuv duqv naaiv norm mbuox. 13Ninh zuqv jienv ziemx jiex nziaamv nyei domh lui-ndaauv. Ninh nyei mbuox heuc, “Tin-Hungh nyei Doz.” 14Tin-dorngh nyei zuangx baeng geh jienv maaz-baeqc, zuqv jienv cing-nzengc nyei, mbopv baeqc nyei, la'maah ndie-muonc gan jienv ninh mingh. 15Yiem ninh nyei nzuih cuotv zung laic haic nyei nzuqc ndaauv. Ninh oix longc naaiv zung nzuqc ndaauv mborqv hingh maanc guoqv nyei mienh. Yaac oix longc hlieqv-biaav gunv ninh mbuo, yaac oix nyueih yiem zorngh nyei biouv, dongh biux mengh Nernh Jiex nyei Tin-Hungh qiex jiez, nouz zuiz wuov norm zorngh. 16Ninh nyei domh lui-ndaauv caux ninh nyei camh zuih fiev jienv mbuox gorngv,
  “Maanc hungh nyei Hungh,
   Maanc ziouv nyei Ziouv.”
17Yie aengx buatc dauh fin-mienh souv jienv mba'hnoi. Ninh heuc jienv mbui nyei gorngv mbuox ndaix ndaamv-lungh nyei yietc zungv norqc, “Daaih maah! Gapv zunv daaih nyanc Tin-Hungh mbenc daaih nyei domh yinh wuic. 18Daaih nyanc hungh diex nyei orv, caux baeng-bieiv nyei orv, caux henv haic nyei mienh nyei orv, caux maaz caux geh maaz mienh nyei orv, caux zuangx mienh nyei orv, maiv gunv zoux nouh fai maiv zoux nouh nyei, zoux hlo fai zoux faix.”
19Yie aengx buatc wuov dauh hieh ga'naaiv caux baamh gen nyei zuangx hungh caux ninh mbuo nyei guanh guanh baeng gapv zunv daaih oix caux geh jienv maaz wuov dauh caux wuov dauh nyei baeng mborqv jaax. 20Mv baac hieh ga'naaiv caux wuov dauh ⟨jaav douc waac mienh,⟩ dongh yiem hieh ga'naaiv nyei nza'hmien zoux mbuoqc horngh nyei jangx-hoc wuov dauh, zuqc zorqv mi'aqv. Se naaiv dauh longc jangx-hoc nduov dongh nqaapv jienv hieh ga'naaiv nyei yienx caux baaix hieh ga'naaiv nyei fangx wuov deix. Hieh ga'naaiv caux wuov dauh ⟨jaav douc waac mienh,⟩ ziouc zuqc liemh nangh zoi njiec zieqc jienv hungh nyei douz-koiv. 21Zengc njiec nyei mienh zuqc geh maaz wuov dauh nyei nzuih cuotv wuov zung nzuqc ndaauv hngaqv daic nzengc mi'aqv. Yietc zungv norqc daaih nyanc wuov deix orv beuv, zungx nzengc.