2

Y-Pôl leh anăn Phung Khua Ƀĭng Kna Mkăn

1 Pluh pă thŭn êdei kâo lŏ đĭ nao kơ ƀuôn Yêrusalem mbĭt hŏng Y-Barnabas, jak ba Y-Tit mbĭt hŏng kâo mơh. 2Kâo đĭ nao ti anăn tui si klei Aê Diê bi êdah, leh anăn kâo mblang kơ diñu klei mrâo mrang jăk kâo tuôm mtô leh kơ phung tue. Ƀiădah kâo blŭ knŏng hjăn kơ phung khua pơ prŏng, huĭdah klei kâo dôk hiu mtô amâodah hiu mtô leh srăng jing hơăi mang. 3Y-Tit pô nao mbĭt hŏng kâo, wăt tơdah ñu jing sa čô Grĕk dưn, arăng amâo mgô̆ ñu ôh tŭ klei khăt klĭt. 4Ƀiădah mâo đa đa phung ayŏng adei đăo mgưt tlĕ mŭt phung hmei, phung anăn jing knuă čiăng ksiêm klei êngiê drei mâo hlăm Krist Yêsu, čiăng lŏ mjing drei hlŭn diñu. 5Hmei amâo gưt kơ diñu ôh, wăt bhiâo dưn kăn rei, čiăng pioh brei klei sĭt nik hlăm klei mrâo mrang jăk kơ diih. 6 Bi kơ phung khua pơ prŏng (ya diñu jing kâo amâo yap yuôm ôh, Aê Diê amâo yap mnuih mdê mdê ôh), kâo lač phung anăn jing khua prŏng, amâo lŏ thiăm sa klei kơ klei kâo mtô ôh. 7Ƀiădah lĕ, diñu ƀuh Aê Diê jao leh kơ kâo klei mtô klei mrâo mrang jăk kơ phung amâo khăt klĭt ôh, msĕ si Aê Diê jao leh kơ Y-Pêtrôs klei mtô klei mrâo mrang jăk kơ phung khăt klĭt, 8kyuadah Aê Diê, Pô mă bruă hlăm Y-Pêtrôs mjing ñu khua ƀĭng kna kơ phung khăt klĭt, mă bruă hlăm kâo msĕ mơh mjing kâo khua ƀĭng kna kơ phung tue, 9leh anăn tơdah diñu thâo săng leh klei pap Aê Diê brei leh kơ kâo, Y-Yakơ, Y-Sêphas, leh anăn Y-Yôhan, phung arăng mpŭ yap msĕ si kmeh, êyuh kngan hnuă klei bi mguôp hŏng kâo leh anăn Y-Barnabas, čiăng brei hmei nao kơ phung tue, leh anăn diñu nao kơ phung khăt klĭt. 10Knŏng diñu čiăng kơ hmei hdơr đru phung ƀun ƀin, leh anăn klei anăn kâo hur har čiăng ngă mơh.

Y-Pôl Ƀuah Y-Pêtrôs Ti Ƀuôn Antiôs

11Ƀiădah tơdah Y-Sêphas truh ti ƀuôn Antiôs, kâo bi kdơ̆ng hŏng ñu ti anăp lu mnuih, kyuadah ñu năng ƀuah. 12Kyuadah êlâo phung mnuih Y-Yakơ tiŏ hriê truh, ñu ƀơ̆ng huă mbĭt hŏng phung tue; ƀiădah tơdah digơ̆ truh, ñu kdŭn đuĕ leh anăn bi ktlah dôk mdê, kyua huĭ kơ phung khăt klĭt. 13Jih jang phung Yuđa mkăn ngă klei amâo sĭt mbĭt hŏng ñu msĕ mơh, tơl wăt Y-Barnabas mơh tui hlue klei ai ngăm diñu. 14Ƀiădah tơdah kâo ƀuh diñu amâo ngă kpă ôh tui si klei sĭt nik mơ̆ng klei mrâo mrang jăk, kâo lač kơ Y-Sêphas ti anăp jih jang diñu, “Tơdah ih, sa čô Yuđa dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă msĕ si sa čô tue, amâo djŏ msĕ si sa čô Yuđa ôh, si ih dưi mgô̆ phung tue dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă msĕ si phung Yuđa lĕ?”

Phung Yuđa leh anăn Phung Tue Mâo Klei Yap Kpă Kyua Klei Đăo

15Bi hmei, hmei jing phung Yuđa mơ̆ng amĭ kkiêng, leh anăn amâo djŏ jing phung tue soh ôh. 16 Ƀiădah hmei thâo leh Aê Diê yap mnuih kpă amâo djŏ kyua bruă tui si klei bhiăn ôh, ƀiădah hŏng klei đăo kơ Yêsu Krist. Wăt hmei pô mơh đăo leh kơ Krist Yêsu, čiăng dưi mâo klei yap kpă hŏng klei đăo kơ Krist, amâo djŏ hŏng bruă tui si klei bhiăn ôh, kyuadah arăng amâo dưi mâo ôh klei yap kpă hŏng bruă tui si klei bhiăn. 17Ƀiădah tơdah êjai hmei duah klei yap kpă hlăm Krist, arăng ƀuh hmei jing phung soh, snăn Krist jing dĭng buăl kơ klei soh mơ̆? Hơăi, amâo djŏ snăn ôh! 18Ƀiădah tơdah kâo lŏ mdơ̆ng klei kâo ruh leh, snăn kâo bi sĭt kơ kâo pô jing sa čô ngă soh. 19Kyuadah hŏng klei bhiăn kâo djiê leh kơ klei bhiăn anăn, čiăng kơ kâo dưi dôk hdĭp kơ Aê Diê. 20Arăng pơ̆ng leh kâo ti kyâo bi kal mbĭt hŏng Krist; snăn amâo djŏ ôh kâo pô dôk hdĭp, ƀiădah Krist dôk hdĭp hlăm kâo. Leh anăn klei kâo dôk hdĭp hlăm kđeh ară anei, jing kâo dôk hdĭp hŏng klei đăo kơ Anak Aê Diê, Pô khăp kơ kâo leh anăn jao leh Ñu pô kyua kâo. 21Kâo amâo yap ôh klei Aê Diê pap jing hơăi mang; kyuadah tơdah arăng dưi mâo klei yap kpă hŏng klei bhiăn, snăn klei Krist djiê jing hơăi mang yơh.