11

Cov kws muaj vaaj tse nyob huv Yeluxalee

(1VKk. 9:1-17)

1Cov thawj kws kaav cov pejxeem nyob huv Yeluxalee lawm. Cov pejxeem mas rhu ntawv ca ib feem kaum moog nyob huv Yeluxalee kws yog lub nroog dawb huv, tseg cuaj feem ca nyob rua huv lwm lub moos. 2Hab cov pejxeem foom moov rua txhua tug kws yeem moog nyob huv Yeluxalee.
3Ntawm nuav moog yog cov thawj huv lub xeev Yuta kws moog nyob rua huv Yeluxalee tej npe. Tassws huv Yuta tej moos mas suavdawg nyag nyob nyag vaaj nyag tsev, yog cov Yixayee, cov pov thawj, cov Levi, cov tub teg tub taw kws ua num ntawm lub tuam tsev, hab Xalaumoo cov tub teg tub taw le caaj ceg. 4Cov Yuta hab cov Npeeyamee muaj qee leej kuj nyob huv Yeluxalee.
 Yuta caaj ceg yog le nuav, Athaya yog Uxiya tug tub, Uxiya yog Xekhaliya tug tub, Xekhaliya yog Amaliya tug tub, Amaliya yog Sefathiya tug tub, Sefathiya yog Mahalalee tug tub, puab yog Peles caaj ceg.
5Hab Ma‑axeya kws yog Npalu tug tub, Npalu yog Khauhauxe tug tub, Khauhauxe yog Haxaya tug tub, Haxaya yog Antaya tug tub, Antaya yog Yauyali tug tub, Yauyali yog Xekhaliya tug tub, Xekhaliya yog tug tuabneeg Silau tug tub. 6Peles caaj ceg kws nyob huv Yeluxalee huvsw muaj 468 leej sab luj sab tuab.
7Npeeyamee caaj ceg yog le nuav, Xalu yog Mesulaa tug tub, Mesulaa yog Yau‑e tug tub, Yau‑e yog Pentaya tug tub, Pentaya yog Khaulaya tug tub, Khaulaya yog Ma‑axeya tug tub, Ma‑axeya yog Ithi‑ee tug tub, Ithi‑ee yog Yesaya tug tub. 8Hab nwg cov kwvtij Kanpai hab Xaslai, huvsw muaj 928 leej. 9Yau‑ee kws yog Xikhi tug tub yog tug kws saib puab, hab Yuta kws yog Haxenu‑a tug tub yog tug thawj kws ob kws saib lub nroog.
10Cov pov thawj yog Yentaya kws yog Yauyali tug tub, hab Yakhi, 11hab Xelaya kws yog Hikhiya tug tub, Hikhiya yog Mesulaa tug tub, Mesulaa yog Xantau tug tub, Xantau yog Melayau tug tub, Melayau yog Ahithu kws saib Vaajtswv lub tuam tsev tug tub, 12hab puab cov kwvtij kws ua num ntawm lub tuam tsev, huvsw muaj 822 leeg. Hab muaj Antaya kws yog Yelauhaa tug tub, Yelauhaa yog Pelaliya tug tub, Pelaliya yog Aaxi tug tub, Aaxi yog Xekhaliya tug tub, Xekhaliya yog Pasaw tug tub, Pasaw yog Makhiya tug tub, 13hab nwg cov kwvtij, kws ua thawj huv puab cum, huvsw 242 leeg. Hab muaj Amasai kws yog Axalee tug tub, Axalee yog Axai tug tub, Axai yog Mesilemau tug tub, Mesilemau yog Imaw tug tub, 14hab puab cov kwvtij kws yog tuabneeg muaj zug sab luj sab tuab, huvsw muaj 128 leej. Tug kws saib puab yog Xanti‑ee kws yog Hakentauli tug tub.
15Cov Levi yog Semaya kws yog Hasus tug tub, Hasus yog Alikhaa tug tub, Alikhaa yog Hasanpiya tug tub, Hasanpiya yog Npuni tug tub. 16Hab muaj Sanpethai hab Yauxanpa kws yog cov Levi le thawj kws saib tej daag num ib ncig nrau Vaajtswv lub tuam tsev, 17hab muaj Mathaniya kws yog Mikha tug tub, Mikha yog Xanti tug tub, Xanti yog Axas tug tub, Axas yog tug kws coj hu nkauj thov ua Vaajtswv tsaug. Hab yog Npanpukhiya kws yog tug thawj kws ob huv nwg cov kwvtij. Hab yog Apanta kws yog Samu‑a tug tub, Samu‑a yog Kalaa tug tub, Kalaa yog Yentuthu tug tub. 18Cov Levi huv lub nroog dawb huv suavdawg muaj 284 leeg.
19Cov kws zuv tej rooj loog yog Akhu, Thaamoo hab ob tug cov kwvtij kws zuv ntawm tej rooj loog huvsw muaj 172 leeg. 20Cov Yixayee hab cov pov thawj hab cov Levi kws tsw has rua huv nuav suavdawg nyob huv Yuta txhua lub moos, puab txhua tug nyag nyob huv nyag qub txeeg qub teg. 21Tassws cov tub teg tub taw kws ua num ntawm lub tuam tsev nyob sau lub roob Aufee, mas Xiha hab Kipa kaav puab.
22Tug kws saib cov Levi huv Yeluxalee yog Uxi kws yog Npani tug tub, Npani yog Hasanpiya tug tub, Hasanpiya yog Mathaniya tug tub, Mathaniya yog Mikha tug tub, Mikha yog Axas caaj ceg kws yog cov hu nkauj rua thaus ua kevcai huv Vaajtswv lub tuam tsev. 23Tsua qhov vaajntxwv nkaw lug le nuav txug puab hab muab nqe rua puab lawv le kws naj nub cheem tsum. 24Hab Mesexanpee tug tub Pethahiya kws yog Yuta tug tub Xelag caaj ceg ua vaajntxwv tim xyoob saib txhua yaam num kws ntswg txug cov pejxeem.

Cov kws nyob saab nrau Yeluxalee

25Tej zej zog hab tej teb kws nyob ib ncig, mas cov pejxeem Yuta qee leej nyob huv Khiliya Anpa hab tej zej zog kws nyob ib ncig lub moos hov, hab huv Ntinpoo hab tej zej zog kws nyob ib ncig, hab huv Yekhaxe‑ee hab tej zej zog kws nyob ib ncig, 26hab huv Yesua hab huv Maulanta hab huv Npe‑pele, 27huv Haxasu‑aa, huv Npe‑awsenpa, hab tej zej zog kws nyob ib ncig lub moos hov, 28huv Xilaj, huv Mekhauna hab tej zej zog kws nyob ib ncig lub moos hov, 29huv Eelimoo, huv Xaula, huv Yamu, 30huv Xanau‑a, huv Antulaa hab tej zej zog kws nyob ib ncig tej moos hov, hab huv Lakhi hab tej teb ntawm lub moos hov, hab huv Axekha hab tej zej zog kws nyob ib ncig lub moos hov. Puab txawm ua zog nyob txwj Npe‑awsenpa moog txug lub haav Hinoo. 31Cov pejxeem Npeeyamee kuj nyob ntu txuas ntawm Kenpa moog, yog huv Mimaj, Aiya, Npe‑ee hab tej zej zog kws nyob ib ncig lub moos hov, 32ntawm Anathau, Nau, Ananiya, 33Haxau, Lama, Kitha‑i, 34Hanti, Xenpau‑i, Nenpala, 35Lau hab Aunau, yog cov Kws txawj txhua yaam lub haav. 36Hab cov Levi qee paab kws nyob huv Yuta kuj moog nrug cov Npeeyamee nyob.