3

Rov muaj kev pe hawm Vaajtswv

1Thaus txug lub xyaa hli cov Yixayee lug nyob rua huv puab tej moos lawm, mas cov pejxeem suavdawg tuaj txoos ua ke rua huv Yeluxalee. 2Tes Yauxanta tug tub Yesua hab nwg cov kwvtij kws ua pov thawj, hab Se‑athi‑ee tug tub Xelunpanpee hab nwg cov kwvtij, puab suavdawg nqeg teg ua Yixayee tug Vaajtswv lub thaaj sub txhad tau ua kevcai hlawv xyeem rua sau lawv le sau ca rua huv Vaajtswv tug tuabneeg Mauxe txuj kevcai. 3Puab ua lub thaaj rua sau lub qub chaw, vem yog puab ntshai tej tuabneeg kws nyob ib ncig, hab puab ua kevcai hlawv xyeem thaus taagkig hab thaus yuav tsaus ntuj rua sau lub thaaj hov rua Yawmsaub. 4Puab ua kevcai nyob tsev pheeb suav lawv le kws sau ca lawd, hab naj nub tua tsaj ua kevcai hlawv xyeem npaum le kws has ca rua huv txuj kevcai kws naj nub yuav tsum ua. 5Dhau ntawd puab kuj xyeem tej kws naj nub ua kevcai hlawv xyeem moog le, hab tej kws xyeem rua nub hli xab hab xyeem rua txhua lub swjhawm kws Yawmsaub teem tseg, hab puab xyeem tej kws txhua tug zoo sab pub rua Yawmsaub. 6Puab chiv ua kevcai hlawv xyeem rua Yawmsaub txwj nub xab ib lub xyaa hli. Tassws puab tsw tau tag tej taw kws ua Yawmsaub lub tuam tsev. 7Puab muab nyaj rua cov Kws txhwm zeb hab cov Kws ntoo, hab muab zaub mov hab dej haus hab roj rua cov tuabneeg Xaintoo hab Thailab kuas puab coj ntoo cab huv Lenpanoo moog txug ntawm havtxwv hab xaa moog txug lub moos Yaupa lawv le Pawxia tug vaajntxwv Xailab tso cai rua puab lawd.

Chiv ua lub tuam tsev

8Thaus puab rov lug rua huv Yeluxalee lawd mas xyoo kws ob lub ob hlis Se‑athi‑ee tug tub Xelunpanpee hab Yauxanta tug tub Yesua hab ob tug cov kwvtij kws yog cov pov thawj hab cov Levi, hab txhua tug kws poob tebchaws es rov lug rua huv Yeluxalee, chiv ua lub tuam tsev. Puab tsaa cov Levi kws noob nyoog neeg nkaum xyoo rov sau saib tej daag num ua Yawmsaub lub tuam tsev. 9Yesua hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij hab Khami‑ee hab nwg cov tub kws yog Hauntaviya caaj ceg, hab Henanta cov tub hab puab cov tub hab puab cov kwvtij kws yog cov Levi sws koom saib tej tub zug kws ua Vaajtswv lub tuam tsev.
10Thaus cov Kws ua tsev tag tej taw rua Yawmsaub lub tuam tsev, mas cov pov thawj naav tsoog meej mom tawm lug tuav rawv raaj xyu hab cov Levi kws yog Axas caaj ceg tuav rawv nruag npuaj tooj lab tawm lug qhuas Yawmsaub lawv le cov Yixayee tug vaajntxwv Tavi tu tseg. 11Mas puab hu nkauj sws quas qhuas hab ua Yawmsaub tsaug has tas,
  “Nwg yog tug zoo,
   nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws rua cov Yixayee.”
Cov pejxeem suavdawg kuj tsaa suab hu nrov nrov rua thaus puab qhuas Yawmsaub tsua qhov tub tag tej taw Yawmsaub lub tuam tsev tav lawm.
12Tassws cov pov thawj hab cov Levi kws ua thawj huv tej cum, yog cov laug kws tub pum lub tuam tsev qub lawm mas thaus puab pum luas saamswm ua tej taw tag lub tuam tsev tshab nuav puab kuj quaj nrov heev, tassws tseed muaj ntau leej hu zoo sab xyiv faab. 13Cov pejxeem txhad tsw paub tas qhov twg yog suab zoo sab xyiv faab qhov twg yog suab quaj, vem yog cov pejxeem qw nrov heev hab tej suab hov nrov moog deb kawg.