32

Ye^le^mi Maaiz Ndau

1Se^nde^ki^yaa zoux Yu^ndaa nyei hungh da'ziepc hnyangx wuov hnyangx, se Ne^mbu^katv^netv^saa zoux hungh ziepc betv wuov hnyangx, Ye^le^mi duqv zipv Ziouv nyei waac. 2Wuov zanc Mbaa^mbi^lon hungh nyei jun-baeng weih jienv Ye^lu^saa^lem. Douc waac mienh, Ye^le^mi, yaac zuqc wuonx jienv yiem siouv gaeng nyei baeng nyei laatc gu'nyuoz, se yiem Yu^ndaa hungh nyei dinc.
3Weic zuqc Yu^ndaa hungh, Se^nde^ki^yaa, zorqv ninh wuonx jienv yaac gorngv, “Meih weic haaix diuc douc waac gorngv, ‘Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Yie oix zorqv naaiv norm zingh jiu bun yiem Mbaa^mbi^lon hungh nyei buoz-ndiev. Ninh ziouc caangv naaiv norm zingh aqv. 4Yu^ndaa nyei hungh, Se^nde^ki^yaa, biaux maiv ndutv Ken^ndie Mienh nyei buoz-ndiev, mv baac ndongc haaix zungv zuqc jiu bun yiem Mbaa^mbi^lon hungh nyei buoz-ndiev yaac duqv caux ninh hmien doix hmien gorngv waac, m'zing doix m'zing mangc. 5Ninh oix dorh Se^nde^ki^yaa mingh taux Mbaa^mbi^lon. Se^nde^ki^yaa yaac oix zuqc yiem naaic taux yie mingh lorz ninh. Maiv gunv meih mborqv Ken^ndie Mienh, meih yaac mborqv maiv hingh.’ Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.”
6Ye^le^mi gorngv, “Yie duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 7“Meih nyei youz-diex, Sanlum nyei dorn, Haa^nam^en, oix daaih lorz meih gorngv, ‘Tov meih maaiz yiem An^naa^totv yie wuov nzong ndau, weic zuqc meih maaiz benx meih nyei se horpc zuoqc nzuonx nyei leiz.’
8“Yie nyei youz-diex nyei dorn, Haa^nam^en, ziouc daaih taux siouv gaeng nyei baeng nyei laatc gu'nyuoz lorz yie gorngv, ‘Tov meih maaiz yiem Mben^yaa^min Deic, Aa^naa^totv, yie wuov nzong ndau, weic zuqc meih maaih leiz zuoqc nzuonx benx meih nyei buonc. Maaiz benx meih ganh nyei maah!’
 “Yie ziouc hiuv duqv naaiv se Ziouv nyei waac.
9Yie ziouc tengx youz-diex nyei dorn, Haa^nam^en, maaiz yiem Aa^naa^totv wuov nzong ndau. Yie nziang ziepc cietv norm zinh jiu bun ninh. 10Yie ziouc faaux mbuox yiem wuov ndau-sou yaac naetv jienv heuc mienh zoux zorng-zengx aengx longc dangv nziang nyaanh. 11Yie zorqv naetv jienv nyei ndau-sou, dongh fiev jienv maaiz wuov nzong ndau nyei yietc nyeic, aengx zorqv maiv naetv wuov kuaaiv. 12Nqa'haav yie dorng jienv yie nyei youz-diex nyei dorn, Haa^nam^en, caux faaux mbuox yiem maaiz ndau nyei ndau-sou wuov deix zorng-zengx mienh, aengx caux zueiz jienv siouv gaeng nyei baeng nyei laatc gu'nyuoz nyei yietc zungv Yiutai Mienh, zorqv maaiz ndau nyei sou jiu bun Maa^se^yaa nyei fun, Ne^li^yaa nyei dorn, Mbaalukv.
13Yie dorng jienv ninh mbuo hatc Mbaalukv. Yie gorngv, 14‘Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, “Zorqv naaiv deix i kuaaiv ndau-sou, liemh naetv jienv wuov kuaaiv caux maiv naetv wuov kuaaiv maaiz ndau nyei sou, dapv jienv nie-ongx weic haih liouh duqv lauh.” 15Weic zuqc Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Yiem naaiv norm deic-bung aengx oix maaih mienh maaiz biauv, lingh deic caux a'ngunc huingx.’
16“Yie zorqv maaiz ndau nyei sou bun Ne^li^yaa nyei dorn, Mbaalukv, liuz, yie daux gaux tov Ziouv,
17“Ziouv Tin-Hungh aah! Se dongh meih sung meih nyei buoz cuotv, longc meih nyei domh qaqv zeix lungh zeix ndau. Weic meih maiv maaih haaix nyungc aqc jiex ndaangc. 18Meih bun cing meih ziepc zuoqv nyei hnamv cin-cin waanc-waanc mienh. Mv baac die baamz zuiz meih winh bun ninh nyei dorn-jueiv fun-faqv. Hlo haic, henv haic nyei Tin-Hungh, maaih mbuox heuc Nernh Jiex nyei Ziouv aac, 19meih nyei za'eix hlo haic, meih zoux nyei sic henv. Meih nyei m'zing mangc jienv baamh mienh nyei diuh diuh jauv, yaac ziux gorqv-mienh nyei jauv caux zoux nyei sic meih winh bun ninh mbuo. 20Meih yiem I^yipv Deic-Bung zoux jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic taux ih jaax hnoi yaac yiem I^saa^laa^en Mienh caux zuangx baamh mienh mbu'ndongx zoux, bun meih ganh duqv mengh dauh hnangv ih hnoi nor. 21Meih longc jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic yaac sung cuotv meih henv haic nyei buoz aengx longc gamh nziex nyei domh sic dorh meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, cuotv I^yipv Deic-Bung. 22Meih zorqv naaiv norm deic-bung jiu bun ninh mbuo, dongh meih houv jienv laengz bun ninh mbuo nyei ong-taaix. Benx norm ndau-touv longx nyei deic-bung. 23Ninh mbuo duqv bieqc naaiv norm deic-bung nzipc benx ninh mbuo nyei buonc. Mv baac ninh mbuo maiv muangx meih nyei waac yaac maiv yangh meih nyei leiz-latc. Meih hatc ninh mbuo zoux nyei yietc zungv ninh mbuo yietc nyungc yaac maiv zoux. Weic naaiv meih bun ninh mbuo zuqc naaiv deix yietc zungv ciouv nyei zeqc naanc.
24Mangc maah! Nie ndui jienv daaih weih gormx oix mborqv naaiv norm zingh. Yaac laaix nzuqc ndaauv caux ngorc hnaangx nyei jauv caux wuon-baengc, naaiv norm zingh zuqc jiu bun daaih mborqv zingh nyei Ken^ndie Mienh. Ziux meih gorngv nyei waac za'gengh cuotv daaih. Meih yaac buatc liuz aqv. 25Mv baac Ziouv Tin-Hungh aac, meih corc mbuox yie, oix zuqc longc nyaanh maaiz wuov nzong ndau yaac lorz mienh zoux zorng-zengx, maiv gunv naaiv norm zingh zuqc jiu bun yiem Ken^ndie Mienh nyei buoz-ndiev.’+”
26Ye^le^mi duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 27“Yie se Ziouv, yietc zungv baamh mienh nyei Tin-Hungh. Maaih haaix nyungc weic yie aqc jiex ndaangc fai? 28Weic naaiv Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Yie zorqv naaiv norm zingh jiu bun yiem Ken^ndie Mienh nyei buoz-ndiev yaac jiu bun yiem Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, nyei buoz-ndiev. Ninh yaac caangv duqv aqv. 29Mborqv naaiv norm zingh nyei Ken^ndie Mienh oix daaih bungx douz buov naaiv norm zingh, liemh biauv yaac buov qui nzengc. Mienh yiem naaiv deix biauv-ngorh buov hung bun ⟨Mbaa^an zienh⟩ yaac ciev ziec bun nyiec nyei zienh, cuoqv yie qiex jiez.
30“I^saa^laa^en Mienh caux Yu^ndaa Mienh yiem lunx nyei ziangh hoc m'daaih yiem yie nyei nza'hmien kungx zoux orqv sic hnangv. I^saa^laa^en Mienh kungx longc ninh mbuo nyei buoz zoux nyei gong cuoqv yie qiex jiez hnangv.” Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac. 31“Naaiv norm zingh yiem ceix jiez daaih wuov hnoi taux ih hnoi cuoqv yie qiex jiez, nouz haic. Yie ziouc zorqv nqoi naaiv norm zingh, maiv bun yiem yie nyei nza'hmien, 32laaix I^saa^laa^en Mienh caux Yu^ndaa Mienh zoux nyei yietc zungv orqv sic cuoqv yie qiex jiez, se ninh mbuo nyei hungh, ninh mbuo nyei jien, ninh mbuo nyei sai mienh caux douc waac mienh, Yu^ndaa Mienh caux yiem Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx. 33Ninh mbuo huin diqc daanz bun yie, maiv zeiz huin hmien. Maiv gunv yie maiv dingh liouh nyei njaaux ninh mbuo, ninh mbuo maiv muangx weic zipv yie njaaux nyei waac. 34Ninh mbuo zorqv gamh nziev nyei ga'naaiv liepc yiem dongh gan yie nyei Mbuox heuc wuov norm biauv, bun maaih uix. 35Ninh mbuo yiem Mben Hinnom Horngz weic Mbaa^an zienh ceix hlang nyei dorngx, zorqv ninh mbuo nyei naamh nyouz fongc horc bun ⟨Molekv zienh,⟩ maiv gunv yie maiv paaiv ninh mbuo zoux. Yie zungv maiv hnamv taux ninh mbuo oix zoux naaiv deix gamh nziev haic nyei sic bun Yu^ndaa baamz zuiz.
36“Meih mbuo hnangv naaiv gorngv taux naaiv norm zingh, ‘Laaix zuqc nzuqc ndaauv, zuqc ngorc hnaangx, zuqc wuon-baengc, naaiv norm zingh oix zuqc jiu bun yiem Mbaa^mbi^lon hungh nyei buoz-ndiev. Mv baac Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, 37‘Yie oix yiem dongh yie qiex jiez, nouz haic, ga'qiex baetv cuotv daaih zunc ninh mbuo cuotv mingh yiem nyei norm-norm guoqv, siou ninh mbuo zunv. Yie oix dorh ninh mbuo nzuonx taux naaiv norm dorngx yaac oix bun ninh mbuo baengh orn nyei yiem. 38Ninh mbuo oix zoux yie nyei baeqc fingx, yie yaac oix zoux ninh mbuo nyei Tin-Hungh. 39Yie oix bun ninh mbuo maaih nduqc diuh hnyouv, maaih nduqc diuh jauv weic bun ninh mbuo yietc liuz taaih yie, yaac weic bun ninh mbuo ganh caux ninh mbuo nqa'haav hingv nyei zeiv-fun duqv longx. 40Yie oix caux ninh mbuo liepc yietc liuz nyei ngaengc waac, se yie yietc liuz zoux longx bun ninh mbuo, maiv huin mingh ganh bung. Yie oix bun ninh mbuo nyei hnyouv taaih yie, weic bun ninh mbuo maiv leih nqoi yie. 41Yie oix a'hneiv nyei zoux longx bun ninh mbuo yaac longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix, ziepc zuoqv nyei liepc ninh mbuo jiez yiem naaiv norm deic-bung.
42“Weic zuqc Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Yie hnangv haaix nor bun naaiv deix baeqc fingx zuqc naaiv deix yietc zungv ciouv nyei domh zeqc naanc, yie oix hnangv wuov nor ziux yie laengz nyei waac zorqv yietc zungv longx nyei jauv bun ninh mbuo. 43Meih mbuo gorngv, “Naaiv norm deic-bung benx baaic huaang nyei dorngx. Maiv maaih mienh yaac maiv maaih saeng-kuv, se zuqc jiu bun yiem Ken^ndie Mienh nyei buoz-ndiev.” Mv baac aengx maaih mienh duqv yiem naaiv maaiz ndau. 44Mienh oix longc nyaanh maaiz ndau, yaac faaux mbuox ndau-sou, naetv jienv, yaac maaih mienh zoux zorng-zengx, yiem Mben^yaa^min Deic, yiem Ye^lu^saa^lem weih gormx nyei dorngx, yiem Yu^ndaa nyei zingh, yiem mbong-aiv dorngx nyei zingh, yiem mbong-juoqv nyei zingh caux ⟨Negepc⟩ nyei zingh, weic zuqc yie oix bun ninh mbuo aengx duqv longx hnangv loz wuov nor.” Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.