112

Tus uas paub ntshai Yawmsaub tau koob hmoov

  1Cia li qhuas Yawmsaub.
   Tus uas hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   tau nyob kaj siab lug,
  yog tus uas zoo siab kawg
   rau Yawmsaub tej lus nkaw.
  2Nws tej tub ki yuav muaj hwjchim
   rau hauv lub tebchaws.
  Tus uas ncaj ncees li caj ces
   yuav tau koob hmoov.
  3Nyiaj txiag thiab kev nplua nuj
   nyob hauv nws lub tsev,
  nws txojkev ncaj ncees
   yuav nyob mus ib txhis.
  4Qhov kaj ci hauv qhov tsaus ntuj
   tshwm los rau tus uas siab ncaj,
  yog tshwm rau tus uas muaj
   siab hlub siab khuvleej thiab ncaj ncees.
  5Tus uas ua lub siab dav thiab qev rau luag,
   thiab ua txhua yam raug cai
   mas nws yuav tau nyob zoo.
  6Tus uas ncaj ncees yuav nyob ruaj nreeg,
   neeg yuav nco txog nws mus ib txhis.
  7Nws tsis ntshai tej xov xwm phem,
   nws lub siab tseem ruaj khov
   tso siab rau Yawmsaub.
  8Nws lub siab tawv qhawv nws tsis ntshai li,
   mas thaum kawg nws yuav pom
   nws cov yeeb ncuab swb lawm.
  9Nws zoo siab faib rau luag
   thiab pub rau tej pluag,
  nws txojkev ncaj ncees
   yuav nyob mus ib txhis,
   nws txwm kub yuav muaj koob meej loj.
  10Cov neeg limhiam pom kuj chim,
   lawv zim hniav zog thiab cia li ploj tag lawm,
   tej uas lawv xav tseg kuj ua tsis tiav.