32

Y-Yêrêmi Blei Sa Bĭt Hma Ti Ƀuôn Anathôt

1 Yêhôwa blŭ kơ Y-Yêrêmi hlăm thŭn tal pluh Y-Sêdêkia jing mtao Yuđa, jing thŭn tal pluh sa păn Y-Nebukatnetsar kiă kriê. 2Hlăm ênuk anăn phung kahan mtao Ƀaƀilôn dôk wang ngă kơ ƀuôn Yêrusalem, leh anăn arăng krư̆ leh khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi hlăm wăl phung kahan gak hlăm sang mtao Yuđa. 3Kyuadah Y-Sêdêkia mtao Yuđa krư̆ gơ̆ leh, lač, “Si ngă ih hưn êlâo, lač, ‘Snei Yêhôwa lač: Nĕ anei, kâo jao ƀuôn prŏng anei kơ kngan mtao Ƀaƀilôn, leh anăn ñu srăng dưi mă gơ̆; 4Y-Sêdêkia mtao Yuđa amâo srăng tlaih ôh mơ̆ng kngan phung Kaldê, ƀiădah sĭt nik arăng srăng jao gơ̆ kơ kngan mtao Ƀaƀilôn, leh anăn gơ̆ srăng blŭ hŏng mtao Ƀaƀilôn ti anăp ƀô̆ mta. 5Ñu srăng mă ba Y-Sêdêkia kơ čar Ƀaƀilôn, leh anăn gơ̆ srăng dôk tinăn tơl kâo nao čhưn hŏng gơ̆, Yêhôwa lač; wăt tơdah ih bi blah hŏng phung Kaldê dưn, ih amâo srăng dưi ôh.’ ”
6Y-Yêrêmi lač, “Yêhôwa blŭ kơ kâo: 7Nĕ anei, Y-Hanamel anak êkei amiêt ih Y-Salum ih srăng hriê kơ ih leh anăn lač, ‘Blei bĕ hma kâo ti ƀuôn Anathôt, kyuadah klei dưi bi tui hŏng ênoh prăk jing djŏ kơ ih.’ 8Snăn Y-Hanamel, knai kâo hriê kơ kâo hlăm wăl anôk phung kahan gak, tui si klei Yêhôwa blŭ, leh anăn lač kơ kâo, ‘Blei bĕ hma kâo ti ƀuôn Anathôt hlăm čar Benjamin, kyuadah klei bhiăn dưi mâo leh anăn bi tui jing djŏ kơ ih; blei bĕ gơ̆ kơ ih pô; snăn kâo thâo klei anăn jing klei Yêhôwa blŭ.’
9Snăn kâo blei hma ti ƀuôn Anathôt mơ̆ng Y-Hanamel knai kâo, leh anăn mkă ênoh prăk brei kơ ñu, pluh kjuh sêkel prăk. 10Kâo čih anăn ti hră blei, kđăm gơ̆, mâo phung hưn bi sĭt, leh anăn mkă ênoh prăk ti knăng. 11Leh anăn kâo mă hră blei kđăm leh mâo klei bhiăn bi kuôl čih leh hlăm anăn, leh anăn hră tui čih amâo kđăm ôh; 12leh anăn kâo brei hră blei anăn kơ Y-Baruk anak êkei Y-Nêria, čô Y-Mahseya, ti anăp Y-Hanamel knai kâo, ti anăp phung hưn bi sĭt, phung čih leh anăn diñu ti hră blei, leh anăn ti anăp jih jang phung Yuđa dôk gŭ hlăm wăl anôk phung kahan gak. 13Kâo mtă kơ Y-Baruk ti anăp digơ̆, lač, 14‘Snei Yêhôwa kơ phung kahan Aê Diê Israel lač: mă bĕ hră blei anei, hră kđăm leh, wăt hră ka kđăm ôh, leh anăn dưm digơ̆ hlăm čeh čiăng pioh digơ̆ sui.’ 15Kyuadah snei Yêhôwa kơ phung kahan Aê Diê Israel lač: ‘Arăng srăng lŏ blei sang, hma, leh anăn đang boh kriăk ƀâo hlăm čar anei.’
16Leh kâo jao hră blei anăn kơ Y-Baruk anak êkei Y-Nêria, kâo wah lač kơ Yêhôwa, lač: 17‘Ơ Yêhôwa Aê Diê ah! Ih yơh mjing leh phung adiê leh anăn lăn hŏng klei myang prŏng ih leh anăn hŏng păl ih yơr leh! Amâo mâo sa klei ôh jing dleh đei kơ ih, 18pô bi êdah klei pap kơ lu êbâo čô, ƀiădah bi lĕ klei jing soh phung ama kơ phung anak diñu êdei. Ơ Aê Diê pô prŏng leh anăn myang, anăn ih jing Yêhôwa kơ phung kahan, 19mâo klei thâo mĭn prŏng leh anăn myang dưi ngă jih; pô dôk dlăng kơ jih jang êlan mnuih, brei klei mưn kơ grăp čô mnuih tui si êlan ñu leh anăn tui si boh mơ̆ng klei ñu ngă; 20pô bi êdah leh klei bi knăl leh anăn klei yuôm bhăn hlăm čar Êjip hlŏng truh kơ hruê anei hlăm čar Israel leh anăn ti krah jih jang găp djuê mnuih, leh anăn brei anăn ih mâo klei hing ang leh, msĕ si mâo leh hlăm hruê anei. 21Ih atăt ba leh phung ƀuôn sang ih Israel kbiă mơ̆ng čar Êjip mâo klei bi knăl leh anăn klei yuôm bhăn, hŏng kngan ktang leh anăn păl yơr leh, leh anăn hŏng klei bi huĭ prŏng. 22Ih brei leh kơ diñu čar anei, čar ih kat asei leh hŏng phung aê diñu čiăng brei kơ diñu, sa boh čar mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă êbeh dlai. 23Diñu mŭt mă bha leh čar anăn. Ƀiădah diñu amâo gưt asăp ih ôh, kăn êbat tui hlue klei bhiăn ih rei; diñu amâo ngă ôh sa mta hlăm jih jang klei ih mtă leh kơ diñu. Kyuanăn ih bi truh leh jih klei jhat anei kơ diñu.
24Nĕ anei, arăng mđĭ leh kbuôn čiăng wang mă ƀuôn, leh anăn kyua huĭ kơ đao gưm, klei ư̆ êpa, leh anăn klei ruă tưp arăng jao leh ƀuôn anei kơ kngan phung Kaldê dôk bi blah ngă kơ gơ̆. Klei ih blŭ bi sĭt leh, nĕ anei, ih ƀuh klei anăn. 25Ƀiădah wăt tơdah arăng jao leh ƀuôn anei kơ kngan phung Kaldê dưn, ăt ih Ơ Yêhôwa Aê Diê, lač leh kơ kâo, “Blei bĕ hma hŏng ênoh prăk leh anăn duah bĕ phung hưn bi sĭt.” ’ ”
26Yêhôwa blŭ kơ Y-Yêrêmi: 27“Nĕ anei, kâo jing Yêhôwa, Aê Diê kơ jih jang mnuih; mâo mơ̆ klei dleh đei kơ kâo amâo dưi ngă ôh? 28 Snăn Yêhôwa lač snei, adôk ƀiă kâo srăng jao ƀuôn anei hlăm kngan phung Kaldê leh anăn kơ kngan Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn, leh anăn ñu srăng mă gơ̆. 29Phung Kaldê dôk bi blah hŏng ƀuôn anei srăng hriê čuh ƀuôn anei mbĭt hŏng jih sang ti čuôr anăn arăng myơr leh mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ yang Baal leh anăn arăng tuh leh mnơ̆ng myơr mnăm kơ phung yang mkăn, jih klei anăn mčhur ai brei kâo ngêñ. 30Kyuadah phung anak Israel leh anăn phung anak Yuđa ngă knŏng klei ƀai ti anăp ală kâo mơ̆ng ênuk diñu hlăk ai; phung anak Israel knŏng bi mčhur ai brei kâo ngêñ kyua bruă kngan diñu ngă, Yêhôwa lač. 31Ƀuôn anei bi mđĭ klei kâo ăl leh anăn ngêñ dơ̆ng mơ̆ng hruê arăng mdơ̆ng gơ̆ truh kơ hruê anei, snăn kâo srăng bi rai gơ̆ mơ̆ng anăp ală kâo. 32Kyuadah jih jang klei jhat phung anak Israel leh anăn phung anak Yuđa ngă leh čiăng mčhur ai brei kâo ngêñ — phung mtao diñu, phung khua diñu, phung khua ngă yang diñu, leh anăn phung khua pô hưn êlâo diñu, phung êkei Yuđa leh anăn phung dôk ti ƀuôn Yêrusalem. 33Diñu wir leh rŏng diñu kơ kâo leh anăn mdăp leh ƀô̆ mta diñu; leh anăn wăt tơdah kâo tuôm mtô mblang leh kơ diñu nanao dưn, diñu amâo čiăng dôk hmư̆ leh anăn mă tŭ ôh klei kâo bi hriăm. 34 Diñu mdơ̆ng mnơ̆ng kâo bi êmut kheh hlăm sang arăng pia hŏng Anăn kâo, čiăng bi mčhŏ gơ̆. 35 Diñu mdơ̆ng leh anôk dlông kơ yang Baal hlăm tlung anak êkei Y-Hinôm, čiăng myơr kơ yang Môlok phung anak êkei leh anăn phung anak mniê diñu, wăt tơdah kâo amâo tuôm mtă klei anăn kơ diñu, kăn tuôm mĭn kơ klei anăn rei, čiăng kơ diñu ngă klei kâo bi êmut kheh anei, čiăng brei phung Yuđa ngă soh.
36Kyuanăn Yêhôwa Aê Diê Israel lač snei klei djŏ kơ ƀuôn diih lač, Arăng jao leh ƀuôn anei kơ kngan mtao Ƀaƀilôn hŏng đao gưm, hŏng klei ư̆ êpa, leh anăn hŏng klei ruă tưp; 37‘Ƀiădah nĕ anei, kâo srăng hrui bi kƀĭn diñu mơ̆ng jih jang čar kâo suôt diñu hŏng klei kâo ăl ngêñ leh anăn čôñ snăk. Kâo srăng atăt wĭt diñu kơ anôk anei, leh anăn kâo srăng brei diñu dôk hŏng klei hơĭt. 38Diñu srăng jing phung ƀuôn sang kâo, leh anăn kâo srăng jing Aê Diê diñu. 39Kâo srăng brei kơ diñu sa ai tiê leh anăn sa êlan, čiăng kơ diñu dưi huĭ mpŭ kơ kâo hlŏng lar, klei anăn jing jăk kơ diñu pô leh anăn jing jăk kơ phung anak čô diñu êdei kơ diñu. 40Kâo srăng ngă klei bi mguôp hlŏng lar hŏng diñu, čiăng kơ kâo amâo lui klei ngă jăk kơ diñu ôh; leh anăn kâo srăng dưm klei huĭ mpŭ kơ kâo hlăm ai tiê diñu, čiăng kơ diñu amâo lui wir kâo ôh. 41Kâo srăng mơak ngă klei jăk kơ diñu, leh anăn kâo srăng pla diñu hlăm čar anei hŏng klei sĭt, hŏng jih ai tiê leh anăn hŏng jih mngăt kâo.’
42Kyuadah snei Yêhôwa lač: ‘Msĕ si kâo bi truh leh jih jang klei jhat prŏng anei kơ phung ƀuôn sang anei, msĕ snăn mơh kâo srăng bi truh kơ diñu jih klei jăk kâo ƀuăn leh kơ diñu. 43Arăng srăng blei hma hlăm čar anei, kơ čar anăn ih dôk blŭ ară anei, “Gơ̆ jing leh ênguôl, amâo mâo mnuih dôk ôh, kăn mâo hlô mnơ̆ng rei; arăng jao gơ̆ leh kơ kngan phung Kaldê.” 44Arăng srăng blei hma hŏng prăk, leh anăn arăng srăng čih, kđăm, leh anăn duah pô bi sĭt kơ hră blei hlăm čar Benjamin, hlăm anôk jŭm dar ƀuôn Yêrusalem, leh anăn hlăm jih jang ƀuôn čar Yuđa, hlăm jih jang ƀuôn čar kngư, hlăm jih jang ƀuôn čar lăn dap, leh anăn hlăm jih jang ƀuôn čar dhŭng. Kyuadah kâo srăng lŏ brei klei jăk jĭn kơ diñu,’ ” Yêhôwa lač.