4

Hơdip Hơdơ̆ng Kơ Ơi Adai

1Hơnŭn yơh, yuakơ Krist tŭ gleh tơnap laih gah drơi jan Ñu, buh hơô bĕ gih pô hăng kơnuih kar hăng anŭn mơ̆n, yuakơ hlơi pô hơmâo tŭ gleh tơnap gah drơi jan ñu jing ñu klaih hĭ yơh mơ̆ng tơlơi ngă soh. 2Yuakơ tơlơi anŭn yơh, ñu anŭn ƀu hơdip abih tơlơi hơdip dŏ glaĭ ñu ƀơi lŏn tơnah anai tui hăng khul tơlơi amoaih kluh mơnuih soh sat dơ̆ng tah, samơ̆ ñu hơdip tui hăng tơlơi kiăng Ơi Adai yơh. 3Yuakơ ƀing gih hơmâo pơrơngiă hĭ laih djŏp hrơi mông hlâo adih kiăng kơ ngă tơlơi bruă ƀing mơnuih tuai ruah kiăng kơ ngă. Anŭn jing tơlơi hơdip tă tăn, kluh amoaih, măt tơpai, ră̱ ƀơ̆ng mơñum, pơgao hơnơ̆ng laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ rup trah yơh. 4Ƀing tuai anŭn pơmĭn dŏ kơtuă biă mă kơ tơlơi ƀing gih ƀu hơdip tă tăn kar hăng ƀing gơñu tơlŭh nao hơdip, tui anŭn ƀing gơñu pơhiăp sat kơtư̆ juă kơ ƀing gih yơh. 5Samơ̆ ƀing gơñu khŏm či glăm mă khul tơlơi bruă gơñu ƀơi anăp Ơi Adai yơh, jing Pô phat kơđi mơnuih hơdip hăng mơnuih djai. 6Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, tơlơi pơthâo hiam arăng hyu pơtô laih kơ wơ̆t hăng ƀing mơnuih djai laih, kiăng kơ ƀing gơñu anŭn či tŭ phat kơđi tui hăng mơnuih mơnam gah kơ drơi jan anai, samơ̆ hơdip gah bơngăt tui hăng Ơi Adai yơh.
7Tơlơi hơnăl tuč kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng jĕ truh laih yơh. Hơnŭn yơh, ƀing gih khŏm thâo kơđiăng laih anŭn pơkhư̆ pô kiăng kơ ƀing gih dưi iâu laĭ. 8Gah ngŏ kơ abih bang tơlơi, brơi kơ ƀing gih khăp bĕ kơ tơdruă prŏng dơlăm, yuakơ tơlơi khăp go̱m hĭ lu tơlơi soh sat biă mă. 9Brơi kơ ƀing gih thâo mơak ju̱m kơ tơdruă gih, anăm pơhiăp brŏk ôh. 10Rĭm čô khŏm yua bĕ tơlơi brơi pơyơr Ơi Adai pha brơi kơ ñu kiăng kơ mă bruă djru kơ arăng, tŏng ten pơgit hăng tơlơi khăp pap Ơi Adai amăng djŏp mơta tơlơi bruă. 11Tơdah hlơi pô pơhiăp, ñu anŭn khŏm pơhiăp tơbiă bĕ hơdôm boh hiăp Ơi Adai. Tơdah hlơi pô mă bruă, ñu anŭn khŏm ngă bĕ hăng tơlơi kơtang Ơi Adai pha brơi, kiăng kơ amăng abih bang tơlơi bruă Ơi Adai dưi tŭ tơlơi pơguh pơang mơ̆ng Yang Yêsu Krist. Kơ Ñu yơh hơmâo tơlơi ang yang laih anŭn tơlơi dưi mơyang nanao hlŏng lar. Amen.

Tŭ Tơlơi Gleh Tơnap Yuakơ Jing Pô Đaŏ Kơnang Kơ Krist

12Ơ ƀing gơyut gơyâo khăp hơi, anăm tŭ dŏ kơtuă ôh kơ tơlơi lông lăng ruă nuă ƀing gih hlak dŏ tŭ kiăng kơ lông lăng tơlơi đaŏ gih, jing kar hăng tơlơi phara truh tơl kơ ƀing gih yơh. 13Samơ̆ hơ̆k mơak bĕ kơ tơlơi ƀing gih tŭ hrŏm laih amăng tơlơi ruă nuă Krist, kiăng kơ ƀing gih dưi tŭ hơ̆k mơak bă blai tơdang tơlơi ang yang Ñu či tŭ pơrơđah rai yơh. 14Tơdah arăng djik mưč kơ ƀing gih yuakơ ƀing gih đaŏ kơnang kơ Krist, sĭt ƀing gih tŭ tơlơi bơni hiam yơh, yuakơ Yang Bơngăt ang yang laih anŭn ăt jing Yang Bơngăt Ơi Adai dŏ ƀơi ƀing gih. 15Sĭt yơh ƀing gih tŭ gleh tơnap, tơlơi ƀing gih tŭ anŭn ƀu djơ̆ ƀing gih jing kar hăng pô pơdjai mơnuih, pô klĕ dŏp, pô ngă sat ƀai pơkŏn ƀôdah pô pơhơmâo mă amăng tơlơi bruă ƀing arăng ôh. 16Samơ̆, tơdah ƀing gih tŭ gleh tơnap yuakơ đaŏ kơnang kơ Krist, anăm mlâo mlañ ôh, samơ̆ brơi kơ ƀing gih pơguh pơang bĕ kơ Ơi Adai yuakơ ƀing gih jing ƀing lŏm kơ Krist. 17Yuakơ hrơi mông kơ Ơi Adai phat kơđi či čơdơ̆ng hăng sang anŏ Ơi Adai yơh hlâo. Laih anŭn tơdah tơlơi phat kơđi anŭn čơdơ̆ng truh kơ ƀing ta hlâo, hơget či jing tơlơi hơnăl tuč kơ ƀing mơnuih ƀu tui gưt ôh kơ tơlơi pơthâo hiam Ơi Adai lĕ? 18Kar hăng Hră Ơi Adai laĭ laih tui anai,
  “Tơdah tơnap biă mă kơ mơnuih tơpă hơnơ̆ng kiăng kơ dưi klaih,
   tui anŭn, hơget či jing hĭ kơ mơnuih ƀu thâo kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai laih anŭn kơ mơnuih soh lĕ?”
19Hơnŭn yơh, sĭt ƀing hlơi pô tŭ tơlơi gleh tơnap tui hăng tơlơi Ơi Adai kiăng, brơi kơ ƀing gơñu khŏm jao hĭ gơñu pô kơ Pô Hrih Pơjing năng đaŏ kơnang gơñu laih anŭn tŏ tui ngă tơlơi bruă hiam klă yơh.