12

Klei Êmuh Djŏ kơ Hruê Sabat

(Mark 2:23-28; Luk 6:1-5)

1Hlăk anăn Yêsu găn hma mdiê ƀlê arăng êjai hruê sabat. Phung ƀĭng kna Ñu êpa, leh anăn diñu dơ̆ng rač ƀơ̆ng mdiê. 2Tơdah phung Pharisi ƀuh klei anăn, diñu lač kơ Yêsu, “Dlăng bĕ, phung ƀĭng kna ih ngă klei amâo bhiăn dưi ngă ôh hlăm hruê sabat.” 3Yêsu lŏ wĭt lač, “Diih ka tuôm dlăng hĕ klei Y-Đawit ngă leh tơdah ñu leh anăn phung nao mbĭt hŏng ñu êpa: 4si ñu mŭt hlăm sang Aê Diê leh anăn ñu leh anăn phung ñu ƀơ̆ng kpŭng myơr kơ Aê Diê, wăt kpŭng anăn ñu amâo bhiăn dưi ƀơ̆ng ôh, knŏng pioh kơ phung khua ngă yang ƀơ̆ng? 5Amâodah diih ka tuôm dlăng hĕ hlăm hdruôm hră klei bhiăn Y-Môis arăng yăl dliê kơ phung khua ngă yang hlăm Sang Kkuh Mpŭ gao klei bhiăn hruê sabat, ƀiădah amâo jing soh ôh? 6Kâo hưn kơ diih, mâo tinei sa čô arăng mpŭ hĭn kơ Sang Kkuh Mpŭ. 7Leh anăn tơdah diih thâo săng si klei blŭ anei, ‘Kâo čiăng klei thâo pap, amâo djŏ hlô mnơ̆ng ngă yang ôh,’ diih amâo ƀuah phung amâo jing soh ôh. 8Kyuadah Anak Mnuih jing khua yang kơ hruê sabat.”.

Mnuih Kngan Krô

(Mark 3:1-6; Luk 6:6-11)

9Ñu đuĕ mơ̆ng anăn leh anăn mŭt hlăm sang bi kƀĭn. 10Nĕ anei, mâo tinăn sa čô êkei mâo sa ƀĕ kngan krô. Mâo đa đa mnuih čiăng duah klei kčŭt kơ Yêsu, diñu êmuh kơ Yêsu snei, “Bhiăn mơ̆ bi hlao hlăm hruê sabat?” 11Yêsu lač kơ diñu, “Hlei pô hlăm phung diih, tơdah mâo sa drei biăp leh anăn biăp anăn lĕ hlăm ƀăng êlam êjai hruê sabat, amâo srăng ktŭng mă gơ̆ kơ tač ôh? 12Ƀai kdlưn hĭn sa čô mnuih yuôm hĭn kơ sa drei biăp! Snăn bhiăn mơh ngă jăk hlăm hruê sabat.” 13Leh anăn Ñu lač kơ êkei anăn, “Yơr bĕ kngan ih.” Gơ̆ yơr yơh, leh anăn kngan gơ̆ hlao jing jăk msĕ si kngan mkăn. 14Ƀiădah phung Pharisi kbiă leh anăn bi trông čhai duah klei dưi bi mdjiê Yêsu.

Dĭng Buăl Aê Diê Ruah

15Yêsu thâo klei anăn, snăn Ñu đuĕ mơ̆ng anăn. Mâo lu mnuih tui hlue Ñu leh anăn Ñu bi hlao hĕ phung ruă duam jih jang, 16leh anăn mtă kơ digơ̆ đăm yăl dliê brei arăng hmư̆ hing kơ Ñu ôh. 17Klei anăn čiăng bi sĭt klei khua pô hưn êlâo Y-Êsai blŭ leh snei:
  18“Nĕ anei dĭng buăl kâo ruah leh,
   pô kâo khăp, hlăm ñu kâo mâo klei mơak snăk.
  Kâo srăng dưm Mngăt Myang kâo ti ñu,
   leh anăn ñu srăng hưn klei kâo phat kđi kơ phung tue.
  19Ñu amâo srăng bi tăng amâodah ur kraih ôh,
   kăn arăng srăng hmư̆ asăp ñu ti êlan rei.
  20Ñu amâo srăng bi tloh ôh mbô joh leh,
   kăn bluh hĕ rei pui kđen dơ̆ng djiê,
  tơl ñu brei klei phat kđi kpă dưi.
   21Leh anăn jih jang phung tue srăng čang hmăng hlăm anăn ñu.”

Yêsu leh anăn Bêlsêbul

(Mark 3:20-30; Luk 11:14-23)

22Hlăk anăn arăng atăt ba kơ Yêsu sa čô êkei yang jhat ngă, bum ală leh anăn kmlô. Yêsu bi hlao gơ̆; snăn êkei anăn thâo blŭ leh anăn ƀuh. 23Jih jang phung ƀuôn sang bi kngăr leh anăn lač, “Djŏ mơ̆ pô anei jing Anak Y-Đawit?” 24Ƀiădah tơdah phung Pharisi hmư̆ klei anăn, diñu lač, “Mnuih anăn suôt phung yang jhat hŏng anăn Bêlsêbul, khua kơ phung yang jhat.” 25Yêsu thâo klei mĭn diñu leh anăn lač kơ diñu, “Tơdah sa boh ƀuôn ala mtao bi mbha hĕ ñu pô, srăng rai tuč yơh, leh anăn sa boh ƀuôn amâodah sa boh sang bi mbha hĕ ñu pô, amâo srăng dưi dôk ôh. 26Snăn tơdah Satan suôt Satan, ñu bi mbha hĕ ñu pô; si ƀuôn ala mtao ñu srăng dưi dôk lĕ? 27Tơdah kâo suôt yang jhat hŏng anăn Bêlsêbul, bi phung anak diih, hŏng diñu suôt lĕ? Kyuanăn diñu yơh srăng jing phung phat kđi diih. 28Ƀiădah tơdah kâo suôt phung yang jhat hŏng Yang Mngăt Jăk Aê Diê, snăn ƀuôn ala mtao Aê Diê truh leh kơ diih. 29Amâodah si arăng dưi mŭt hlăm sang sa čô mnuih ktang leh anăn plah mă dŏ dô gơ̆, tơdah ñu amâo čăp hĕ mnuih ktang êlâo? Leh čăp kơh ñu dưi plah mă dŏ dô hlăm sang gơ̆. 30Hlei pô amâo dôk tĭng kơ kâo jing pô roh hŏng kâo, leh anăn hlei pô amâo bi mguôp hŏng kâo, ñu srăng klah mdê mdê. 31Kyuanăn kâo hưn kơ diih, jih jang klei soh leh anăn jih jang klei blŭ mgao dưi mâo klei pap brei kơ mnuih, ƀiădah klei blŭ mgao hŏng Yang Mngăt Jăk amâo dưi mâo klei pap brei ôh. 32Leh anăn hlei pô blŭ bi kdơ̆ng hŏng Anak Mnuih dưi mâo klei pap brei; ƀiădah hlei pô blŭ bi kdơ̆ng hŏng Yang Mngăt Jăk, amâo dưi mâo klei pap brei ñu ôh, thâodah hlăm ênuk anei amâodah hlăm ênuk êdei srăng truh.”

Sa Ƀĕ Ana Kyâo leh anăn Boh Ñu

(Luk 6:43-45)

33“Tơ ana kyâo jing jăk, boh ñu jing jăk msĕ mơh; amâodah tơ ana kyâo jing jhat, boh ñu jing jhat msĕ mơh; kyuadah arăng thâo kral ana kyâo tui si boh ñu. 34Ơ êđai ala kpơ̆ng! Si diih dưi blŭ klei jăk êjai diih jing jhat? Kyuadah mơ̆ng klei êbeh dlai hlăm ai tiê ƀăng êgei blŭ. 35Mnuih jăk bi kbiă klei jăk mơ̆ng ai tiê jăk ñu, ƀiădah mnuih jhat bi kbiă klei jhat mơ̆ng ai tiê jhat ñu. 36Kâo hưn kơ diih, ti hruê phat kđi phung mnuih srăng bi êdah jih klei diñu blŭ amâo răng ôh. 37Kyuadah ih srăng mâo klei yap kpă tui si klei ih blŭ, leh anăn mâo klei bi kmhal tui si klei ih blŭ mơh.”

Klei Akâo Klei Bi Knăl Mdê

(Mark 8:11-12; Luk 11:29-32)

38Leh anăn mâo đa đa phung khua čih hră leh anăn phung Pharisi lač kơ Ñu, “Ơ Nai, hmei čiăng ƀuh ih ngă klei bi knăl mdê.” 39Ƀiădah Ñu lŏ wĭt lač kơ phung anăn, “Sa phung găp djuê ƀai leh anăn knhông duah sa klei bi knăl mdê; ƀiădah arăng amâo srăng brei ôh klei bi knăl mdê kơ găp djuê anei, knŏng klei bi knăl mdê khua pô hưn êlâo Y-Yôna. 40Kyuadah msĕ si Y-Yôna dôk hlăm tian kan prŏng tlâo hruê tlâo mlam, msĕ snăn mơh Anak Mnuih srăng dôk hlăm lăn êlam tlâo hruê tlâo mlam. 41Ti hruê phat kđi phung mnuih ƀuôn sang Niniwơ srăng kgŭ mbĭt hŏng phung găp djuê anei leh anăn phat kđi diih; kyuadah phung mnuih ƀuôn Niniwơ kmhal kơ klei soh tơdah leh hmư̆ klei Y-Yôna mtô; leh anăn nĕ anei, mâo sa čô tinei jing prŏng hĭn kơ Y-Yôna. 42Ti hruê phat kđi mtao mniê čar Dhŭng srăng kgŭ mbĭt hŏng phung găp djuê anei leh anăn srăng phat kđi diih; kyuadah gơ̆ hriê mơ̆ng knhal lăn ala čiăng hmư̆ klei thâo mĭn Y-Salômôn, leh anăn nĕ anei, mâo sa čô tinei jing prŏng hĭn kơ Y-Salômôn.”

Yang Jhat Čhŏ Lŏ Mŭt Dôk

(Luk 11:24-26)

43“Tơdah yang čhŏ kbiă leh mơ̆ng sa čô mnuih, ñu găn lu anôk thu duah anôk mdei, ƀiădah amâo ƀuh ôh. 44Snăn ñu lač, ‘Kâo srăng lŏ wĭt dôk hlăm sang kâo mrâo kbiă đuĕ.’ Leh anăn tơdah ñu truh ñu ƀuh sang anăn jing êhŏng, kih doh leh, leh anăn prăp leh bi jăk. 45Leh anăn ñu lŏ nao atăt ba mbĭt hŏng ñu kjuh čô yang jhat mkăn jhat hĭn kơ ñu; diñu mŭt dôk tinăn. Snăn mnuih anăn jing jhat kjham hĭn kơ êlâo. Msĕ snăn mơh găp djuê ƀai anei.”

Amĭ leh anăn Phung Ayŏng Adei Yêsu

(Mark 3:31-35; Luk 8:19-21)

46Êjai Yêsu ăt dôk blŭ kơ phung ƀuôn sang, amĭ Ñu leh anăn phung ayŏng adei Ñu dôk ti tač akâo blŭ hrăm hŏng Ñu. 47Mâo sa čô lač kơ Ñu, “Nĕ anei, amĭ ih leh anăn phung ayŏng adei ih dôk ti êngao čiăng blŭ hrăm hŏng ih.” 48Ñu lŏ wĭt lač kơ pô hưn kơ Ñu, “Hlei jing amĭ kâo? Leh anăn hlei jing phung ayŏng adei kâo?” 49Ñu ktrâo phă phung ƀĭng kna Ñu leh anăn lač, “Tinei yơh amĭ kâo leh anăn phung ayŏng adei kâo! 50Kyuadah hlei pô ngă tui si klei Ama kâo hlăm adiê čiăng jing ayŏng adei, amai adei leh anăn amĭ kâo.”