6

Thov Vajtswv khuvleej rau thaum raug txom nyem

Sau rau tus thawj coj hu nkauj raws li lub suab Semini, yuav siv nkauj nog ncas. Yog Davi zaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, thaum koj chim
   thov koj tsis txhob cem kuv,
   thaum koj npau taws tsis txhob nplawm kuv.
  2Au Yawmsaub, thov hlub kuv
   rau qhov kuv qaug zog zuj zus.
  Au Yawmsaub, thov kho kuv
   rau qhov kuv tej pob txha
   tsaug tsaug poob nthav,
  3thiab kuv lub siab txhawj xeeb heev.
   Au Yawmsaub, koj tseem yuav tos ntev li cas?

  4Au Yawmsaub, thov koj tig los cawm kuv txojsia.
   Vim yog koj txojkev hlub uas ruaj khov
   mas thov cawm kuv dim.
  5Thaum tuag lawd tsis muaj kev
   nco txog koj lawm.
  Nyob hauv tub tuag teb
   leejtwg yuav qhuas tau koj lawm?

  6Kuv quaj ntsuag txog siav heev lawm,
   kuv niaj hmo los kua muag
   nyab kuv lub txaj pw,
  kuv quaj quaj
   ua rau kuv lub chaw pw ntub tag.
  7Vim yog kev lwj siab
   kuv qhov muag thiaj plooj tag lawm,
  vim kuv cov tshawj chim huvsi
   kuv qhov muag thiaj dig zuj zus lawm.

  8Nej cov neeg ua phem sawvdaws,
   cia li ncaim kuv mus,
  rau qhov Yawmsaub twb mloog
   kuv lub suab quaj lawm.
  9Yawmsaub twb hnov kuv lub suab taij thov,
   Yawmsaub txais kuv tej lus thov lawm.
  10Kuv cov yeeb ncuab sawvdaws
   yuav tau txaj muag thiab yuav poob siab nthav,
  lawv yuav thim rov qab
   thiab tib ntsais muag xwb
   yuav raug kev txaj muag.