18

Ê-xê-chia

1Vào năm thứ ba đời Ô-sê con Ê-la vua Y-sơ-ra-ên, Ê-xê-chia con A-cha lên ngôi làm vua Giu-đa 2úc hai mươi lăm tuổi và trị vì hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua là A-bi, con gái Xa-cha-ri. 3Ê-xê-chia làm điều thiện trước mặt Chúa theo gương Đa-vít, tổ tiên vua. 4Vua phá hủy các miếu trên đồi, đập gãy các trụ thờ, đốn ngã các tượng A-sê-ra, bẻ nát con rắn đồng Mai-sen đã làm, vì lúc ấy, người Y-sơ-ra-ên đốt nhang thờ nó, gọi nó là Nê-hu-tan. 5Ê-xê-chia hết lòng tin cậy Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên hơn bất cứ một vua Giu-đa nào khác kể cả các vua đời trước lẫn đời sau. 6Vua gần gũi gắn bó với Chúa, tuân giữ các điều răn Ngài truyền cho Mai-sen. 7Vì thế, Chúa ở với vua, cho vua thành công trong mọi công việc. Một đằng, Ê-xê-chia chống nghịch vua A-sy-ri, không chịu thần phục nữa, 8đằng khác, vua đi đánh quân Phi-li-tin đến tận Ga-xa và vùng phụ cận, hủy phá các thành lũy kiên cố cho đến các vọng canh.
9Việc Sanh-ma-na-se vua A-sy-ri vây thành Sa-ma-ri xảy ra vào năm thứ tư đời Ê-xê-chia, tức năm thứ bảy đời Ô-sê vua Y-sơ-ra-ên. 10Ba năm sau, vào năm thứ sáu đời Ê-xê-chia, (năm thứ chín đời Ô-sê), Sa-ma-ri thất thủ. 11Đấy là lúc vua A-sy-ri bắt người Y-sơ-ra-ên đem qua A-sy-ri, đày họ đến Cha-la, đến bờ sông Cha-bo ở Gô-xan và các thành trong nước Mã-đại. 12Lý do vì họ không vâng lời Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình, vi phạm giao ước đã kết với Ngài, bất chấp luật lệ Mai-sen, tôi tớ Ngài.
13Vào năm thứ mười bốn đời Ê-xê-chia, San-chê-ríp vua A-sy-ri đem quân đánh chiếm tất cả các thành kiên cố của Giu-đa. 14Ê-xê-chia sai sứ đến La-ki nói với vua A-sy-ri: "Tôi có lỗi. Xin vua rút quân, tôi xin thực hiện mọi điều khoản vua đòi hỏi." Vua A-sy-ri đòi ba trăm ta lâng bạc và ba mươi ta lâng vàng. 15Ê-xê-chia đem nạp tất cả số bạc trong Đền thờ và trong kho hoàng gia. 16Ê-xê-chia phải bóc vàng chính vua đã bọc cửa và trụ cửa Đền thờ trước kia, để nạp cho vua A-sy-ri, 17Tuy nhiên, vua A-sy-ri vẫn sai các tướng Tạt-tan, Ráp-sa-ri và Ráp-sa-kê từ La-ki kéo một đạo quân hùng mạnh đến Giê-ru-sa-lem. Họ đến đứng bên con đường đi sân thợ nện, cạnh bên cống ao trên, 18đòi hội kiến với vua. Vua không tiếp nhưng sai Ê-li-a-kim (em Hinh-kia) quản lý hoàng cung, bí thư Sép-na và thái sử Giô-a (con A-sáp) ra gặp họ.
19Ráp-sa-kê lên tiếng: "Các ngươi về nói lại với Ê-xê-chia những lời của đại đế A-sy-ri như sau: 'Ngươi mong chờ ai giúp đỡ? 20Ngươi tưởng một lời hứa suông của người ngươi nhờ cậy cũng có giá trị như có đầy đủ binh mã, chiến lược trong tay để kháng cự với ta sao? 21Ta biết lắm, ngươi cậy thế Ai-cập chứ gì? Nhưng Ai-cập chỉ là một cây sậy bị dập! Ai nương tựa Pha-ra-ôn chỉ bị sậy dập đâm thủng tay mà thôi. 22có lẽ ngươi nói chúng tôi chỉ tin cậy nơi Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế chúng tôi. Thế thì, không phải chính ngươi đã phá dỡ bàn thờ Ngài trên các đồi, và bảo mọi người chỉ được thờ Ngài trước bàn thờ Giê-ru-sa-lem thôi, hay sao?' 23Chủ ta, đại đế A-sy-ri đánh cuộc với các ngươi: nếu các ngươi còn đủ hai ngàn kỵ binh, chúng ta sẽ cấp cho hai ngàn con ngựa. 24Đã không dám đánh cuộc thì làm gì các ngươi kháng cự nổi một toán quân nhỏ nhất của chủ ta do một sĩ quan cấp úy chỉ huy! Thế thì dù cho Ai-cập có viện trợ quân xa và kỵ binh cũng chẳng nghĩa lý gì. 25Hơn nữa, ngươi tưởng chúng ta tự ý đến đây đánh phá sao? Không, chính Chúa Hằng Hữu bảo chúng ta hủy diệt nước này."
26Nghe đến đây, Ê-li-a-kim, Sép-na và Giô-a năn nỉ Ráp-sa-kê: "Xin ông làm ơn nói với chúng tôi bằng tiếng A-ram, chúng tôi hiểu tiếng ấy. Xin đừng nói tiếng Hy-bá, vì sợ những người trên thành nghe được." 27Nhưng Ráp-sa-kê trả lời: "Có phải chủ ta sai ta đến đây chỉ để nói riêng với chủ ngươi và các ngươi, chứ không nói với những người ngồi trên thành sao? Họ cũng chung số phận cùng các ngươi, sẽ phải ăn phân uống nước tiểu mình cả." 28Nói xong, Ráp-sa-kê đứng dậy, la lớn lên bằng tiếng Hy-bá: "Lắng nghe đây lời đại đế A-sy-ri! 29Đừng ai để cho Ê-xê-chia đánh lừa, vì hắn không cứu các ngươi khỏi tay ta được đâu. 30Cũng đừng để cho Ê-xê-chia dụ các ngươi tin tưởng Chúa Hằng Hữu sẽ giải cứu các ngươi và thành này khỏi quyền lực vua A-sy-ri. 31Đừng nghe lời Ê-xê-chia, vì vua A-sy-ri có hứa: 'Nếu các ngươi cầu hòa và thần phục ta thì ai nấy sẽ được ăn trái nho, trái vả vườn mình, uống nước giếng mình, 32cho đến ngày ta đem các ngươi vào một xứ giống như xứ này, đầy đủ ngũ cốc, nho, ô-liu và mật ong. Các ngươi sẽ có bánh ăn, rượu uống, sống không thiếu thứ gì, lại còn khỏi vạ diệt vong. Đừng tin lời Ê-xê-chia gạt gẫm, bảo rằng: 'Chúa sẽ giải cứu chúng ta.' 33Thử nhìn các nước khác xem có thần nào cứu họ khỏi tay vua A-sy-ri được đâu. 34Thần của các dân Ha-mát, Ạt-bát, Sê-phạt-va-im, Hê-na và Y-va đã làm được gì? Các thần ấy có tiếp cứu Sa-ma-ri được không? 35Có thần của nước nào đã cứu nước ấy khỏi tay ta chưa? Như thế làm gì Chúa Hằng Hữu cứu Giê-ru-sa-lem được?'"
36Một số thường dân nghe Ráp-sa-kê nói nhưng giữ yên lặng, vì vua ra lệnh không ai được đối đáp với người A-sy-ri. 37Quản lý hoàng cung Ê-li-a-kim, bí thư Sép-na và thái sử Giô-a xé quần áo rách tả tơi rồi trở về phúc trình cho Ê-xê-chia mọi lời của Ráp-sa-kê.