14

Tơlơi Samsôn Dŏ Bơnai

1Samsôn trŭn nao pơ plei pơnăng Timnah laih anŭn ñu amoaih sa čô dra mơnuih Philistia pơ plei anŭn. 2Tơdang ñu wơ̆t glaĭ, ñu rơkâo kơ amĭ ama ñu tui anai, “Kâo amoaih sa čô dra mơnuih Philistia pơ plei Timnah. Hơnŭn yơh, rơkâo kơ ƀing gih nao tơña bĕ ñu kiăng kơ jing hĭ bơnai kâo.”
3Amĭ ama ñu laĭ glaĭ tui anai, “Ƀu hơmâo ôh hă sa čô dra djơ̆ lăp amăng adơi ai ih ƀôdah amăng abih bang ƀing ană plei ta, tơl ih khŏm nao hơduah sa čô bơnai mơnuih Philistia jing ƀing ană tuai anŭn?”
 Samơ̆ Samsôn laĭ kơ ama ñu tui anai, “Nao tơña ñu brơi kơ kâo bĕ. Ñu yơh jing pô djơ̆ lăp kơ kâo.”
4Bơ kơ amĭ ama ñu, ƀing gơñu ƀu thâo ôh kơ tơlơi anŭn jing tơbiă rai mơ̆ng Yahweh yơh, yuakơ Ñu hơduah tơhơnal djơ̆ găl kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Philistia, jing ƀing hlak git gai ƀing Israel amăng rơnŭk anŭn.
5Giŏng anŭn, Samsôn trŭn nao pơ plei Timnah hrŏm hăng amĭ ama ñu. Tơdang ƀing gơñu nao truh jĕ khul đang boh kơƀâo plei Timnah, blĭp blăp hơmâo sa drơi rơmung dŭl hadơi grao rai jĕ kiăng kơ mă ñu. 6Yang Bơngăt Yahweh rai ƀơi Samsôn hăng pơkơtang ñu, tui anŭn ñu mă hak hĭ rơmung dŭl anŭn hăng tơngan ñu kar hăng mă hak hĭ sa drơi ană bơbe. Samơ̆ amĭ ama ñu ƀu ƀuh ôh tơlơi ñu ngă anŭn laih anŭn ñu ăt ƀu ră ruai mơ̆n kơ ƀing gơñu kơ tơlơi ñu ngă anŭn. 7Giŏng anŭn, ñu nao pơhiăp hăng đah kơmơi anŭn laih anŭn ñu amoaih kơ gơ̆ yơh.
8Tơdơi ƀiă kơ anŭn, tơdang ƀing gơñu wơ̆t glaĭ kiăng kơ Samsôn pơdŏ hăng đah kơmơi anŭn, ñu wĕh nao lăng ƀơi drơi djai rơmung dŭl anŭn. Amăng anŭn hơmâo sa ƀŭl hơni hrŏm hăng ia hơni mơ̆n. 9Ñu mă ia hơni anŭn hăng tơngan ñu laih anŭn ƀơ̆ng kơtuai jơlan tơdang ñu nao. Tơdang ñu wơ̆t glaĭ pơ amĭ ama ñu, ñu pha kơ ƀing gơ̆ laih anŭn ƀing gơ̆ ăt ƀơ̆ng mơ̆n. Samơ̆ ñu ƀu ră ruai hăng ƀing gơ̆ kơ tơlơi ñu mă ia hơni anŭn mơ̆ng drơi djai rơmung dŭl ôh.
10Hlak anŭn, ama ñu trŭn nao pơ sang anŏ pô đah kơmơi anŭn. Laih anŭn Samsôn pơkra sa tơlơi phet pơ anŭn tui hăng tơlơi phiăn gah kơ đah rơkơi yơh. 11Tơdang Samsôn truh laih, ƀing sang anŏ đah kơmơi anŭn iâu rai klâopluh čô tơdăm rai ngă gơyut hăng ñu.
12Samsôn pơđao kơ ƀing tơdăm anŭn tui anai, “Brơi kâo laĭ kơ ƀing gih sa tơlơi pơđao. Tơdah ƀing gih dưi laĭ glaĭ kơ kâo amăng tơjuh hrơi phet anai, kâo či brơi kơ ƀing gih klâopluh blah ao blâo ƀlĭ laih anŭn klâopluh blah ao kơ tơlơi phet. 13Tơdah ƀing gih ƀu thâo laĭ glaĭ kơ kâo ôh, ƀing gih khŏm brơi kơ kâo klâopluh blah ao blâo ƀlĭ laih anŭn klâopluh blah ao kơ tơlơi phet mơ̆n.”
 Giŏng anŭn, ƀing gơñu laĭ tui anai, “Ruai bĕ kơ ƀing gơmơi tơlơi pơđao ih anŭn kiăng kơ ƀing ta hơmư̆.”
14Samsôn laĭ tui anai,
  “Mơ̆ng djuai mơnơ̆ng thâo ƀơ̆ng, tơbiă rai gơnam kiăng kơ ƀơ̆ng;
   mơ̆ng tơlơi kơtang, tơbiă rai gơnam ƀơ̆ng mơmĭh.”
Tơdơi kơ klâo hrơi, ƀing gơñu aka ƀu thâo laĭ glaĭ ôh.
15Tui anŭn, ƀơi hrơi tal pă̱, ƀing tơdăm anŭn laĭ kơ bơnai Samsôn, “Plư bĕ rơkơi ih ruai tơbiă kơ ƀing gơmơi tơlơi pơđao anŭn, tơdah ih ƀu ngă ôh, ƀing gơmơi či čuh hĭ ih wơ̆t hăng sang anŏ ama ih tơl djai yơh. Ƀing gih jak iâu ƀing gơmơi rai pơ anai kiăng sua mă gơnam gơmơi hă?”
16Giŏng anŭn, bơnai Samsôn nao hia ƀơi anăp ñu hăng laĭ, “Ih pơrơmut kâo! Ih ƀu khăp kơ kâo sĭt ôh. Ih hơmâo brơi laih tơlơi pơđao kơ ƀing kơnung djuai kâo, samơ̆ ih ƀu ruai brơi kơ kâo tơlơi laĭ glaĭ ôh.” Samsôn laĭ glaĭ tui anai, “Kơ amĭ ama kâo, kâo ăt ƀu pơblang brơi mơ̆n, tui anŭn yua hơget kâo khŏm pơblang brơi kơ ih lĕ?” 17Bơnai ñu ăt dŏ hia amăng abih tơjuh hrơi phet dŏ glaĭ anŭn. Tui anŭn, ƀơi hrơi tal tơjuh, ñu ruai tơbiă tơlơi laĭ glaĭ anŭn yuakơ bơnai ñu pơđu̱r ñu nanao. Giŏng anŭn, bơnai ñu nao ruai glaĭ tơlơi pơblang kơ tơlơi pơđao anŭn kơ ƀing tơdăm anŭn yơh.
18Hlâo kơ yang hrơi lê̆ ƀơi hrơi tal tơjuh, ƀing tơdăm plei anŭn laĭ kơ ñu tui anai,
  “Hơget jing mơmĭh hloh kơ ia hơni lĕ?
   Hơget jing kơtang hloh kơ rơmung dŭl lĕ?”
 Samsôn laĭ kơ ƀing gơñu tui anai,
  “Tơdah ƀing gih ƀu yua ôh rơmô ania kâo kiăng kơ čuăr jêk,
   ƀing gih ƀu hơduah ƀuh tơlơi laĭ glaĭ kơ tơlơi pơđao kâo ôh.”
19Giŏng anŭn, Yang Bơngăt Yahweh rai ƀơi ñu hăng tơlơi dưi kơtang. Ñu trŭn nao pơ plei pơnăng Eskelôn, pơdjai hĭ klâopluh čô amăng plei anŭn laih anŭn tŏh mă hĭ khul gơnam gơñu hăng jao brơi khul ao gơñu kơ ƀing laĭ glaĭ tơlơi pơđao. Ñu hil biă mă, tui anŭn ñu wơ̆t glaĭ pơ sang ama ñu yơh. 20Laih anŭn tơhmua Samsôn jao hĭ bơnai ñu kơ pô djru Samsôn ƀơi hrơi pơkol Samsôn yơh.