4

Ua lawv Vaajtswv sab nyam

1Yog le ntawd, vem Kheto raug kev tswm txom ntawm lub cev nqaj tawv mas mej ca le tuav rawv tej cuab yeej kws yog muaj lub sab xaav ib yaam nkaus le nwg, tsua qhov tug kws raug kev tswm txom ntawm lub cev nqaj tawv tub tso kev txhum tseg lawm, 2sub lub swjhawm kws tseed tshuav rua mej nyob huv lub cev nqaj tawv mej txhad tsw ua lawv le tuabneeg txujkev ntshaw tassws ua lawv le Vaajtswv lub sab nyam. 3Ca tej swjhawm kws dhau taag lug txaus rua tej kws lwm haiv tuabneeg nyam ua, yog qhov kws ua dev, ua lawv le lub sab phem ntshaw, qaug dej qaug cawv, noj txaus sab txaus ntsws, ua nqaaj ua nqug hab pe tej txoov daab kws ntxwm ntxub. 4Puab phemfwj tas mej tsw nrug puab dha moog ua phem ua qas phum laam qos ntsuav ib yaam le puab, hab puab ab ham mej. 5Tassws puab yuav qha tej kws puab ua lawd rua tug kws txav txem rua cov caj hab cov tuag. 6Vem le nuav txuj xuv zoo txhad raug muab pav rua cov tuabneeg kws tuag taag lawm sub puab txhad raug txav txem rua saab nqaj tawv ib yaam le tuabneeg tassws muaj txujsa nyob rua saab ntsuj plig ib yaam le Vaajtswv.
7Lub swjhawm kws txhua yaam yuav kawg lug ze lawm. Vem le nuav mej ca le feeb meej hab tswj mej lub sab sub txhad zoo thov Vaajtswv. 8Qhov kws tseem ceeb dua ndais huvsw, ca le swv zug sws hlub vem txujkev hlub tswj tau ntau yaam kev txhum. 9Mej ib leeg tog txais ib leeg tsw xob ywg le. 10Mej txhua tug yuav tsum swv tej tswvyim kws Vaajtswv pub rua nyag ib leeg ua koom rua ib leeg. Mej yog cov kws Vaajtswv muab txhua yaam kev hlub cob rua mej ua lawd. 11Yog leejtwg has lug, ca le has yaam le yog has Vaajtswv tej lug, yog leejtwg ua koom rua luas ca le swv tug zug kws Vaajtswv pub rua nwg ua, sub Vaajtswv txhad tau koob meej ntawm txhua yaam huv Yexu Kheto. Lub koob meej hab tug fwjchim kaav yeej yog nwg le moog ib txhws tsw kawg. Amee.

Cov ntseeg yuav raug tswm txom

12Cov kwvtij kws kuv hlub, tsw xob poob sab rua tej kev tswm txom luj heev kws yuav lug raug mej swm mej lub sab, tsw xob xaav tas yog ib yaam phemfwj lug tshwm raug mej. 13Tassws ca le xyiv faab tsua qhov kws tau koom Yexu tej kev tswm txom, sub thaus nwg tug fwjchim ci ntsaa ab tshwm lug mej yuav zoo sab xyiv faab kawg. 14Yog mej raug luas thuaj vem yog tim Kheto lub npe, mej yuav tau nyob kaaj sab lug, vem Vaaj Ntsuj Plig kws muaj fwjchim ci ntsaa ab, kws yog Vaajtswv tug Ntsuj Plig, nrug nraim mej nyob. 15Tsw xob ca mej cov leejtwg raug kev tswm txom vem yog tua tuabneeg, ua tub saab, ua phem lossws ua tuabneeg tshum phij lwm tug. 16Tassws yog raug tswm txom vem yog ib tug Khixatia, tug hov tsw xob txaaj muag, ca nwg pub koob meej rua Vaajtswv vem yog lub npe ntawd. 17Tub txug lub swjhawm lawm kws yuav xub txav txem rua Vaajtswv tsev tuabneeg ua ntej. Yog chiv txav txem rua peb ua ntej, cov tuabneeg kws tsw noog Vaajtswv txuj xuv zoo thaus kawg yuav zoo le caag?
  18“Yog tug ncaaj nceeg tub ceblaaj dim tau,
   tug tuabneeg phem hab muaj txem
   yuav raug le caag?”
19Yog le nuav ca cov kws raug kev tswm txom lawv le Vaajtswv lub sab nyam muab puab tug ntsuj plig cob rua tug kws tswm kws peb tso sab tau, hab ca le ua zoo moog le.