4

Phân công cho các tộc Lê-vi

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen và A-rôn: 2,3Kiểm tra các nam đinh từ 30 đến 50 tuổi của gia tộc Kê-hát, thuộc đại tộc Lê-vi, là những người có khả năng phục vụ trong Đền hội kiến. 4Trách nhiệm của họ liên quan đến các vật thánh trong Đền. 5Trước khi nhân dân ra đi, A-rôn và các con ông sẽ vào, gỡ bức màn phân chia Nơi thánh xuống, đem phủ trên Rương giao ước. 6Bên trên bức màn, họ sẽ phủ một lớp da, và trên lớp da, một lớp vải xanh. Xong họ xỏ đòn khiêng vào rương. 7Họ cũng đậy cái bàn bày bánh trần thiết bằng một lớp vải xanh, và để trên lớp vải dĩa, muỗng, bát, bình đựng rượu và bánh. 8Rồi họ lấy một tấm vải đỏ trải lên, và trên lớp vải đỏ phủ một lóp da dê. Xong họ xỏ đòn khiêng vào. 9,10Họ bọc chân đèn, đèn, kéo cắt tim, dĩa đựng tàn và bình đựng dầu bằng một lớp vải xanh, bên trên lớp vải xanh phủ một lớp da dê. Xong họ đặt tất cả trên một cái giá để khiêng đi. 11Họ bọc bàn thờ bằng vàng bằng một lớp vải xanh, bên trên lớp vải xanh phủ một lớp da dê. Xong họ xỏ đòn khiêng vào. 12Họ cũng lấy một tấm vải xanh bọc tất cả các dụng cụ khác trong Nơi thánh lại, rồi lấy da dê bọc bên ngoài lớp vải xanh. Xong họ đặt tất cả trên một cái giá để khiêng đi. 13Họ xúc tro ở bàn thờ ra, rồi đậy bàn thờ bằng một lớp vải tím. 14Bên trên lớp vải tím, họ để các dụng cụ của bàn thờ gồm dĩa đựng than lửa, đinh ba, xuổng, bồn nước, và bên trên phủ một lớp da dê. Xong họ xỏ đòn khiêng vào. 15Khi A-rôn và các con người sửa soạn xong, các người thuộc gia tộc Kê-hát sẽ đến khiêng các dụng cụ này đi, nhưng không được dụng vào các vật thánh, ai đụng là phải chết. Trách nhiệm của con cháu Kê-hát là di chuyển Lều hội kiến trong cuộc hành trình.
16Còn Ê-lê-a-sa, con A-rôn sẽ chịu trách nhiệm về dầu thắp, hương thơm, ngũ cốc dâng thường xuyên và dầu xức thánh. Ê-lê-a-sa trông coi toàn thể Đền tạm và mọi dụng cụ trong Đền thánh."
17Chúa Hằng Hữu lại bảo Mai-sen và A-rôn: 18“Đừng để gia tộc Kê-hát phải bị tiêu diệt. 19Đây là điều phải làm để giữ cho họ khỏi chết khi vào Nơi chí thánh: A-rôn và các con ông sẽ vào nơi đó với họ, chỉ cho mỗi người vật gì họ phải khiêng. 20Tuyệt đối không ai được vào nơi đó để nhìn các vật thánh, dù chỉ trong giây lát; ai bất tuân đều phải chết."
21Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen:
22,23“Kiểm tra người nam từ 30 đến 50 tuổi của gia tộc Ghẹt-sôn, gồm những người có khả năng phục vụ trong Đền hội kiến. 24Và đây là công việc của họ: 25họ sẽ khiêng các bức màn Đền tạm, Lều hội kiến, nóc lều, tấm da phủ nóc lều, tấm màn che cửa lều, 26các màn quanh hành lang, màn che cửa hành lang (hành lang bao quanh Đền, và bàn thờ), dây thừng và các dụng cụ khác. Những người thuộc gia tộc Ghẹt-sôn có nhiệm vụ di chuyển các vật ấy. 27,28Gia tộc Ghẹt-sôn được đặt dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Y-tha-ma, con A-rôn. Tuy nhiên, A-rôn hay một người con nào của A-rôn cũng có thể phân công khuân vác Đền và các dụng cụ nói trên cho gia tộc này.
29,30Nam giới thuộc gia tộc Mê-ra-ri từ 30 đến 50 tuổi có khả năng phục vụ trong Đền hội kiến cũng sẽ được kiểm tra. 31Họ sẽ khiêng khung Đền, các thanh ngang, trụ và lỗ trụ, 32trụ hành lang, lỗ trụ, móc, dây và các đồ phụ tùng. Khi phân công người nào khiêng vật gì phải được chỉ định rõ ràng 33Gia tộc Mê-ra-ri cũng do Y-tha-ma hướng dẫn."
34Vậy, Mai-sen, A-rôn và các nhà lãnh đạo nhân dân bắt đầu kiểm tra gia tộc Kê-hát, 35gồm những người có khả năng phục vụ trong Đền, từ 30 đến 50 tuổi, 36có được 2.750 người. 37Cuộc kiểm tra này được thực hiện đúng theo lời Chúa dạy Mai-sen. 38-41Theo cùng một tiêu chuẩn, họ kiểm tra gia tộc Ghẹt-sôn, có được 2.630 người; 42-45và gia tộc Mê-ra-ri, được 3.200 người.
46,48Tổng kết, Mai-sen, A-rôn và các nhà lãnh đạo nhân dân đã kiểm tra được 8.580 người Lê-vi trong lứa tuổi từ 30 đến 50 có khả năng phục vụ trong Đền hội kiến và khuân vác. 49Cuộc kiểm tra này thực hiện đúng theo lời Chúa dạy Mai-sen.