4

Tej num kws muab rua cov Levi ua

1Yawmsaub has rua Mauxe hab Aloo tas, 2“Ca le muab Khauha ceg kws yog xeem Levi nce npe lawv le puab tej cum hab lawv le puab tej tsev tuabneeg, 3nce npe cov kws noob nyoog muaj peb caug xyoo txug tswb caug xyoo, kws txawj ua num es yuav ua tau num ntawm lub tsev ntaub sws ntswb. 4Nuav yog tej num kws Khauha ceg ua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb, yog saib tej yaam kws dawb huv kawg nkaus.
5“Thaus yuav tshais chaw moog mas Aloo hab nwg cov tub yuav nkaag moog mas yuav rhu daim ntaub kws thaiv coj lug kauv lub swb xaab kws ntim Yawmsaub tej lug, 6hab puab yuav muab tawv ntshuab havtxwv kauv hab muab ib daim ntaub xav kauv tuaj txheej sau mas ntxwg laag kwv. 7Hab puab yuav muab ib daim ntaub xav pua sau lub rooj kws txawb ncuav rua ntawm Yawmsaub xubndag hab muab tej taig plab taig ntim kws rau moov tshuaj tsw qaab, hab taig phaaj hab tej laam fwj kws laub cawv txwv maab xyeem txawb rua sau, hab muab cov ncuav kws naj nub xyeem ib txhws le tso rua sau, 8mas yuav muab ib daim ntaub lab lug kauv hab muab tawv ntshuab havtxwv lug kauv rua sau hab ntxwg tej laag kwv. 9Puab yuav muab ib daim ntaub xav lug kauv tug kaav teeb hab tej teeb, tej raab txab kws txav teeb xeeb hab tej phaaj plab hab tej laam fwj roj saam teeb, 10hab yuav muab tawv ntshuab havtxwv qhwv lub teeb hab tej pestwj kws swv huvsw hab muab txawb rua sau lub txaaj kwv. 11Puab yuav muab ib daim ntaub xav kauv lub thaaj kub hab muab tawv ntshuab havtxwv lug kauv es ntxwg laag kwv. 12Puab yuav muab ib daim ntaub xav qhwv tej pestwj kws swv ua num rua huv lub tsev pe Yawmsaub huvsw hab muab tawv ntshuab havtxwv lug kauv hab muab txawb rua sau lub txaaj kwv. 13Puab yuav muab cov tshauv ntawm lub thaaj yawm pov tseg hab muab ib daim ntaub yimlaaj kauv lub thaaj. 14Puab yuav muab tej pestwj kws swv ntawm lub thaaj txawb rua sau, yog tej kws swv ua num, yog tej yag rau ncaig tawg, tej nqai lauj nqai nqaj, tej duav phuaj, hab tej phaaj, yog txhua yaam pestwj kws swv ntawm lub thaaj. Puab yuav muab tawv ntshuab havtxwv lug kauv huvsw hab ntxwg laag kwv.
15“Thaus Aloo hab nwg cov tub kauv lub tsev pe Yawmsaub hab tej pestwj kws swv huv lub tsev pe Yawmsaub huvsw taag lawd mas thaus kws puab yuav sawv kev moog tes Khauha ceg yuav lug kwv tej nuav, tassws puab kov tsw nyog tej kws dawb huv nuav le tsaam tes puab tuag. Tej nuav yog tej kws nyob huv lub tsev ntaub sws ntswb mas Khauha ceg yuav tsum kwv.
16“Pov thawj Aloo tug tub Ele‑axa yuav tsum saib tej roj kws saam lub teeb hab tej moov tshuaj tsw qaab hab tej kws naj nub xyeem ua kevcai xyeem qoob loos hab tej roj kws swv ua kevcai, hab nwg yuav saib taag nrho Yawmsaub lub tsev ntaub hab txhua yaam kws nyob huv, yog lub tsev pe Yawmsaub hab tej pestwj kws swv rua huv.”
17Yawmsaub has rua Mauxe hab Aloo tas, 18“Tsw xob ca Khauha ceg cov quas cum raug kev puam tsuaj taag huv cov Levi moog, 19tassws meb yuav tsum ua le nuav sub puab txhad muaj txujsa nyob hab tsw tuag rua lub swjhawm kws puab txaav lug ze tej hov txhua chaw dawb huv kawg nkaus nuav. Aloo hab nwg cov tub yuav nkaag moog feeb num feeb nraa rua puab, 20kuas tsw xob kheev puab nkaag moog xauj tej kws dawb huv txawm yog tuab ntsais muag xwb los puab yuav tuag le.”
21Yawmsaub has rua Mauxe tas, 22“Ca le suav Kwsoo ceg nce npe lawv le puab tej cum hab lawv le puab tsev tuabneeg. 23Koj yuav suav cov kws noob nyoog muaj peb caug xyoo txug tswb caug xyoo, yog txhua tug kws txawj ua num es yuav ua tau num rua huv lub tsev ntaub sws ntswb. 24Nuav yog Kwsoo ceg cov quas cum le daag num, yog paab teg paab taw hab kwv nraa. 25Puab yuav thauj tej ntaub kws ua Yawmsaub lub tsev ntaub, hab lub tsev ntaub sws ntswb hab daim ntaub kws vuv hab daim tawv ntshuab havtxwv kws vuv txheej sau hab daim ntaub kws ua qhov rooj tsev ntaub sws ntswb, 26hab tej ntaub kws xov laj kaab puag ncig Yawmsaub lub tsev ntaub hab lub thaaj, hab daim ntaub ua rooj vaag, hab tej hlua hab tej pestwj kws swv huvsw. Puab yuav ua txhua yaam num kws ntswg txug tej nuav. 27Txhua yaam num kws Kwsoo ceg ua mas Aloo hab Aloo cov tub feeb rua puab ua hab puab thauj. Koj yuav tsum qha txhua yaam kws yog puab le feem thauj rua puab thauj. 28Nuav yog tej num kws Kwsoo ceg cov quas cum ua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb. Pov thawj Aloo tug tub Ithama ua tug saib puab tej daag num.
29“Ca le suav Melali ceg lawv le puab tej cum hab lawv le puab tej tsev tuabneeg. 30Koj yuav suav cov kws noob nyoog muaj peb caug xyoo txug tswb caug xyoo, yog txhua tug kws txawj ua num es yuav ua tau num rua huv lub tsev ntaub sws ntswb. 31Nuav yog tej kws puab yuav tsum thauj, yog puab tej daag num rua huv lub tsev ntaub sws ntswb, mas yog tej txag taab xov lub tsev ntaub, tej laag, tej ncej hab tej taw ncej, 32hab tej ncej laj kaab kws xov puag ncig hab tej taw tag ncej, tej tswg, tej hlua hab tej pestwj hab txhua yaam kws swv. Koj yuav tsum feeb num qha txhua yaam rua puab thauj. 33Nuav yog tej num kws Melali ceg cov quas cum ua, yog txhua yaam num kws puab ua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb, pov thawj Aloo tug tub Ithama yog tug kws kuas ua tej num hov.”
34Mauxe hab Aloo hab cov kws ua hlub huv cov pejxeem txawm suav Khauha ceg cov quas cum lawv le puab tej cum hab lawv le puab tej tsev tuabneeg, 35suav cov kws noob nyoog muaj peb caug xyoo txug tswb caug xyoo, yog txhua tug kws txawj ua num es yuav ua tau num rua huv lub tsev ntaub sws ntswb, 36mas suav cov quas cum hov huvsw muaj 2,750 leej. 37Nuav yog cov kws suav tau huv Khauha ceg cov quas cum, yog txhua tug kws ua num ntawm lub tsev ntaub sws ntswb kws Mauxe hab Aloo tau suav lawv le Yawmsaub has kuas Mauxe ua lawd.
38Cov tuabneeg huv Kwsoo ceg lawv le puab tej cum hab lawv le puab tej tsev tuabneeg, 39cov kws noob nyoog muaj peb caug xyoo txug tswb caug xyoo, yog txhua tug kws txawj ua num es yuav ua tau num rua huv lub tsev ntaub sws ntswb, 40mas suav lawv le tej cum hab lawv le tej tsev tuabneeg huvsw muaj 2,630 leej. 41Nuav yog Kwsoo ceg cov quas cum, yog txhua tug kws ua num ntawm lub tsev ntaub sws ntswb kws Mauxe hab Aloo tau suav lawv le Yawmsaub has kuas Mauxe ua lawd.
42Cov tuabneeg huv Melali ceg lawv le puab tej cum hab lawv le puab tej tsev tuabneeg 43cov kws noob nyoog muaj peb caug xyoo txug tswb caug xyoo, yog txhua tug kws txawj ua num es yuav ua tau num rua huv lub tsev ntaub sws ntswb, 44mas suav cov quas cum huvsw muaj 3,200 leej. 45Nuav yog cov kws suav huv Melali cov tub tej cum kws Mauxe hab Aloo tau suav lawv le Yawmsaub has rua Mauxe lawd.
46Txhua tug kws suav tau huv cov Levi, kws Mauxe hab Aloo hab cov kws ua hlub huv cov Yixayee tau suav lawv le tej cum hab lawv le tej tsev tuabneeg, 47cov kws noob nyoog muaj peb caug xyoo txug tswb caug xyoo, txhua tug kws txawj ua num es yuav ua tau num hab kwv tau nraa rua huv lub tsev ntaub sws ntswb, 48mas cov kws suav tau hov muaj 8,580 leej. 49Puab raug tsaa ua num lawv le Yawmsaub tau has rua Mauxe lawd, txhua tug nyag ua nyag num hab nyag kwv nyag nraa. Yog le nuav Mauxe txhad tau suav puab lawv le Yawmsaub has kuas Mauxe ua lawd.