6

Thov Vaajtswv khuvleej rua thaus raug txom nyem

Sau rua tug thawj coj hu nkauj lawv le lub suab Semini, yuav swv nkauj nog ncaas. Yog Tavi zaaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, thaus koj chim
   thov koj tsw xob tshev kuv,
   thaus koj npau tawg tsw xob nplawm kuv.
  2Au Yawmsaub, thov hlub kuv
   tsua qhov kuv qaug zug zuj quas zug.
  Au Yawmsaub, thov khu kuv
   tsua qhov kuv tej pob txhaa
   tsaug tsaug poob quas nthaav,
  3hab kuv lub sab txhawj xeeb heev.
   Au Yawmsaub, koj tseed yuav tog ntev le caag?

  4Au Yawmsaub, thov koj tig lug cawm kuv txujsa.
   Vem yog koj txujkev hlub kws ruaj khov
   mas thov cawm kuv dim.
  5Thaus tuag lawd tsw muaj kev
   ncu txug koj lawm.
  Nyob huv tub tuag teb
   leejtwg yuav qhuas tau koj lawm?

  6Kuv quaj ntsuag txug sav heev lawm,
   kuv naj mo lug kua muag
   nyaab kuv lub txaaj pw,
  kuv quaj quaj
   ua rua kuv lub chaw pw ntub taag.
  7Vem yog kev lwj sab
   kuv qhov muag txhad plooj taag lawm,
  vem kuv cov tshawj chim huvsw
   kuv qhov muag txhad dig quas zug lawm.

  8Mej cov tuabneeg ua phem suavdawg,
   ca le ncaim kuv moog,
  tsua qhov Yawmsaub tub noog
   kuv lub suab quaj lawm.
  9Yawmsaub tub nov kuv lub suab taij thov,
   Yawmsaub txais kuv tej lug thov lawm.
  10Kuv cov yeeb ncuab suavdawg
   yuav tau txaaj muag
   hab yuav poob sab nthaav,
  puab yuav thim rov qaab
   hab tuab ntsais muag xwb
   yuav raug kev txaaj muag.