112

Tug kws paub ntshai Yawmsaub tau koob moov

1Ca le qhuas Yawmsaub.
  Tug kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   tau nyob kaaj sab lug,
  yog tug kws zoo sab kawg
   rua Yawmsaub tej lug nkaw.
  2Nwg tej tub ki yuav muaj fwjchim
   rua huv lub tebchaws.
  Tug kws ncaaj nceeg le caaj ceg
   yuav tau koob moov.
  3Nyaj txag hab kev nplua nuj
   nyob huv nwg lub tsev,
  nwg txujkev ncaaj nceeg
   yuav nyob moog ib txhws.
  4Qhov kaaj ci huv qhov tsaus ntuj
   tshwm lug rua tug kws sab ncaaj,
  yog tshwm rua tug kws muaj
   sab hlub sab khuvleej hab ncaaj nceeg.
  5Tug kws ua lub sab daav hab qev rua luas,
   hab ua txhua yaam raug cai
   mas nwg yuav tau nyob zoo.
  6Tug kws ncaaj nceeg yuav nyob ruaj nreeg,
   tuabneeg yuav ncu txug nwg moog ib txhws.
  7Nwg tsw ntshai tej xuv xwm phem,
   nwg lub sab tseed ruaj khov
   tso sab rua Yawmsaub.
  8Nwg lub sab tawv qhawv nwg tsw ntshai le,
   mas thaus kawg nwg yuav pum
   nwg cov yeeb ncuab swb lawm.
  9Nwg zoo sab faib rua luas
   hab pub rua tej pluag,
  nwg txujkev ncaaj nceeg
   yuav nyob moog ib txhws,
   nwg txwm kub yuav muaj koob meej luj.
  10Cov tuabneeg limham pum kuj chim,
   puab zawm nav quas zog
  hab ca le pluj taag lawm,
   tej kws puab xaav tseg kuj ua tsw tav.