32

Y-Êlihu Bi Êdah Si Klei Ñu Dưi Lŏ Wĭt Lač kơ Y-Yôp

1Snăn tlâo čô êkei anăn mdei klei lŏ wĭt lač kơ Y-Yôp, kyuadah Y-Yôp yap ñu pô kpă ênô leh. 2Kyua anăn Y-Êlihu, anak êkei Y-Barakel mnuih mơ̆ng čar Bus mơ̆ng găp djuê Ram đĭ ai ăl. Ñu ăl kơ Y-Yôp kyuadah gơ̆ yap gơ̆ pô kpă ênô hĭn kơ Aê Diê. 3Ñu ăl msĕ mơh kơ tlâo čô mah jiăng Y-Yôp, kyuadah diñu amâo mâo klei lŏ wĭt lač ôh, wăt tơdah diñu hưn kơ Y-Yôp soh leh. 4Y-Êlihu dôk guôn leh čiăng blŭ kơ Y-Yôp, kyuadah digơ̆ mduôn hĭn kơ ñu. 5Leh anăn tơdah Y-Êlihu ƀuh tlâo čô êkei anăn amâo dưi mâo klei lŏ wĭt lač ôh, ñu đĭ ai ăl.
6Leh anăn Y-Êlihu anak êkei Y-Barakel mơ̆ng čar Bus lŏ wĭt lač:
  “Kâo jing hlăk ai,
   leh anăn diih mduôn leh;
  kyua anăn kâo mâo klei guam
   leh anăn huĭ hưn klei kâo mĭn kơ diih.
  7Kâo lač, ‘Brei pô dôk hdĭp sui hruê blŭ,
   leh anăn pô dôk hdĭp sui thŭn mtô klei knhâo.’
  8Ƀiădah jing mngăt hlăm sa čô mnuih yơh,
   êwa mơ̆ng Pô Mâo Jih Klei Myang brei ñu dưi thâo săng.
  9Amâo djŏ ôh pô mduôn jing pô knhâo,
   kăn djŏ rei sa čô khua leh dưi thâo săng klei djŏ.
  10Snăn kâo lač, ‘Dôk hmư̆ kâo bĕ;
   brei kâo msĕ mơh hưn klei kâo mĭn.’

  11Nĕ anei, kâo dôk guôn klei diih blŭ,
   kâo kăp hmư̆ kơ klei diih lač hŏng klei knhâo,
   êjai diih duah ya klei lŏ wĭt lač.
  12Kâo mđing knga kơ diih,
   leh anăn nĕ anei, amâo mâo sa čô hlăm phung diih brei Y-Yôp tŭ ñu pô jing soh,
   amâodah dưi lŏ wĭt lač djŏ kơ klei ñu blŭ.
  13Răng bĕ huĭdah diih lač, ‘Hmei ƀuh leh klei knhâo;
   Aê Diê dưi mâo klei găl hŏng ñu, amâo djŏ mnuih ôh.’
  14Y-Yôp amâo tuôm blŭ bi kdơ̆ng hŏng kâo ôh,
   leh anăn kâo amâo srăng lŏ wĭt lač kơ ñu msĕ si klei diih blŭ ôh.

  15Diñu êdu ai, diñu amâo lŏ wĭt lač ôh;
   diñu amâo lŏ mâo klei čiăng lač ôh.
  16Leh anăn kâo srăng dôk guôn mơ̆, kyuadah diñu amâo blŭ ôh,
   kyuadah diñu dôk tinăn leh anăn amâo lŏ wĭt lač ôh?
  17Kâo msĕ mơh srăng lŏ wĭt lač;
   kâo msĕ mơh srăng bi êdah klei kâo mĭn.
  18Kyuadah kâo mâo lu klei kâo čiăng blŭ,
   mngăt kâo mtrŭt kâo.
  19Nĕ anei, ai tiê kâo jing msĕ si kpiê amâo mâo ƀăng kbiă ôh;
   msĕ si giêt klĭt mrâo, păt čiăng kblač.
  20Kâo mâo klei mtrŭt čiăng blŭ, snăn kâo dưi mâo klei hdjul;
   kâo srăng ha blŭ leh anăn lŏ wĭt lač.
  21Kâo amâo srăng dôk tĭng kơ sa čô ôh,
   kăn blŭ klei myâo mă rei.
  22Kyuadah kâo amâo thâo ôh blŭ klei myâo mă,
   tơdah snăn Pô Hrih kâo brei kâo rai tuč djăl.”