9

Exala tej lug thov

1Thaus dhau tej num nuav lawm, cov thawj lug cuag kuv hab has tas, “Cov tuabneeg Yixayee hab cov pov thawj hab cov Levi tsw tau muab puab cais ntawm tej tuabneeg huv lwm lub tebchaws hab ntawm tej tuabneeg hov tej kev qas vuab tsuab, yog ntawm cov Khana‑aa, cov Hithai, cov Pelixai, cov Yenpu, cov Aamoo, cov Mau‑a, cov Iyi hab cov Amaulai. 2Tsua qhov puab yuav tej tuabneeg hov tej ntxhais lug ua puab quaspuj hab ua puab tej tub quaspuj. Yog le nuav haiv tuabneeg kws dawb huv nuav txhad le txuam tsoov taag rua huv tej tebchaws hov cov tuabneeg. Qhov kws faav xeeb nuav, cov num tswv hab cov thawj txhais teg coj kev ua ntej.” 3Thaus kuv nov le nuav kuv txhad dua rhe kuv lub tsho hab lub tsho ntev, hab dob kuv tej plaubhau hab tej fwj txwv, hab kuv nyob tsawg poob sab taag. 4Tes txhua tug kws paub ntshai Yixayee tug Vaajtswv tej lug tuaj nyob vej kuv vem yog tim cov kws poob tebchaws rov qaab lug tej kev faav xeeb, mas kuv nyob tsawg poob sab taag moog txug lub swjhawm kws ua kevcai xyeem thaus yuav tsaus ntuj.
5Lub swjhawm kws ua kevcai xyeem thaus yuav tsaus ntuj kuv sawv tseeg ntawm qhov kws yoo mov kws muab lub tsho hab lub tsho ntev dua taag, hab kuv txhus caug ndua tsaa teg rua Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv, 6hab has tas,
 “Au kuv tug Vaajtswv, kuv poob ntsej muag hab txaaj muag tsaa lub plhu saib rua koj kws yog kuv tug Vaajtswv, tsua qhov peb tej kev txhum sab dhau peb lub taubhau hab peb lub txem nce moog nto sau ntuj.
7Peb ua txhum muaj txem luj txwj thau peb tej laug lug txug naj nub nwgnuav. Vem peb ua txhum, mas peb hab peb tej vaajntxwv hab peb cov pov thawj txhad raug muab cob rua huv lwm tebchaws tej vaajntxwv txhais teg, hab cob rua nav ntaaj hab raug nteg raug lws hab poob ntsej muag kawg yaam le naj nub nwgnuav. 8Tassws nwgnuav Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv ua nwg txujkev hlub tshwm lug ib nyuas ntu, nwg txhad tseg peb ib txha tshuav nyob hab pub peb nyob ruaj huv nwg lub chaw dawb huv, sub Vaajtswv txhad ua rua peb qhov muag kaaj tuaj hab pub rua peb rov muaj zug mivntswv huv txujkev ua qhev tuaj. 9Peb yeej raug ua qhev, tassws peb tug Vaajtswv tsw muab peb pov tseg rua huv txujkev ua qhev moog le. Nwg ua nwg txujkev hlub tshwm rua peb taab meeg Pawxia tej vaajntxwv, hab pub peb rov muaj zug tswm tsaa peb tug Vaajtswv lub tuam tsev hab khu tej kws pob taag hab pub muaj ntsaa loog tiv thaiv peb huv Yuta hab Yeluxalee.
10“Au peb tug Vaajtswv, dhau tej nuav lawm nwgnuav peb yuav has le caag? Vem yog peb tau tso koj tej lug nkaw tseg lawm, 11yog tej lug kws koj tau kuas koj cov tub qhe kws cev koj lug has tas, ‘Lub tebchaws kws mej saamswm txeem moog ua mej tug hov yog lub tebchaws kws qas tsw huv vem tej kev qas puag tsuas kws cov tuabneeg huv lub tebchaws ua. Tej kev qas vuab tsuab kws puab ua puv nkaus saab nuav moog thoob plawg rua saab tim u ua rua lub tebchaws qas tsw huv lawm. 12Yog le nuav mej tsw xob muab mej tej ntxhais qua rua puab tej tub, tsw xob yuav puab tej ntxhais rua mej tej tub, hab tsw xob nrug puab sws raug zoo hab txhawb puab vaam meej, sub mej txhad yuav muaj zug hab noj tej qoob loos zoo zoo huv lub tebchaws nuav hab muab lub tebchaws ua qub txeeg qub teg rua mej cov mivnyuas moog ib txhws.’ 13Txawm yog txhua yaam kws peb raug yog tim peb tej kev phem luj hab peb lub txem luj kawg los peb tug Vaajtswv tseed rau txem rua peb swb dua lub txem kws tswm nyog peb raug, hab tau pub peb ib cov tshuav nyob yaam le nuav. 14Mas peb tseed yuav rhuav koj tej lug nkaw dua hab nrug cov tuabneeg kws ua tej kev qas vuab tsuab nuav sws yuav lov? Koj yuav tsw chim rua peb moog txug thaus koj ua rua peb puam tsuaj taag tsw tshuav ib tug nyob hab tsw muaj ib tug dim le lov? 15Au Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv, koj yog tug ncaaj nceeg. Peb ib co tshuav nyob hab dim lug txug naj nub nwgnuav. Saib maj, tsw muaj ib tug muaj txem kws nyob tau ntawm koj lub xubndag los peb tseed muaj txem nyob ntawm koj xubndag.”