31

Nau Ndâk Njêng Đŏng Israel Nau Tâm Rnglăp Mhe

1Yêhôva lah: "Tâm rnôk nây, gâp mra jêng Brah Ndu ma lĕ rngôch mpôl băl Israel, jêh ri khân păng mra jêng phung ƀon lan gâp."
2Yêhôva lah pô aơ: "Phung ƀon lan hôm klen klaih bơh tak đao, geh jêh nau yô̆ tâm bri rdah, tơlah gâp ăn phung Israel geh nau rlu."
3Yêhôva tâm mpơl jêh ma păng ntơm bơh saơm, lah:
 "Gâp hŏ rŏng jêh ma khân may ma nau rŏng n'ho ro;
 Yor nây gâp ut ra-u khân may ma nau ueh.
4Gâp mra ndâk tay khân may, jêh ri khân may mra gŭ nâp,
 Ơ bu druh tang-tat phung Israel!
 Khân may mra ndjôt gâr jê̆ khân may jêh ri khân may mra hăn talơ̆ (kdŏ) ndrel ma phung ƀư nau răm maak.
5Khân may tăm tay tơm play kriăk ƀâu ta kalơ yôk Samari; phung tăm mra tăm, jêh ri mra sa play păng.
6Yorlah mra geh du nar tơlah phung gak mra kuăl tâm bri kalơ dor Êphraim.'
 Dâk hom, ăn he hăn hao ma ƀon Siôn, ma Yêhôva Brah Ndu he.'
7Yorlah nteh ma nau răm rhơn yor phung Yakôp, jêh ri nter troh yor kôranh phung mpôl băl bunuyh; mbơh hom, tâm rnê hom, jêh ri lah, 'Ơ Yêhôva, tâm rklaih hom phung ƀon lan may. phung hôm klen tâm phung Israel,'
8Aơ, gâp mra njŭn khân păng luh bơh bri dor jêh ri gâp mra rgum tâm rƀŭn khân păng bơh ntŭk bôl dŭt neh ntu ngai lơn, ta nklang khân păng phung chieh măt jêh ri phung rvĕn, phung bu ur hŏ ntreo jêh, jêh ri bu ur veng deh, du phung âk ngăn ngên mra sĭt ta aơ.
9Khân păng mra văch ma nau nhĭm, gâp mra njŭn khân păng sĭt ma nau mbơh sơm.
 Gâp mra ăn khân păng chuat hãn ta meng n'hor dak,
 Ta du ntŭk trong sŏng ƀoi rŏ trong nây khân păng mâu geh nau chêh prah ôh.
 Yorlah gâp jêng mbỡ ma phung Israel,
 Jêh ri phung Êphraim jêng kon bu klâu gâp deh ntơm saơm.
10"Iăt hom nau Yêhôva ngơi,
 Ơ phung mpôl băl bunuyh; jêh ri mbơh nau nây ma phung gŭ tâm kô mƀŭt ngai ri;
 "Nơm lơh pru pra jêh phung Israel mra tâm rƀŭn tay khân păng, jêh ri mra chiă uănh khân păng nâm bu rmăk biăp mât chiăp phung biăp păng,"
11Yorlah Yêhôva sâm chuai jêh phung Yakôp, jêh ri hŏ rklaih jêh khân păng tă bơh ti nơm dăng katang lơn ma khân păng.
12Khân păng mra tât jêh ri mprơ nteh ta kalơ yôk Siôn,
 jêh ri khân păng mra răm rhơn yor nau ueh Yêhôva; yor ba, dak play kriăk ƀâu,
 jêh ri dak play Ôlivơ, jêh ri yor âk kon biăp, be, ndrôk, jêh ri seh; huêng khân păng mra jêng nâm bu đang biăp n'ha djrah bĕ dak. jêh ri khân păng mâu mra rngot đŏng ôh.
13Phung bu druh tang-tat mra rhơn dôl talơ̆ (kdŏ),
 jêh ri phung bu klâu ndăm nđâp ma bu klâu buranh mra răm maak.
 Gâp mra tâm rgâl nau klân rvê khân păng jêng nau hâk răm,
 Gâp mra bonh leng khân păng jêh ri ăn ma khân păng nau hâk răm ntrok nau rngot.
14Gâp mra ăn ma kôranh ƀư brah ndơ sông sa ueh uĭn, jêh ri phung ƀon lan gâp mra hơm ma nau ueh gâp." Yêhôva lah.
15Pô aơ Yêhôva lah:
 "Tâm ƀon Rama bu tăng bâr nau nhĭm vơl rngot,
 H'Rachel nhĭm vơl yor kon păng; păng mâu dơn ôh nau bu bonh leng păng, yorlah phung kon păng mâu hôm rêh ôh."
16Pô aơ nau Yêhôva lah:
 "Ât, lơi hôm ay nhĭm ôh lơi hôm ay hor dak măt ôh yorlah kan khân ay bu geh nau nkhôm; jêh ri khân păng mra plơ̆ sĭt tă bri phung rlăng khân păng.
 Yêhôva ngơi lah.
17Yêhôva lah:
 "Mra geh nau kâp gân ma rnôk nglĕ dŭt, jêh ri phung kon khân may mra plơ̆ sĭt rlet ma bri khân păng nơm.
18Gâp tăng jêh phung Êphraim vơl, lah: "may hŏ đăp-nkra jêh gâp, nâm bu du mlâm kon ndrôk ê hŏ bu dăp jêh ri gâp lĕ dơn jêh nau nây; njŭn hom gâp plơ̆ sĭt gay ma gâp dơi geh nau ueh uĭn, yorlah may jêng Yêhôva Brah Ndu gâp.
19Nanê̆, lah gâp plơ̆ sĭt jêh, gâp hŏ nhăl rmal, jêh bu ƀăp nti gâp, gâp hŏ tap ta blu gâp nơm; gâp prêng jêh, jêh ri gâp uh ah, yorlah gâp anh nau bu mưch rmot bơh nôk gâp hôm mom.
20Pôri, di lẽ phung Êphraim jêng kon bu klâu gâp rŏng?
 Di lĕ khân păng jêng kon gâp mƀrô?
 Yorlah ndah tơ̆ gâp ngơi rdâng đah păng gâp ăt kah gĭt lĕ ma păng.
 Yor nây nuih n'hâm gâp klâng, n'hêl nanê̆ gâp mra yô̆ ma păng." Yêhôva lah.
21"Ndâk hom n'gâng nau tâm nal ƀĭt gai; ntĭm trong; sek uănh nanê̆ trong toyh, njŏ trong nây may hŏ chuat jêh.
 Plơ̆ sĭt hom, Ơ bu druh tang tat Israel, plơ̆ sĭt hom lĕ rngôch ƀon toyh aơ jêng ƀon khân may!
22Ndah nâm jŏ khân ay mra du mblêng,
 Ơ phung bu ur mâu geh nau răp jăp ôh?
 Yorlah Yêhôva hŏ rhăk njêng jêh du ntil ndơ mhe ta kalơ neh ntu:
 Nây jêng du huê bu ur mra nkŭm nking du huê bu klâu."
23Pô aơ Yêhôva ma phung tahan Brah Ndu Israel, lah: "Tơlah gâp hŏ ndjôt leo lĕ rngôch phung bu nă plơ̆ sĭt jêh, pôri tâm n'gor Yuda jêh ri lĕ rngôch phung ƀon toyh păng, bu mâu hôm ngơi nau ngơi aơ: 'Hơi ntŭk nau sŏng gŭ, ntŭk gôl yôk nau kloh ueh ri, dăn ma Yêhôva ăn nau ueh uĭn ma khân may! 24N'gor Yuda jêh ri lĕ rngôch ƀon toyh păng, phung ƀư mir jêh ri phung rmăk leo phung biăp mra gŭ ndrel ta nây. 25Yor lah gâp mra ƀư nuih n'hâm hŏt ra-ah dơi hơm răm, jêh ri gâp mra n'hao nuih phung rngot".
26Nôk nây gâp kah rngăl jêh ri uănh, gâp bêch jêh dăp mpăn.

Nau Tâm Rlăp Mhe

27Yêhôva ngơi, lah: "Aơ, nar mra tât, nôk nĕ gâp mra sŏk ntil bunuyh jêh ri ntil mpô mpa srih tâm ntŭk ngih Israel jêh ri Yuda. 28Nâm bu gâp sek uănh jêh ma khân păng gay rôk, ƀư rai, nklơ̆, rlâm, jêh ri ăn tât nau mhĭk, tâm ban pônây lĕ gâp mra chiă njrăng khân păng gay ndâk tay jêh ri tăm," Yêhôva lah pônây. 29Tâm nar nây khân păng mâu hôm lah ôh: 'Mbơ̆ sa play kriăt ƀâu srat yor kon sau hĭr sêk.'
30Ƀiălah ăp nuyh mra khĭt yor nau tih păng nơm; ăp nơm mbu moh sa play kriăt ƀâu srat mra kĭr sêk păng nơm.
31Yêhôva lah: "Aơ, nôk mra tât, ta nây gâp mra ƀư du nau tâm rnglăp mhe đah ngih Israel jêh ri đah ngih Yuda. 32Nau tâm rnglăp aơ mâu di ôh nâm bu nau tâm rnglăp gâp hŏ ƀư jêh đah phung che khân păng tâm nar gâp tâm kuăn ti đah khân păng gay njŭn khân păng du luh tă bơh n'gor bri Êjipt, nau gâp tâm rnglăp nây khân păng hŏ rlau lơi jêh, nđâp lah gâp jêng sai khân păng kađôi lĕ." Yêhôva lah.
33Yêhôva lah: "Aơ jêng nau tâm rnglăp gâp mra ƀư đah ngih Israel pakơi jêh nar nây. Gâp mra dơm nau vay tâm trôm ndŭl khân păng jêh ri gâp mra chih nau nây tâm nuih n'hâm khân păng; jêh ri gâp mra jêng Brah Ndu khân păng jêh ri khân păng mra jêng ƀon lan gâp. 34Ăp nơm mâu mra sâm nti ôh ma nơm chiau meng păng jêh ri oh nâu păng, lah: 'Gĭt năl hom Yêhôva! yorlah lĕ rngôch khân păng gĭt năl gâp, ntơm bơh nơm jê̆ lơn tât ma nơm toyh lơn, 'Yêhôva lah, "Yorlah gâp mra yô̆ an khân păng, jêh ri gâp mâu mra nkah đŏng ôh nau tih khân păng."
35Yêhôva, jêng Nơm hŏ ăn jêh măt nar dơi sol ang dôl nar, jêh ri tâm nal jêh ma khay jêh ri mănh dôl măng, nơm ƀư mpât dak mƀŭt ăn păng rbuh. Yêhôva ma phung tahan jêng amoh Păng:
36"Tơlah nau vay nây roh jêh bơh ta năp gâp," Yêhôva lah,
 "pônây lĕ phung kon sau Israel mra lôch dŭt, mâu hôm jêng du mpôl băl ta năp gâp n'ho ro, Yêhôva lah.
37Pô aơ nau Yêhôva lah:
 "Tơlah dơi veh trôk ta kalơ, jêh ri tơlah bu dơi sek uănh mbon neh ntu tâm dâng, nôk nĕ gâp mra ngroh lơi (ƀư roh) lĕ rngôch phung kon sau Israel yor nau khân păng ƀư ăp ntil, Yêhôva lah,
38"Aơ, nôk nar tât" Yêhôva lah, "tơlah bu ndâk ƀon ma Yêhôva ntơm bơh ngih tŭm Hananel tât Mpông Pêr Njônh.
39Nau veh mra tât ngai lơn, tâm sŏng đah gôl Garep, jêh ri tă bơh nây rlĕ mpeh Gôa. 40Glom lĕ rlŭng drô phan jêh ri ŭnh buh, lĕ rngôch mir ngai n'gŏ dak n'hor Kitdrôn, tât ta njônh Mpông pêr seh mpeh palơ, mra jêng ntŭk prăp ăn ma Yêhôva. Bu mâu mra rôk lơi păng đŏng ôh, mâu lĕ mra rlâm lơi n'ho ro."