12

1Ép-ra-im ăn gió, săn bão, suốt ngày cứ chơi trò nguy hiểm! Càng ngày càng lừa dối, bạo tàn. Nó ký thỏa ước với A-sy-ri, triều cống Ai-cập nhưng chỉ được những lời hứa hão. 2Chúa Hằng Hữu cũng tranh với Giu-đa, Ngài sẽ đoán phạt Gia-cốp đúng theo việc nó làm.
3Trong bụng mẹ, Gia-cốp nắm gót chân anh mình, về sau người vận dụng sức mạnh đấu tranh với Thượng Đế. 4Phải, Gia-cốp đã khóc lóc và nài xin Chúa, vật lộn với Thiên sứ và thắng cuộc. Chúa gặp người tại Bê-tên và phán dạy người. 5Chúa là Thượng Đế Toàn năng, danh Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. 6Vì thế, các ngươi hãy quay về vói Chân Thần mình, giữ sự nhân từ, công chính và liên tục trông đợi Ngài.

Tội ác của Ép-ra-im

7Là con buôn dùng cân giả dối, nó thích bóc lột người ta. 8Ép-ra-im từng kiêu hãnh: "A! Ta giàu có rồi! Ta thu thập cho mình nhiều của cải!' Nhưng tài sản phong phú đến đâu cũng không che lấp được cảm thức tội lỗi. 9Từ đất Ai-cập, Ta vẫn là Đấng Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi. Ta sẽ lại cho các ngươi ở trong lều trại, như trong ngày các ngươi giữ lễ Lều tạm. 10Ta đã phán bảo các tiên tri. Chính Ta đã tăng thêm nhiều khải tượng và qua các tiên tri Ta dạy cho các ngươi bằng những ngụ ngôn. 11Nhưng Ga-la-át chứa đầy tội ác, nên dân nó sẽ thành vô giá trị. Chúng dâng tế bò đực tại Ghinh-ganh. Bàn thờ của chúng bị lật đổ thành đống đá vụn trên luống cày đồng ruộng. 12(Gia-cốp trốn qua Sy-ri, làm công, chăn bầy gia súc để cưới vợ). 13Chúa Hằng Hữu dùng một nhà tiên tri đem Y sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập và bảo vệ họ an toàn. 14Nhưng Ép-ra-im đã chọc giận Chúa cách cay nghiệt nên Ngài bỏ mặc nó với bàn tay vấy máu và trả lại cho nó cuộc đời sỉ nhục.