18

Ti Sang Pô Mmai Gŏ

1Yêhôwa blŭ kơ Y-Yêrêmi: 2“Kgŭ trŭn nao bĕ kơ sang pô mmai gŏ, leh anăn tinăn kâo srăng brei ih hmư̆ asăp kâo.” 3Snăn kâo trŭn nao kơ sang pô mmai gŏ, leh anăn ñu dôk mă bruă hŏng pông mmai gŏ. 4Tơdah gŏ ñu dôk mmai hŏng lŭ amâo jăk djŏ ôh, ñu lŏ mmai mjing kơ gŏ mkăn, tui si pô mmai mĭn jăk.
5Leh anăn Yêhôwa blŭ kơ kâo: 6“Ơ sang Israel, amâo djŏ hĕ kâo dưi ngă kơ diih msĕ si pô mmai gŏ anei ngă leh?” Yêhôwa lač. “Nĕ anei, msĕ si lŭ dôk hlăm kngan pô mmai, msĕ snăn mơh diih dôk hlăm kngan kâo, Ơ sang Israel. 7Tơdah kâo hưn klei djŏ kơ sa găp djuê amâodah kơ sa boh ƀuôn ala mtao klei kâo srăng buč hĕ leh anăn bi klưh leh anăn bi rai hĕ gơ̆, 8leh anăn tơdah găp djuê kâo blŭ anăn wir đuĕ mơ̆ng klei jhat, kâo amâo srăng ngă klei jhat kâo mĭn leh čiăng ngă kơ gơ̆. 9Leh anăn tơdah kâo hưn klei djŏ kơ sa găp djuê amâodah kơ ƀuôn ala mtao klei kâo srăng mdơ̆ng leh anăn pla gơ̆, 10leh anăn tơdah gơ̆ ngă klei jhat ti anăp ală kâo, amâo dôk hmư̆ asăp kâo ôh, hlăk anăn kâo srăng bi mlih klei jăk kâo mĭn leh čiăng ngă kơ gơ̆. 11Kyuanăn ară anei lač bĕ kơ phung êkei Yuđa leh anăn phung dôk ti ƀuôn Yêrusalem: ‘Snei Yêhôwa lač, Nĕ anei, kâo dôk mkra klei jhat ngă kơ diih leh anăn mkra hdră bi kdơ̆ng hŏng diih. Brei grăp čô wir đuĕ hĕ mơ̆ng êlan jhat ñu, leh anăn lŏ mkra bi jăk êlan diih leh anăn bruă diih ngă.’ 12Ƀiădah diñu lŏ wĭt lač, ‘Klei anăn hơăi mang! Hmei srăng tui hlue hdră hmei pô, leh anăn grăp čô hmei srăng ngă tui si klei khăng ai tiê jhat hmei.’ ”
13Kyuanăn snei Yêhôwa lač:
  “Êmuh bĕ kơ phung găp djuê mnuih:
   Hlei tuôm hmư̆ leh klei msĕ snei?
  Mniê êra hrông Israel
   ngă leh sa klei jŭ jhat snăk.
  14Êa pliêr tuôm lik đuĕ mơ̆ mơ̆ng boh tâo čar Liƀan?
   Êa ti čư̆ wăt êa hnoh êđăp dôk đoh khuôt leh mơ̆?
  15Ƀiădah phung ƀuôn sang kâo wơr bĭt hĕ kâo leh;
   diñu čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ yang amâo sĭt;
  diñu têč hnêč hlăm êlan diñu,
   hlăm êlan hđăp,
   leh anăn weh êbat ti klông, amâo djŏ êlan prŏng ôh,
  16mjing čar diñu anôk ênguôl,
   sa mnơ̆ng arăng djă djik djak nanao.
  Grăp čô găn tinăn mâo klei huĭ snăk
   leh anăn kteh kŏ ñu.
  17Msĕ si angĭn mơ̆ng ngŏ,
   kâo srăng kpuh mđung diñu ti anăp phung roh diñu;
  kâo srăng bi êdah rŏng kâo kơ diñu, amâo djŏ ƀô̆ mta ôh,
   hlăm ênuk diñu mâo klei knap mñai.”

Phung Ƀuôn Sang Mkra Hdră Čiăng Ngă Klei Jhat.– Klei Y-Yêrêmi Wah Lač

18Snăn diñu lač, “Hriê bĕ drei, trông čhai hdră srăng ngă kơ Y-Yêrêmi, kyuadah klei bhiăn amâo srăng rai tuč ôh mơ̆ng khua ngă yang, kăn klei kčĕ rai tuč rei mơ̆ng phung thâo mĭn, kăn klei blŭ rai tuč rei mơ̆ng phung khua pô hưn êlâo. Hriê bĕ brei drei čăm ñu hŏng klei blŭ, leh anăn đăm brei drei mđing hmư̆ kơ klei ñu blŭ ôh.”
  19Ơ Yêhôwa, dôk hmư̆ kâo bĕ,
   leh anăn mđing knga kơ klei phung roh kâo blŭ.
  20Klei ngă jhat jing klei mưn djŏ kơ klei ngă jăk mơ̆?
   Ƀiădah diñu klei leh ƀăng čiăng bi luč mngăt kâo.
  Hdơr bĕ klei kâo dôk dơ̆ng ti anăp ih
   čiăng blŭ klei jăk kơ diñu,
   čiăng bi weh hĕ klei ih ngêñ kơ diñu.
  21Kyuanăn jao bĕ phung anak diñu kơ klei ư̆ êpa;
   jao bĕ diñu kơ klei đao gưm bi mdjiê;
  brei phung mô̆ diñu jing mniê plao leh anăn jing mniê djiê ung.
   Brei arăng bi mdjiê phung êkei diñu,
   brei phung hlăk ai diñu djiê hŏng đao gưm hlăm klei bi blah.
  22Brei arăng hmư̆ klei ur hia mơ̆ng sang diñu,
   tơdah ih bi truh pô ngă kơ diñu bhiâo riâo rit!
  Kyuadah diñu klei leh sa bĭt ƀăng čiăng mă kâo,
   leh anăn ƀêč kđông kơ jơ̆ng kâo.
  23Ƀiădah, Ơ Yêhôwa, ih thâo leh
   jih jang hdră diñu trông čhai čiăng bi mdjiê kâo.
  Đăm pap brei ôh kơ klei wê diñu,
   kăn lăm hĕ rei klei soh diñu mơ̆ng ală ih.
  Mdlưh hĕ diñu ti anăp ih;
   ngă bĕ kơ diñu êjai mmông ih ăl.