48

Klei Hưn Êlâo Djŏ kơ Čar Môap

1 Klei djŏ kơ čar Môap: Snei Yêhôwa kơ phung kahan, Aê Diê Israel lač:
  “Knap mñai yơh kơ čư̆ Nêbô, kyuadah arăng bi rai ñu leh!
   Arăng bi hêñ leh ƀuôn Kiriathaim, arăng mă ñu leh;
  arăng bi klưh leh Misgap leh anăn ñu tŭ lei hêñ leh;
   2amâo lŏ mâo klei bi mni kơ čar Môap ôh.
  Hlăm ƀuôn Hêsbôn arăng trông čhai ngă klei jhat kơ ñu:
   ‘Hriê bĕ, brei drei bi rai hĕ tơl ñu amâo lŏ jing sa găp djuê mnuih ôh!’
  Ih msĕ mơh, Ơ Matmen, arăng srăng brei ih dôk ñăt;
   đao gưm srăng tiŏ ih.

  3Hmư̆ bĕ! klei ur mơ̆ng ƀuôn Hôrônaim:
   ‘klei jing ênguôl leh anăn klei bi rai prŏng!’
  4Arăng bi rai leh čar Môap;
   phung anak điêt ñu ur.
  5Kyuadah ti anôk đĭ čư̆ Luhit,
   diñu đĭ hŏng klei čŏk hia;
  kyuadah ti anôk trŭn mơ̆ng ƀuôn Hôrônaim
   diñu hmư̆ leh klei ur hia kyua klei bi rai.
  6Đuĕ bĕ! Bi mtlaih bĕ diih pô!
   Brei diih jing msĕ si sa bĭt pum hlăm kdrăn tač!
  7Kyuadah ih knang leh kơ bruă leh anăn ngăn drăp ih,
   wăt ih mơh arăng srăng mă jing mnă,
  leh anăn ƀuôn Kêmôs srăng kbiă mơ̆ng čar nao jing mnă,
   mbĭt hŏng phung khua ngă yang leh anăn phung khua ñu.
  8Pô bi rai srăng truh kơ grăp boh ƀuôn prŏng,
   leh anăn amâo mâo sa boh ƀuôn tlaih ôh;
  arăng srăng bi rai tlung,
   leh anăn čar kngư msĕ mơh,
   tui si klei Yêhôwa blŭ leh.
  9Brei bĕ siap kơ čar Môap,
   kyuadah ñu srăng phiơr đuĕ;
  jih jang ƀuôn prŏng ñu srăng jing ênguôl,
   amâo mâo mnuih dôk hlăm anăn ôh.

  10Tăm pah hĕ kơ pô mă bruă kơ Yêhôwa amâo djŏ hŏng jih ai tiê ôh;
   leh anăn tăm pah hĕ kơ pô kơ̆ng đao gưm ñu amâo tuh êrah ôh,
  11Phung Môap dôk êđăp ênang mơ̆ng ênuk ñu hlăk ai
   leh anăn dôk leh hlăm anôk hơĭt.
  Arăng amâo tuôm tuh ñu mơ̆ng sa boh čeh kơ sa boh čeh mkăn ôh,
   kăn arăng tuôm suôt ñu mơ̆ng čar rei;
  ñu jing msĕ si kpiê amâo thâo sah ôh,
   leh anăn mnâo ñu amâo bi mlih ôh.”
  12“Kyuanăn, nĕ anei hruê srăng truh sĭt nik,” Yêhôwa lač,
   “tơdah kâo srăng tiŏ nao mnuih tuh srăng tuh ñu,
   tơl khuôt leh anăn bi mčah hĕ čeh ñu.
  13Hlăk anăn phung Môap srăng hêñ kyua Kêmôs,
   msĕ si sang Israel hêñ kơ Bêthel,
   anôk diñu knang.

  14Si diih dưi lač, ‘Hmei jing phung jhŏng knêñ
   leh anăn phung kahan ktang hlăm klei bi blah’?
  15Arăng bi rai leh čar Môap leh anăn bi blah mŭt jih jang ƀuôn prŏng ñu,
   leh anăn phung êkei hlăk ai ñu jăk hĭn êbuh djiê leh.”
   Mtao mâo anăn jing Yêhôwa kơ phung kahan lač leh klei anăn.
  16“Klei bi rai kơ čar Môap giăm truh leh,
   leh anăn klei knap mñai ñu djăl truh.
  17Čŏk hia bĕ kơ ñu, Ơ jih jang phung diih dôk jŭm dar ñu,
   jih jang phung thâo kral klei hing ang ñu;
  lač bĕ, ‘Si ngă giê mtao ktang joh leh,
   giê guh kơang anăn.’

  18Trŭn bĕ mơ̆ng klei guh kơang ih,
   leh anăn dôk gŭ bĕ ti lăn thu,
  Ơ mniê dôk ti ƀuôn Dibôn!
   Kyuadah pô bi rai čar Môap
  truh leh čiăng ngă kơ ih,
   ñu bi rai leh kđông kjăp ih.
  19Brei diih dôk ti djiêu êlan leh anăn kăp dlăng,
   Ơ phung dôk ti ƀuôn Arôer!
  Êmuh bĕ kơ êkei đuĕ leh anăn kơ mniê tlaih leh;
   lač bĕ, ‘Ya klei truh leh?’
  20Arăng bi hêñ leh čar Môap, kyuadah ñu mčah leh;
   ur čŏk hia bĕ!
  Yăl dliê ti hang êa krông Arnôn
   čar Môap rai leh.
  21Klei phat kđi truh leh kơ čar kngư,
   kơ ƀuôn Hôlon, ƀuôn Jahsa, ƀuôn Mêphat,
  22leh anăn ƀuôn Dibôn, kơ čư̆ Nêbô, leh anăn ƀuôn Bet-Diblathaim
  23ƀuôn Kiriathaim, ƀuôn Bet-Gamul, leh anăn ƀuôn Bet-Mêôn,
  24ƀuôn Kêriôt, ƀuôn Bôsra,
   leh anăn jih jang ƀuôn prŏng hlăm čar Môap, kbưi leh anăn giăm.
  25Arăng khăt leh ki čar Môap,
   leh anăn păl ñu joh leh,” Yêhôwa lač.

  26Bi mnăm ñu kpiê tơl ruă,
   kyuadah ñu bi mđĭ ñu pô čiăng bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa;
  snăn čar Môap srăng ênham hlăm ô̆ ñu,
   leh anăn arăng srăng djă djik djak kơ ñu mơh.
  27Amâo djŏ hĕ diih djă djik djak kơ phung Israel mơ̆?
   Arăng ƀuh phung Israel mbĭt hŏng phung knĕ,
   tơl tơdah diih blŭ djŏ kơ ñu diih kteh kŏ?
  28Đuĕ bĕ mơ̆ng ƀuôn prŏng leh anăn dôk hlăm ƀăng boh tâo,
   Ơ phung dôk hlăm čar Môap!
  Brei diih jing msĕ si mgăm ngă hruh
   ti mbah ƀăng čư̆.

  29Hmei hmư̆ leh kơ klei mgao čar Môap,
   ñu jing mgao snăk.
  Ñu mĭn ti dlông đei, ñu ngă krưh,
   ai tiê ñu bŏ hŏng klei mgao.
  30“Kâo thâo klei măk ƀai ñu,” Yêhôwa lač;
   “Klei anăn jing hơăi mang,
   klei ñu blŭ mgao amâo dưi ôh.
  31Kyuanăn yơh kâo čŏk hia kyua čar Môap;
   kâo ur kyua jih jang phung Môap.
   Kâo kơŭ kyăm kơ phung êkei hlăm ƀuôn Kir-Hêres.
  32Kâo hia kyua ih lu hĭn kơ ƀuôn Jaser,
   Ơ phŭn boh kriăk ƀâo ƀuôn Sipma!
  Adhan ih drung ti dlông êa ksĭ,
   tơl truh ti êa ksĭ Jaser;
  pô bi rai hriê ngă
   kơ boh yan bhang ih leh anăn boh kriăk ƀâo ih.
  33Arăng sua mă leh klei hơ̆k leh anăn klei mơak
   mơ̆ng đang leh anăn hma čar Môap;
  kâo bi khuôt hĕ kpiê mơ̆ng anôk djiêt;
   amâo mâo pô djiêt digơ̆ hŏng klei ur hơ̆k ôh;
   klei ur amâo djŏ klei ur hŏng klei hơ̆k ôh.

  34Ƀuôn Hêsbôn leh anăn ƀuôn Êlêala ur,
   arăng hmư̆ asăp diñu truh ti ƀuôn Jahas,
  mơ̆ng ƀuôn Sôar truh ti ƀuôn Hôrônaim leh anăn ƀuôn Êglat-Sêlisiya.
   Kyuadah êa ƀuôn Nimrim msĕ mơh khuôt leh.”
  35Yêhôwa lač, “Kâo srăng bi luč hĕ hlăm čar Môap
   hlei pô myơr mnơ̆ng ngă yang hlăm anôk dlông,
   leh anăn čuh mnơ̆ng ƀâo mgnưi kơ yang ñu.
  36Kyuanăn ai tiê kâo krao kyua čar Môap msĕ si asăp đĭng kliă,
   leh anăn ai tiê kâo krao msĕ mơh kyua phung êkei hlăm ƀuôn Kir-Hêres,
   kyuadah klei mdrŏng diñu mkăm leh rai tuč hĕ.
  37Kyuadah arăng kuêh leh jih jang boh kŏ
   leh anăn khăt leh mlâo kang grăp čô;
  jih jang kngan arăng riêk leh,
   leh anăn grăp čô ƀar klŭng leh.
  38Mâo knŏng klei čŏk hia
   ti dlông jih jang čuôr găp sang hlăm čar Môap,
  leh anăn hlăm wăl ƀuôn;
   kyuadah kâo bi mčah leh čar Môap,
   msĕ si sa boh čeh arăng amâo lŏ čiăng ôh,” Yêhôwa lač.
  39“Mčah êdi yơh! Diñu čŏk hia êdi yơh!
   Sĭt nik yơh phung Môap wir leh rŏng diñu hŏng klei hêñ!
  Snăn čar Môap jing leh mnơ̆ng arăng djă djik djak
   leh anăn klei bi huĭ kơ jih jang dôk jŭm dar diñu.”
40Kyuadah snei Yêhôwa lač:
   “Nĕ anei, sa čô srăng phiơr pral msĕ si sa drei tlang,
   leh anăn mblang siap ñu ngă kơ čar Môap.
  41Arăng srăng mă jih jang ƀuôn prŏng
   leh anăn wang mă kđông kjăp.
  Hlăm hruê anăn ai tiê phung kahan čar Môap
   srăng jing msĕ si ai tiê sa čô mniê êjai dôk đih pui.
  42Arăng srăng bi rai čar Môap, leh anăn gơ̆ amâo srăng lŏ jing sa găp djuê mnuih ôh,
   kyuadah diñu bi mđĭ diñu pô bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa.
  43Klei jŭ jhat, ƀăng êlam, leh anăn kđông ƀêč dôk ti anăp ih,
   Ơ mnuih dôk hlăm čar Môap!”

  44“Hlei pô đuĕ mơ̆ng klei jŭ jhat anăn
   srăng dlưh hlăm ƀăng êlam,
  leh anăn hlei pô đĭ kbiă mơ̆ng ƀăng êlam
   srăng djŏ kđông ƀêč.
  Kyuadah kâo srăng bi truh kơ čar Môap
   thŭn klei bi kmhal kơ diñu,”


  45“Hlăm êyui ƀuôn Hêsbôn
   phung đuĕ srăng jưh amâo lŏ mâo klei ktang ôh;
  kyuadah pui kbiă leh mơ̆ng ƀuôn Hêsbôn,
   êlah pui mơ̆ng sang phung Sihôn;
  pui anăn bi rai leh adhei čar Môap,
   leh anăn klang kŏ phung ngă hao hao.
  46Knap mñai yơh kơ ih, Ơ Môap!
   Mnuih ƀuôn sang ƀuôn Kêmôs rai luč leh;
  kyuadah phung anak êkei diih arăng mă ba jing mnă leh,
   wăt phung anak mniê diih mơh.
  47Ăt kâo srăng brei klei jăk jĭn kơ čar Môap,
   ƀiădah hlăm ênuk knhal tuč,” Yêhôwa lač.
   Snăn yơh jing klei phat kđi kơ čar Môap.