8

1mas cov pejxeem suavdawg tuaj txoos ua ke txhwj zog rua huv lub tshaav puam ntawm Rooj Loog Dej hab puab has kuas xwbfwb Exala coj Mauxe phoo ntawv kevcai kws Yawmsaub has rua cov Yixayee tuaj. 2Nub xab ib lub xyaa hli tug pov thawj Exala kuj coj phoo ntawv kevcai tuaj rua ntawm cov pejxeem kws tuaj txoos ua ke, yog cov quaspuj quasyawg hab txhua tug kws noog nkaag sab tau. 3Mas nwg tig ndag rua lub tshaav puam ntawm Rooj Loog Dej nyeem taagkig sawv ntxuv moog txug taav su rua cov quaspuj quasyawg hab txhua tug kws nkaag sab tau noog. Cov pejxeem suavdawg kuj tig ntsej zoo zoo noog phoo ntawv kevcai hov. 4Xwbfwb Exala sawv ntsug sau lub saam thaj ntoo kws puab ua swv rua qhov kev nuav. Cov kws sawv ntawm nwg saab xws yog Mathithiya, Sema, Anaya, Uliya, Hikhiya hab Ma‑axeya, cov kws nyob ntawm nwg saab phem yog Pentaya, Misa‑ee, Makhiya, Hasu, Hanpantana, Xekhaliya hab Mesulaa. 5Exala nthuav phoo ntawv taab meeg cov pejxeem suavdawg tsua qhov nwg nyob sab dua puab. Thaus nwg nthuav phoo ntawv cov pejxeem suavdawg kuj sawv ntsug. 6Exala qhuas Yawmsaub kws yog Vaajtswv luj kawg, mas cov pejxeem suavdawg tsaa teg teb has tas, “Amee, amee.” Puab nyo hau khoov ntshws ua plhu ti nkaus aav pe hawm Yawmsaub. 7Yesua, Npani, Selenpiya, Yami, Akhu, Sanpethai, Hauntiya, Ma‑axeya, Khelitha, Axaliya, Yauxanpa, Hanaa hab Pelaya kws puavleej yog cov Levi kuj paab cov pejxeem nkaag sab txuj kevcai, cov pejxeem kuj nyob tuabywv puab qhov chaw. 8Hab puab nyeem phoo ntawv kws yog Vaajtswv txuj kevcai meej meej, hab txhais lub ntsab cov pejxeem txhad nkaag sab tej lug kws nyeem hov.
9Nehemi kws yog tug tswv xeev hab xwbfwb Exala kws ua pov thawj hab cov Levi kws qha cov pejxeem has rua cov pejxeem suavdawg tas, “Nub nua yog nub dawb huv rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv. Mej tsw xob quaj ntsuag tsw xob quaj.” Tsua qhov ib tsoom pejxeem suavdawg quaj rua thaus puab nov tej lug huv phoo kevcai hov. 10Nehemi has rua puab tas, “Ca le moog noj tej nqaj tej qhauv hab haus cawv txwv maab qaab zwb, hab muab ib txha cev rua cov kws tsw tau npaaj noj, tsua qhov nub nua yog nub dawb huv rua peb tug Tswv. Mej tsw xob ntxhuv sab hlo le, vem qhov kws zoo sab xyiv faab rua Yawmsaub yog mej tug zug.” 11Cov Levi txhad ua rua ib tsoom pejxeem nyob ntsag tu has tas, “Nyob tuabywv tsua qhov nub nua yog nub dawb huv. Tsw xob ntxhuv sab hlo le.” 12Tes cov pejxeem suavdawg txhad moog noj haus hab muab ib txha cev rua luas hab ua zoo sab xyiv faab kawg, tsua qhov puab nkaag sab tej lug kws pav rua puab noog hov.
13Nub kws ob, cov thawj huv txhua cum hab cov pov thawj hab cov Levi tuaj kawm tej lug huv txuj kevcai ntawm xwbfwb Exala. 14Mas puab pum txuj kevcai sau ca has tas Yawmsaub tau kuas Mauxe has tas cov Yixayee yuav tsum nyob huv tsev pheeb suav rua thaus ua kevcai noj haus rua lub xyaa hli, 15hab puab yuav tsum tshaaj tawm hab pav rua huv puab tej moos txhua lub hab huv Yeluxalee tas, “Ca le tawm moog rua peg roob coj tej ceg txwv aulib hab ceg txwv aulib qus hab ceg txwv ntoo roj hab nplooj kum yem hab lwm yaam nplooj ntoo lug ua tsev pheeb suav, lawv le tau sau ca lawd.” 16Cov pejxeem txhad tawm moog coj tej ceg nplooj lug hab ua tsev pheeb suav rua puab nyob rua sau puab txheej tsev laag tshaav hab ntawm puab tej tog tsev hab rua ntawm Vaajtswv lub tuam tsev tej tshaav puam hab rua huv lub tshaav puam ntawm Rooj Loog Dej hab huv lub tshaav puam ntawm Rooj Loog Efa‑i. 17Ib tsoom pejxeem suavdawg kws poob tebchaws rov lug kuj ua tsev pheeb suav hab nyob huv. Txwj thaus Noo tug tub Yausua nyob txug nub ntawd cov Yixayee tsw tau ua ib zag le. Puab zoo sab xyiv faab kawg. 18Hab Exala naj nub nyeem Vaajtswv phoo kevcai txwj thawj nub moog txug nub kawg. Puab ua kevcai le nuav tau xyaa nub, mas nub kws yim puab tuaj txoos ua ke caiv su tag tag, lawv le kws has ca.