9

Cov Yixayee leeg txem

1Nub tim neeg nkaum plaub lub hli nuav cov Yixayee tuaj txoos ua ke coj kevcai yoo mov hab naav khaub seev tsaaj hab tsuab aav rua sau taubhau. 2Hab cov Yixayee cais puab tawm huv lwm haiv tuabneeg suavdawg hab sawv leeg puab lub txem hab leeg puab tej laug tej kev txhum. 3Puab sawv ntawm puab lub chaw hab nyeem Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv phoo kevcai ntev txug peb teev. Puab leeg txem hab pe hawm Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv peb teev ntxwv. 4Yesua, Npani, Khami‑ee, Senpaniya, Npuni, Selenpiya, Npani hab Khenani sawv ntawm cov Levi tug ntaiv qw nrov nrov rua Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv. 5Mas cov Levi yog Yesua, Khami‑ee, Npani, Hasaneya, Selenpiya, Hauntiya, Senpaniya hab Pethahiya has tas, “Ca le sawv tseeg qhuas Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv txwj thaus u lug moog ib txhws tsw kawg. Ca le qhuas Vaajtswv lub npe kws muaj koob meej luj kawg, yog lub npe kws nyob sab kawg kws tsw muaj leejtwg qhuas hab ua tsaug txaus.
6“Koj tuab leeg xwb txhad yog Yawmsaub. Koj tswm lub ntuj kws sab kawg nkaus hab ib puas tsaav yaam kws nyob sau nruab ntug, koj tswm lub nplajteb hab txhua yaam kws nyob huv, hab tswm dej havtxwv hab txhua yaam kws nyob huv dej. Koj pub txujsa rua tej nuav huvsw, hab ib puas tsaav yaam kws nyob sau nruab ntug pe hawm koj. 7Koj yog Yawmsaub yog tug Vaajtswv kws xaiv Aplaa hab coj nwg tawm huv lub moos Aw kws nyob huv tebchaws Kheentia lug hab tis nwg lub npe hu ua Aplahaa. 8Hab koj pum tas nwg lub sab xwb rua koj, hab koj nrug nwg sws cog lug tas koj yuav muab cov Khana‑aa, cov Hithai, cov Amaulai, cov Pelixai, cov Yenpu hab cov Kawkasi lub tebchaws rua nwg caaj ceg, hab koj tau ua rua koj tej lug cog tseg tav tsua qhov koj ncaaj nceeg.
9“Koj tsaa muag saib peb tej laug tej kev txom nyem huv Iyi tebchaws hab noog puab lub suab quaj ntawm Havtxwv Lab, 10hab koj ua tej txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj tawm tsaam Falau hab nwg cov tub teg tub taw huvsw hab nwg cov pejxeem huv nwg lub tebchaws huvsw, tsua qhov koj paub tas puab khaav theeb quas ntxhas tswm txom peb tej laug, mas koj lub npe txhad nrov nchaa lug txug naj nub nwgnuav. 11Koj faib dej havtxwv rua ntawm puab xubndag puab txhad le tau moog sau tej aav qhuav huv plawv havtxwv, hab koj muab cov kws lawv puab laim rua huv nruab tiv txwv ib yaam le laim pob zeb rua huv havtxwv kws tub kawg. 12Nruab nub koj muab tug ncej fuab lug coj puab, mo ntuj koj muab tug ncej suavtawg ci rua puab pum txujkev kws puab yuav moog. 13Koj nqeg lug rua sau lub roob Xinai hab has sau ntuj lug rua puab hab pub tej kevcai ncaaj hab txuj kevcai tseeb, hab tej kaab ke hab tej lug nkaw kws zoo rua puab. 14Hab koj qha puab paub txug koj nub Xanpatau kws dawb huv hab kuas Mauxe kws yog koj tug qhev muab tej lug nkaw hab tej kaab ke hab txuj kevcai qha rua puab. 15Koj pub mov sau ntuj lug rua thaus puab tshaib plaab hab muab dej txhawv huv phaab zeb rua thaus puab nqhes, hab koj has kuas puab moog txeeb lub tebchaws kws koj tub cog lug ruaj tas yuav pub rua puab.
16“Tassws puab hab peb tej laug khaav theeb hab tawv ncauj tsw noog koj tej lug nkaw. 17Puab tsw kaam noog lug hab tsw ncu tej txujci phemfwj kws koj ua tshwm rua huv plawv puab. Puab tawv ncauj hab tsaa ib tug thawj coj puab rov qaab moog ua qhev rua huv Iyi tebchaws. Tassws koj yog Vaajtswv kws muaj sab zaam txem, muaj sab hlub hab khuvleej, tsw chim sai hab koj txujkev hlub kws ruaj khov muaj nplua quas mag, hab koj tsw muab puab tso pov tseg.
18“Txawm yog puab tau nchuav ib tug txoov daab thaav nyuj rua puab hab has tas, ‘Nuav yog mej tug Vaajtswv kws coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug,’ hab ua tej kws tuam mom kawg, 19los vem yog koj txujkev hlub luj koj txhad tsw tso puab tseg rua huv tebchaws moj saab qhua. Tug ncej fuab kws coj puab nruab nub hab tug ncej suavtawg kws ci mo ntuj rua puab pum txujkev kws puab yuav moog txhad tsw ncaim puab. 20Koj pub koj tug Ntsuj Plig zoo qhuab qha puab, hab tsw taav koj cov mana tu ntawm puab lub qhov ncauj, hab pub dej rua thaus puab nqhes. 21Koj yug puab huv tebchaws moj saab qhua tau plaub caug xyoo hab puab tsw tu ncua ib yaam daabtsw. Puab tej rwg tsho kuj tsw nduag puab tej kwtaw kuj tsw o. 22Hab koj muab tej tebchaws hab tej haiv tuabneeg rua puab, hab tu nrwm teb rua puab, puab txhad txeeb tau vaajntxwv Xihoo huv lub moos Hesanpoo tebchaws hab vaajntxwv Aus lub tebchaws Npasaa.
23“Koj ua rua puab caaj ceg fuam vaam coob yaam le cov nub qub sau nruab ntug, hab koj coj puab moog rua huv lub tebchaws kws koj has kuas puab tej laug txeem moog txeeb ntawd. 24Puab caaj ceg txhad le txeem moog txeeb tau lub tebchaws hov. Koj yuam ntho cov Khana‑aa kws nyob huv lub tebchaws hov rua tom puab hauv ntej hab muab cov tuabneeg hab puab tej vaajntxwv hab tej pejxeem huv lub tebchaws hov cob rua huv puab txhais teg, puab txhad ua tau rua cov tuabneeg hov lawv le puab lub sab xaav. 25Puab txhad txeeb tau tej moos kws muaj ntsaa loog hab lub tebchaws kws zoo qoob hab txeeb tau luas tej vaaj tse kws muaj cuab txhaj cuab taam zoo puv nkaus, hab tej paag dej kws khawb ca lawd hab tej vaaj txwv maab, tej teb txwv aulib hab tej txwv ntoo ntau kawg. Puab txhad tau noj tsau npo rog nyov, hab puab zoo sab xyiv faab rua tej moov zoo kws koj pub.
26“Txawm le ntawd los puab tseed tsw noog lug hab faav xeeb rua koj hab muab koj txuj kevcai laim tseg rua tom qub qaab hab tua koj cov xwbfwb cev lug kws pheej qhuab ntuag kuas puab rov lug cuag koj, hab puab ua tuam mom koj luj heev. 27Yog le ntawd koj txhad muab puab tso rua huv puab cov yeeb ncuab txhais teg kws ua rua puab raug txom nyem. Mas lub swjhawm kws puab raug txom nyem hov puab quaj hu koj mas koj nyob sau ntuj nov puab hu, hab koj pub cov kws cawm puab dim yeeb ncuab txhais teg lawv le koj txujkev hlub kws luj kawg. 28Tassws thaus puab nyob taj tug lawm puab rov ua tej kws koj pum tas phem, koj txhad muab puab tso rua huv cov yeeb ncuab txhais teg, yeeb ncuab txhad kaav puab. Txawm le ntawd los thaus puab tig lug quaj rua koj, koj nyob sau ntuj nov, hab koj kuj cawm puab dim ntau zag lawv le koj txujkev hlub. 29Hab koj qhuab ntuag puab sub txhad le tig tau puab rov lug cuag koj txuj kevcai. Los puab tseed ua lub neej khaav theeb tsw noog koj tej lug nkaw, txhad tau ua txhum rua koj tej kevcai kws yog leejtwg ua lawv le nwg yuav muaj txujsa nyob. Hab puab tseed tig nraus qaum rua koj kwv tawv tsw noog lug. 30Koj ua sab ntev thev puab ntau xyoo, hab koj pub koj tug Ntsuj Plij rua cov xwbfwb cev koj tej lug qhuab ntuag puab los puab kuj tsw tig ntsej noog. Vem le nuav koj txhad muab puab cob rua huv lwm haiv tuabneeg huv ib tsoom tebchaws txhais teg. 31Txawm le ntawd los vem yog koj txujkev hlub kws luj kawg koj tsw ua rua puab puam tsuaj taag huvsw hab tsw tso puab tseg, vem koj yog tug Vaajtswv kws hlub hab khuvleej.
32“Au peb tug Vaajtswv, koj yog tug Vaajtswv kws luj kawg hab muaj fwjchim hab txaus ntshai, koj tuav rawv tej lug cog tseg hab txujkev hlub kws ruaj khov. Mas thov koj tsw xob suav tas peb tej kev txom nyem nuav huvsw yog ib qhov miv miv kws raug peb hab peb tej vaajntxwv, hab raug peb cov thawj hab peb cov pov thawj hab peb cov xwbfwb cev koj tej lug, hab peb tej laug hab koj haiv tuabneeg huvsw, txwj thaus vaajntxwv Axilia lug txug nub nua.
33“Mas txhua yaam kws raug peb nuav koj ua ncaaj ua nceeg, tsua qhov koj pheej ua ncaaj lawv le koj cog lug tseg tassws peb pheej ua limham xwb. 34Peb tej vaajntxwv, peb cov thawj, peb cov pov thawj hab peb tej laug tsw tuav rawv koj txuj kevcai hab tsw noog koj tej lug nkaw hab tej lug kws koj qhuab ntuag puab. 35Txawm yog puab nyob huv puab lub tebchaws, hab koj tau pub koob moov ntau rua puab hab koj muab lub tebchaws kws daav hab zoo ua qoob pub rua puab los puab tsw ua koom rua koj hab puab tsw tso puab tej kev limham tseg. 36Saib maj, nub nua peb ua qhev, kuj yog ua qhev rua huv lub tebchaws kws koj pub rua peb tej laug sub puab txhad tau noj tej txwv ntoo hab txhua yaam zoo huv lub tebchaws. 37Hab tej qoob loos ntau kawg hov kuj poob ua tej vaajntxwv tug, yog tej vaajntxwv kws koj tsaa lug kaav peb vem yog tim peb tej kev txhum. Puab muaj fwjchim kaav peb lub cev hab peb tej tsaj txhu lawv le puab lub sab nyam peb txhad le raug txom nyem luj kawg.

Cov pejxeem cog lug tas yuav ua lawv le Vaajtswv kevcai

38“Yog tim le nuav peb txhad cog lug ruaj khov hab muab sau ca. Peb cov thawj hab peb cov Levi hab peb cov pov thawj ntaus puab lub hom thawj nas ca.”