8

Sản nghiệp của bà Su-nem

1Ê-li-sê bảo người đàn bà có con đã được ông cứu sống lại: "Bà nên đem gia đình đi một nơi khác, vì Chúa sẽ làm cho nước Y-sơ-ra-ên bị nạn đói trong bảy năm." 2Người đàn bà vâng lời, đem gia đình đến đất Phi-li-tin sống trong bảy năm. 3Sau đó, bà trở về Y-sơ-ra-ên và đến xin vua phục hồi chủ quyền nhà cửa đất đai cho mình. 4Vào lúc ấy, vua đang nói chuyện với Ghê-ha-si, đầy tớ của Ê-li-sê. Vua bảo Ghê-ha-si kể cho mình những việc lớn lao tiên tri Ê-li-sê đã làm. 5Vừa lúc Ghê-ha-si thuật đến việc Ê-li-sê cứu người chết sống lại, mẹ con bà kia bước vào. Ghê-ha-si nói ngay: "Đây là hai mẹ con tôi vừa nói nói đến. Cậu này chính là người được tiên tri Ê-li-sê cứu sống lại." 6Vua hỏi bà ấy việc xảy ra thế nào: và bà kể lại cho vua nghe mọi sự. Sau đó, vua bảo một quan chức lo việc phục hồi tài sản cho bà, kể cả hoa mầu thu được suốt thời gian bà đi vắng.

Ha-xa-ên

7Ê-li-sê đi Đa-mách. Ông đến vào lúc Bên-ha-đát, vua Sy-ri đang ốm. Hay tin người của Thượng Đế đến, 8vua bảo tướng Ha-xa-ên: "Đem lễ vật đi biếu người của Thượng Đế và xin người cầu hỏi Thượng Đế xem ta có khỏi bệnh không?" 9Ha-xa-ên lấy các phẩm vật giá trị của Đa-mách, chất đầy trên bốn mươi con lạc đà làm lễ vật, đi đến đứng trước mặt Ê-li-sê, thưa: "Con ngài là Bên-ha-đát, vua Sy-ri, sai tôi đến cầu hỏi ngài; xem vua có được khỏi bệnh không?" 10Ê-li-sê đáp: "Về nói với vua: 'Bệ hạ sẽ khỏi, thế nhưng, Chúa lại cho tôi biết, vua phải chết." 11Ê-li-sê nhìn Ha-xa-ên chằm chặp, đến độ người này phải ngượng ngùng; rồi tiên tri khóc. 12Ha-xa-ên hỏi: "Sao ngài khóc?" Tiên tri đáp: "Vì tôi biết những điều tai hại ông sẽ làm cho người Y-sơ-ra-ên. Ông sẽ thiêu hủy đồn lũy, chém giết thanh niên, chà nát trẻ con, mổ bụng đàn bà có thai." 13Ha-xa-ên hỏi: "Nhưng tôi tớ ông chỉ là một con chó, sao có thể làm được những việc đến thế?" Ê-li-sê trả lời: "Chúa cho tôi biết ông sẽ làm vua Sy-ri."
14Ha-xa-ên từ giã Ê-li-sê. Về đến nơi, vua hỏi: "Ê-li-sê nói thế nào?" Ha-xa-ên đáp: "Ông ấy nói thế nào bệ hạ cũng khỏi." 15Nhưng qua hôm sau, Ha-xa-ên lấy một cái chăn nhúng nước đắp lên mặt Bên-ha-đát làm vua chết ngạt. Ha-xa-ên lên ngôi làm vua.
16Vào năm thứ năm đời Giô-ram, con A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, Giô-ram con Giô-sa-phát lên làm vua Giu-đa. 17Lúc ấy, vua được ba mươi hai tuổi, và cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem. 18Vua theo đường của các vua Y-sơ-ra-ên, theo gót nhà A-háp, vì vợ vua là con gái A-háp. Vua làm điều ác trước mặt Chúa. 19Nhưng vì Đa-vít, tôi tớ Ngài, Chúa không tiêu diệt Giu-đa; Ngài đã hứa cho Đa-vít có người nối ngôi mãi mãi.
20Trong đời Giô-ram, người Ê-đôm nổi dậy chống chính quyền Giu-đa, tôn lên cho mình một vua.
21Giô-ram kéo quân sang Xai-rơ, đem theo tất cả chiến xa mình. Nhưng vua bị quân Ê-đôm bao vây. Đang đêm, vua và các sĩ quan chỉ huy chiến xa xông ra, phá vòng vây và giết nhiều quân sĩ Ê-đôm. Tuy nhiên, bộ binh địch thoát được về trại. 22Từ đó đến nay, Ê-đôm không còn thần phục Giu-đa nữa. Líp-na cũng nổi dậy vào dịp ấy.
23Các công việc khác của Giô-ram đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa. 24Giô-ram an giấc với tổ tiên, được chôn với họ trong thành Đa-vít. A-cha-xia, con vua lên ngôi kế vị.
25Vào năm thứ mười hai đời Giô-ram, con A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, A-cha-xia con Giô-ram lên làm vua Giu-đa. 26Lúc ấy vua được hai mươi hai tuổi, và cai trị một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ là A-tha-li, cháu nội của Ôm-ri, vua Y-sơ-ra-ên. 27Vua theo đường của nhà A-háp, làm điều ác trước mặt Chúa, vì vua là rể của nhà A-háp.
28Vua liên minh với Giô-ram, con A-háp đi đánh Ha-xa-ên, vua Sy-ri tại Ra-mốt Ga-la-át. Trong trận này, Giô-ram bị thương, 29nên phải trở về Gít-rê-ên chữa trị. A-cha-xia, vua Giu-đa đến thăm Giô-ram tại đấy.