5

Mgang Bĕ Klei Êngiê

1Krist bi mtlaih drei leh, čiăng kơ drei mâo klei êngiê. Snăn dôk kjăp bĕ, đăm lŏ mjing ih pô hlŭn klei bhiăn ôh.
2Kâo gơ̆ Y-Pôl lač kơ diih, tơdah diih tŭ klei khăt klĭt, Krist amâo srăng lŏ jing yuôm kơ diih ôh. 3Kâo lŏ mñă kơ grăp čô hlei pô tŭ klei khăt klĭt, ñu đuôm hŏng klei gưt jih jang klei bhiăn. 4Tơdah diih čiăng mâo klei yap kpă hŏng klei bhiăn, diih bi ktlah leh mơ̆ng Krist yơh, diih luč leh klei pap. 5Kyuadah hlăm Yang Mngăt Jăk hŏng klei đăo drei dôk guôn klei čang hmăng kơ klei yap kpă. 6Kyuadah hlăm Krist Yêsu klei khăt klĭt amâodah klei amâo khăt klĭt amâo mâo ênoh yuôm ôh, ƀiădah klei đăo mă bruă hlăm klei khăp mâo ênoh yuôm. 7Diih dôk êran jăk leh; hlei pô ghă diih gưt klei sĭt nik? 8Klei mtrŭt anăn amâo kbiă hriê mơ̆ng Pô iêu diih ôh. 9 Kpei ƀiă dưi bi buk jih kpŭng. 10Hlăm Khua Yang kâo mâo klei knang kơ diih amâo srăng tŭ klei mĭn mdê hŏng kâo ôh; ƀiădah hlei pô dôk bi rŭng klei mĭn diih srăng tŭ klei bi kmhal. 11Ơ phung ayŏng adei, tơdah kâo ăt mtô klei khăt klĭt, si ngă arăng ăt ngă jhat kơ kâo lĕ? Tơdah snăn klei bi têč hnêč kyua kyâo bi kal arăng mă mđuĕ leh. 12Kâo čiăng kơ phung bi rŭng diih jăk hĭn khăt mă diñu pô.
13Ơ phung ayŏng adei, arăng iêu leh diih kơ klei êngiê, ƀiădah đăm yua ôh klei êngiê diih jing êlan brei klei ngă tui si kđeh, ƀiădah hlăm klei khăp brei diih jing dĭng buăl hdơ̆ng diih. 14 Kyuadah jih jang klei bhiăn mâo klei bi sĭt klah čŭn snei: “Khăp bĕ kơ pô riêng gah ih msĕ si kơ ih pô.” 15Ƀiădah tơdah diih bi kĕ bi lun hdơ̆ng diih, răng bĕ huĭdah diih bi rai hdơ̆ng diih.

Bruă Mơ̆ng Kđeh leh anăn Boh Mơ̆ng Yang Mngăt Jăk

16Ƀiădah kâo lač: Brei Yang Mngăt Jăk kiă kriê klei hdĭp diih leh anăn diih amâo srăng bi mơak kơ klei kđeh čiăng ôh. 17 Kyuadah klei kđeh čiăng bi kdơ̆ng hŏng Yang Mngăt Jăk, leh anăn klei Yang Mngăt Jăk čiăng bi kdơ̆ng hŏng klei kđeh čiăng. Kyuadah dua anăn bi kdơ̆ng hdơ̆ng diñu, čiăng ghă diih ngă tui si diih čiăng. 18Ƀiădah tơdah Yang Mngăt Jăk atăt gai diih, diih amâo dôk ti gŭ klei bhiăn ôh. 19Bruă mơ̆ng kđeh bi êdah klă leh: klei knhông, klei čhŏ mrŏ, klei knhŭk knhul, 20klei kkuh rup yang, klei jing mjâo, klei bi roh, klei bi msao, klei nač, klei čôñ ăl, klei čuôt klih, klei bi tăng, klei mĭn bi kah phung, 21klei tluh, klei kpiê ruă, klei ră huă mnăm, leh anăn jih jang klei msĕ snăn. Kâo brei diih răng msĕ si kâo hưn leh kơ diih êlâo, hlei pô ngă soh msĕ snăn amâo srăng dưn ƀuôn ala mtao Aê Diê ôh. 22Ƀiădah boh mơ̆ng Yang Mngăt Jăk jing klei khăp, klei hơ̆k mơak, klei êđăp ênang, klei thâo gĭr, klei jăk, klei êmhač, klei sĭt suôr, 23klei êdu êun, klei djŏ hnơ̆ng; amâo tuôm mâo klei bhiăn dưi ghă klei anăn ôh. 24Hlei pô jing dŏ Krist Yêsu pơ̆ng leh kđeh mbĭt hŏng klei ñu tluh leh anăn klei ñu čiăng ti kyâo bi kal.
25Tơdah drei dôk hdĭp kyua Yang Mngăt Jăk, brei drei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă tui si Yang Mngăt Jăk mơh. 26Đăm duah klei hing ang amâo sĭt bi nač hdơ̆ng găp leh anăn đăm čôñ ăl hdơ̆ng găp ôh.