8

1“Hlăm ênuk anăn Yêhôwa lač, arăng srăng suai mơ̆ng msat klang phung mtao Yuđa, phung khua ñu, phung khua ngă yang, phung khua pô hưn êlâo leh anăn jih jang phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem. 2Arăng srăng rang klang anăn ti gŭ yang hruê, mlan, leh anăn jih jang mtŭ hlăm adiê, dŏ anăn diñu khăp leh anăn mă bruă, dŏ anăn diñu tui hlue leh, leh anăn duah čiăng kkuh mpŭ. Arăng amâo srăng lŏ bi kƀĭn amâodah dơr hĕ diñu ôh; diñu srăng jing msĕ si hbâo ti dlông rŏng lăn. 3Jih jang phung ăt dôk mơ̆ng găp djuê ƀai anei hlăm jih jang anôk kâo suôt diñu leh srăng khăp kơ klei djiê lu hĭn kơ klei hdĭp, Yêhôwa kơ phung kahan lač.”

Klei Soh leh anăn Klei Phat Kđi

4“Brei ih lač kơ diñu, ‘Snei klei Yêhôwa lač:
  Tơdah phung êkei êbuh, amâo djŏ hĕ diñu lŏ kgŭ?
   Tơdah sa čô klah đuĕ, amâo djŏ hĕ ñu lŏ wĭt?
  5Snăn si ngă phung ƀuôn sang ƀuôn Yêrusalem anei klah đuĕ,
   lui wir nanao?
  Diñu ăt ngă klei mplư,
   diñu hngah lŏ wĭt.
  6Kâo mđing knga leh anăn dôk hmư̆ leh,
   ƀiădah diñu amâo tuôm blŭ kpă ôh;
  amâo mâo sa čô kmhal kơ klei ƀai ôh,
   lač, “Ya klei kâo tuôm ngă leh?”
  Grăp čô êbat tui êlan ñu pô,
   msĕ si sa drei aseh ksŭng phă anăp kơ klei bi blah.
  7Wăt čĭm jhưng hlăm adiê thâo djŏ yan ñu,
   ktrâo, čĭm iăt, leh anăn čĭm trôm bê thâo mmông diñu truh;
   ƀiădah phung ƀuôn sang kâo amâo thâo ôh klei bhiăn Yêhôwa.

  8Si diih dưi lač, “Hmei jing thâo mĭn,
   leh anăn klei bhiăn Yêhôwa dôk mbĭt hŏng hmei?”
   Ƀiădah nĕ anei, phung khua čih hră čih klei luar.
  9Arăng srăng bi hêñ phung mnuih thâo mĭn,
   digơ̆ srăng êdu ai leh anăn arăng mă hĕ digơ̆;
  nĕ anei, digơ̆ hngah leh klei Yêhôwa blŭ,
   leh anăn ya klei knhâo dôk hlăm digơ̆?
  10 Kyuanăn kâo srăng brei mô̆ digơ̆ kơ phung mkăn
   leh anăn hma digơ̆ kơ phung mkăn mă bha,
  kyuadah mơ̆ng pô điêt hĭn truh kơ pô prŏng hĭn,
   grăp čô tluh kơ klei ƀơ̆ng mnga hŏng klei wê.
  Mơ̆ng khua pô hưn êlâo truh kơ khua ngă yang,
   grăp čô ngă hŏng klei luar.
  11 Diñu bi hlao anôk êka phung ƀuôn sang kâo knŏng bơ ƀiă,
   êjai diñu lač, “Klei êđăp ênang, klei êđăp ênang”
   ƀiădah amâo mâo klei êđăp ênang ôh.
  12Diñu hêñ mơ̆ tơdah diñu ngă leh klei kâo bi êmut kheh?
   Hơăi, diñu amâo tuôm hêñ ôh;
  diñu amâo tuôm bi êdah ƀô̆ mta hrah kyua klei hêñ ôh.
   Kyuanăn diñu srăng êbuh mbĭt hŏng phung êbuh leh;
   tơdah kâo bi kmhal diñu, diñu srăng dlưh,

  13Tơdah kâo čiăng bi kƀĭn phung ƀuôn sang kâo, Yêhôwa lač,
   amâo srăng mâo ôh boh kriăk ƀâo ti phŭn gơ̆,
  kăn mâo boh hra rei ti ana gơ̆;
   wăt hla srăng krô hĕ.
  Ya mnơ̆ng kâo brei leh kơ diñu,
   kâo srăng sua mă mơ̆ng diñu.’ ”

  14“Si ngă drei ăt dôk gŭ?
   Bi kƀĭn bĕ mbĭt!
  Brei drei mŭt hlăm ƀuôn mâo mnư̆ kjăp
   leh anăn rai tuč tinăn!
  Kyuadah Yêhôwa Aê Diê drei bi kčah leh klei bi rai drei,
   leh anăn brei drei mnăm êa kêč kam,
   kyuadah drei ngă soh leh hŏng Yêhôwa.
  15Drei čang hmăng leh kơ klei êđăp ênang,
   ƀiădah amâo mâo klei jăk truh ôh;
  drei čang hmăng leh kơ ênuk klei bi hlao,
   ƀiădah nĕ anei, klei bi huĭ truh.
  16Mơ̆ng krĭng Dan arăng hmư̆ aseh diñu ur heh;
   tơdah hmư̆ ênai aseh knô ur heh
  jih lăn čar kpư̆ mgei.
   Diñu hriê čiăng bi rai čar
  leh anăn jih jang mnơ̆ng hlăm čar,
   wăt ƀuôn leh anăn mnuih dôk hlăm ƀuôn.”

  17“Kyuadah nĕ anei, kâo srăng mơĭt ala mŭt ti krah diih,
   ala yuôm arăng amâo dưi bi ƀlum ôh,
   leh anăn diñu srăng bi mdjiê diih,”

Klei Čŏk Hia kơ Čar Yuđa leh anăn Ƀuôn Yêrusalem

  18Klei kâo ênguôt amâo dưi hlao ôh,
   tiê boh kâo djiê hwăt hlăm lam kâo.
  19Hmư̆ bĕ asăp mniê phung ƀuôn sang kâo hia mơ̆ng čar kbưi,
   “Amâo djŏ hĕ Yêhôwa dôk hlăm ƀuôn Siôn?
   Amâo djŏ hĕ Mtao ñu dôk hlăm ñu?”

   “Si ngă diñu mčhur leh ai kâo brei kâo ngêñ
   kơ rup krah leh anăn rup yang tue diñu?”

  20“Yan puôt wiă êgao leh, yan bhang tuč leh,
   leh anăn drei amâo mâo klei bi mtlaih ôh.”
  21Kyua klei êka phung anak mniê phung ƀuôn sang kâo,
   jing klei êka kơ ai tiê kâo yơh,
   kâo kơŭ kyăm, leh anăn klei êdu ai truh kơ kâo.
  22Si ngă amâo mâo ôh hĕ êa drao hlăm čar Galaat?
   Amâo mâo ôh hĕ aê êa drao tinăn?
  Snăn si ngă anak mniê phung ƀuôn sang kâo
   amâo mâo klei bi hlao ôh?