10

1Cov kws ntaus hom thawj rua yog Hakhaliya tug tub Nehemi kws yog tug tswv xeev, hab Xentekhiya, 2Xelaya, Axaliya, Yelemi, 3Pasaw, Amaliya, Makhiya, 4Hathu, Senpaniya, Malu, 5Halee, Melemau, Aunpantiya, 6Taniyee, Kinethoo, Npalu, 7Mesulaa, Anpiya, Miyamee, 8Ma‑axiya, Npikai, Semaya. Cov nuav yog cov pov thawj. 9Hab cov Levi yog Axaniya tug tub Yesua, Henanta caaj ceg Npinu‑i, hab yog Khami‑ee. 10Hab Levi cov kwvtij yog, Senpaniya, Hauntiya, Khelitha, Pelaya, Hanaa, 11Mikha, Lehau, Hasanpiya, 12Xakaw, Selenpiya, Senpaniya, 13Hauntiya, Npani, hab Npeninu.
14Cov kws ua thawj huv cov pejxeem, yog Palau, Paha Mau‑a, Elaa, Xathu, Npani, 15Npuni, Axaka, Npenpai, 16Antauniya, Npivai, Antee, 17Athaw, Hexekhiya, Axu, 18Hauntiya, Hasu, Npexai, 19Hali, Anathau, Npenpai, 20Mapia, Mesulaa, Hexi, 21Mesexanpee, Xantau, Yantu‑a, 22Pelathiya, Hanaa, Anaya, 23Hause‑a, Hananiya, Hasus, 24Halauhe, Piha, Saunpe, 25Lehoo, Hasana, Ma‑axeya, 26Ahi‑a, Hanaa, Anaa, 27Malu, Halee, Npa‑anas.
28“Dua le cov pejxeem kws has taag lawd, mas cov pov thawj, cov Levi, cov kws zuv tej rooj loog, cov hu nkauj, cov tub teg tub taw kws ua num ntawm lub tuam tsev hab txhua tug kws nwg muab nwg tug kheej cais tawm huv lwm haiv tuabneeg huv ib tsoom tebchaws lug coj Vaajtswv txuj kevcai, hab taag nrho puab cov quaspuj hab puab tej tub tej ntxhais, yog suavdawg kws txawj to taub hab paub qaabhau, 29kuj nrug puab cov kwvtij hab puab cov kws ua hlub koom ua ke muab tej lug tsawm foom paav puab tug kheej hab cog lug twv tas puab suavdawg yuav ua puab lub neej lawv le Vaajtswv txuj kevcai kws Vaajtswv tug tub qhe Mauxe tau muab cob rua peb, hab yuav coj hab ua lawv le Yawmsaub kws yog peb tug Tswv tej lug nkaw hab nwg tej kevcai hab nwg tej kaab ke huvsw. 30Mas peb yuav tsw muab peb tej ntxhais qua rua lwm haiv tuabneeg huv lub tebchaws nuav hab tsw yuav puab tej ntxhais lug rua peb tej tub. 31Yog nub Xanpatau tej tuabneeg huv lub tebchaws nuav coj hov txhua chaw hab yaam qoob loos twg tuaj muag, peb tsw yuav rua nub Xanpatau lossws nub kws dawb huv. Hab peb yuav tsw sau qoob loos rua xyoo kws xyaa hab tsw sau tej nuj nqe txhua yaam.
32“Hab peb tu ca rua peb tas, ib xyoos peb yuav them ib feem peb huv ib shekhee lug swv rua huv peb tug Vaajtswv lub tuam tsev, 33coj lug ua nqe rua cov ncuav kws txawb xyeem, hab ua nqe rua tej kws naj nub ua kevcai xyeem qoob loos hab rua tej kws naj nub ua kevcai hlawv huvsw xyeem moog le, hab rua tej nub Xanpatau, tej nub hli xab, hab tej kevcai noj haus kws teem ca, hab ua nqe rua tej kws dawb huv, hab rua tej kws ua kevcai xyeem daws txem ntxuav cov Yixayee tej kev txhum, hab rua txhua yaam num ntawm peb tug Vaajtswv lub tuam tsev. 34Peb tau ua ntawv rhu hab, yog cov pov thawj, cov Levi, hab cov pejxeem suavdawg, yuav coj tawg lug rua huv peb tug Vaajtswv lub tuam tsev lawv le peb cov quas cum hab lawv le tej swjhawm kws naj xyoo teem ca, sub txhad tau rauv rua sau peb tug Vaajtswv Yawmsaub lub thaaj lawv le kws sau ca rua huv txuj kevcai.
35“Peb tu ca rua peb tas naj xyoo peb yuav coj thawj phaum qoob huv peb daim teb hab txhua yaam txwv ntoo thawj phaum tuaj rua huv Yawmsaub lub tuam tsev. 36Hab peb yuav coj peb thawj tug tub hlub hab peb thawj tug mivnyuas tsaj txhu, yog nyuj yog yaaj yog tshws, tuaj rua huv peb tug Vaajtswv lub tuam tsev rua cov pov thawj kws ua num huv peb tug Vaajtswv lub tuam tsev, lawv le kws sau ca rua huv txuj kevcai 37Hab peb yuav coj peb thawj phaum moov qeb moov mog, hab tej kws peb yuav muab pub, yog txhua yaam txwv ntoo hab cawv txwv maab hab roj, tuaj rua cov pov thawj muab tso rua huv tej txhaab huv peb tug Vaajtswv lub tuam tsev. Hab peb yuav muab ib feem kaum huv peb daim teb rua cov Levi, vem cov Levi yog cov kws sau ib feem kaum ntawm peb txhua lub moos. 38Mas tug pov thawj, kws yog Aloo caaj ceg, yuav nrug cov Levi nyob thaus cov Levi tau txais ib feem kaum hov, hab cov Levi kuj yuav muab ib feem kaum rhu huv ib feem kaum hov coj moog ca rua tej chaav huv peb tug Vaajtswv lub tuam tsev kws yog lub txhaab. 39Cov pejxeem Yixayee hab Levi caaj ceg yuav tsum coj tej qoob loos, cawv txwv maab tshab hab roj kws pub, tuaj ca rua huv tej chaav tsev kws khaws tej pestwj swv ntawm lub chaw pe Vaajtswv, yog lub chaw kws cov pov thawj kws ua num hab cov zuv tej rooj loog hab cov hu nkauj nyob. Peb yuav tsw muab peb tug Vaajtswv lub tuam tsev tso tseg le.”