49

Tus TSWV Txiav Txim Rau Cov Amoos

1Tus TSWV hais rau cov Amoos hais tias, “Cov Yixalayees tsis muaj tub los? Lawv tsis muaj ib tug los tuav lawv lub tebchaws li los? Vim li cas lawv cia cov neeg uas pe tus mlom Maulej tuaj txeeb xeem Khas cheebtsam av rau lawv nyob lawm? 2Tiamsis twb txog lub sijhawm uas kuv ua kom cov neeg uas nyob hauv lub nroog Lanpas hnov tej suab sib ntaus sib tua; lub nroog ntawd yuav puastsuaj thiab tej zos uas nyob ibncig yuav kub hnyiab tas. Ces cov Yixalayees thiaj yuav txeeb tau lawv lub tebchaws uas luag txeeb lawm rov los. 3Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Hesenpoos, cia li tsa suab quaj! Lub nroog A-is raug puastsuaj lawm! Cov pojniam uas nyob hauv lub nroog Lanpas, cia li quaj ntsuag! Cia li npua ntaubtsaj thiab quaj ntsuag! Cia li mus mus los los tsis paub mus qhovtwg! Luag yuav coj nej tus vajtswv Maulej, cov povthawj thiab cov nomtswv mus rau lwm lub tebchaws. 4Cov neeg siab tsis ncaj, vim li cas nej khavtheeb ua luaj? Nej lub zog twb ntaug lawm. Vim li cas nej cia siab rau nej lub zog thiab hais tias, “Yuav tsis muaj leejtwg tawmtsam tau peb li.” 5Kuv yuav tso kev txhawj ntshai txhua phab tuaj rau nej. Nej txhua tus nyias taus nyias huas siav khiav, nej mus nyob qhov twg los yuav tsis muaj leejtwg sau nej rov los nyob ua ke li lawm.
6“Tiamsis tom qab ntawd kuv yuav ua kom cov Amoos rov vammeej dua. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Tus TSWV Txiav Txim Rau Cov Edoos

7Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais txog cov Edoos hais tias, “Cov Edoos txawm tsis muaj ib tug ntse li los? Lawv cov tuavxam tsis paub qhia lawv li los? Lawv tej tswvyim ploj tas lawm los? 8Cov neeg Dedas, nej cia li khiav thiab cia li tig hlo rov qab! Cia li khiav mus nkaum! Kuv yuav rhuav kom Exaus cov xeebntxwv puastsuaj tas, rau qhov twb txog lub sijhawm uas kuv rau txim rau lawv lawm. 9Thaum neeg de txiv hmab, lawv tseg ibtxhia cia rau ntawm txoj hmab, thiab yog tubsab tuaj thaum tsaus ntuj, lawv tsuas nyiag tej uas lawv xav yuav xwb. 10Tiamsis thaum kuv rhuav Exaus cov xeebntxwv, kuv yuav tsis tseg ib qhov chaw rau lawv nkaum li, kuv ua li ntawd kom lawv tsis tau chaw nraim cev. Cov Edoos puastsuaj tas tsis tshuav ib tug seem li. 11Tseg nej tej menyuam ntsuag rau kuv, kuv yuav tu thiab tsomkwm lawv. Nej cov pojntsuam los kom lawv tso siab rau kuv.
12“Txawm yog cov uas tsis xav raug txim los yuav raug txim. Nej xav hais tias, nej yuav tsis raug txiav txim no los? Yeej tsis tau li, nej yuav tsum raug txim xwb! 13Kuv coglus hais tias lub nroog Npauxelas yuav ua suabpuam thiab ua lub chaw rau luag ntshai tsis xav pom; tej neeg dua kev yuav txob thuam thiab tuav nws lub npe foom tsis zoo, thiab tej zos uas nyob ibncig los yuav puastsuaj tas. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”
14Kuv hais tias, “Edoos, kuv twb hnov tus TSWV tso neeg xa xov mus rau ntau haivneeg kom sau lawv tej tubrog tuaj tawmtsam nej lawm. 15Tus TSWV yuav ua kom nej qaug zog thiab tsis muaj leejtwg hwm nej. 16Nej txojkev khavtheeb dag ntxias nej. Tsis muaj leejtwg hwm nej li nej xav. Txawm yog nej yuav nyob saum tej roob tsuas, thiab saum tej hauv roob siab; nyob siab ib yam li tej dav ya los tus TSWV yuav chua kom nej poob los. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”
17Tus TSWV hais tias, “Txojkev puastsuaj uas yuav los raug cov Edoos txaus ntshai heev ua rau txhua tus neeg uas dua kev ceeb thiab ntshai kawg li. 18Lub tebchaws Edoos yuav raug kev puastsuaj ib yam li lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas, thaum ob lub nroog ntawd thiab tej zejzog uas nyob puagncig raug kev puastsuaj, yuav tsis muaj neeg nyob hauv ib zaug ntxiv li lawm. Kuv yog tus TSWV uas hais tej lus no. 19Kuv yuav ua kom cov Edoos khiav tawm hauv lawv lub tebchaws mus, thaum lawv tsis nco ceev faj ib yam li tus tsov ntxhuav tawm hauv thaj havzoov ntawm ntug dej Yauladees mus rau hauv lub tshav zaub ntag. Ces tus thawjcoj uas kuv xaiv yuav tau kav lub tebchaws. Leejtwg thiaj yuav piv tau kuv? Leejtwg thiaj yuav muaj cuabkav nrog kuv sib tw? Tus thawjcoj twg thiaj yuav tawmtsam yeej kuv? 20Yog li ntawd, nej cia li mloog tej uas kuv npaj siab yuav ua rau cov Edoos thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Temas. Luag yuav coj lawv tej menyuam mus, yuav ua rau txhua tus ntshai heev. 21Thaum Edoos puastsuaj, lub ntiajteb ua zog koog thiab yuav hnov lawv lub suab quaj rov mus txog nram Hiavtxwv Liab. 22Yeebncuab yuav tuaj tua lub nroog Npauxelas ib yam li tus dav ya qwvlwg ntxiaj los. Hnub ntawd Edoos tej tubrog yuav ntshai ib yam li tus pojniam uas yuav yug menyuam.”

Tus TSWV Txiav Txim Rau Damaxes

23Tus TSWV hais txog lub nroog Damaxes li no: “Thaum cov neeg uas nyob hauv lub nroog Hamas thiab Anpas hnov tej xov tsis zoo, lawv yuav txhawj thiab ntxhov siab heev. Kev txhawj thiab kev ntxhov siab ua rau lawv lub siab nyob tsis tus ib yam li hiavtxwv ntas. 24Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Damaxes qaug zog, ntshai thiab khiav mus lawm. Lawv mob thiab txomnyem siab ib yam li tus pojniam uas mob plab yuav yug menyuam. 25Lub nroog uas ibtxwm nto npe thiab muaj kev lomzem twb puastsuaj tas lawm. 26Hnub ntawd nws tej tub hluas yuav raug tua tuag rau ntawm tej kev thiab hauv lub nroog, thiab nws tej tubrog yuav puastsuaj tas. 27Kuv yuav hlawv lub nroog Damaxes tej ntsayeej, thiab hluavtaws yuav kub Vajntxwv Npeehadas lub loog. Kuv yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li ntawd.”

Txiav Txim Rau Xeem Kedas thiab Lub Nroog Haxaules

28Tus TSWV hais txog xeem Kedas thiab tej xeev uas cov nomtswv hauv lub nroog Haxaules tswjhwm uas Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos tuaj txeeb tau lawm hais tias, “Cia li mus tua xeem Kedas thiab rhuav cov neeg uas nyob sab hnubtuaj kom puastsuaj tas! 29Cia li mus huab lawv tej tsevntaub, tej yaj tej tshis, tej ntaub vov tsev thiab txhua yam uas muaj nyob hauv lawv tej tsevntaub. Cab lawv tej ntxhuav mus thiab hais rau lawv hais tias, ‘Tej kev txhawj ntshai tuaj vij nej lawm lauj!’ ”
30Tus TSWV hais tias, “Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Haxauses, nej cia li khiav mus nkaum kom deb. Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos twb tuaj vij thiab yuav tua nej. Nws hais tias, 31‘Peb cia li mus tua cov neeg uas nyob tso siab plhuav! Lawv lub nroog tsis muaj roojvag lossis tsis xauv thiab tsis muaj dabtsi thaiv li.’
32“Cia li cab tagnrho lawv tej ntxhuav thiab tej yaj tej tshis mus. Kuv yuav muab cov neeg uas txiav lawv tej plaubhau luv luv raws khiav ri sua rau txhua txojkev, thiab kuv yuav tso kev puastsuaj txhua phab los raug lawv. 33Lub nroog Haxaules yuav ua suabpuam mus ibtxhis, ua chaw rau tej hma los nyob. Yuav tsis muaj neeg nyob hauv ntxiv lawm. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Tus TSWV Txiav Txim Rau Cov Elas

34Thaum Xedekiyas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas tau tsis ntev, tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais rau kuv txog cov Elas tias, 35“Kuv yuav muab cov tubrog Elas uas tua hneevnti uas ua rau cov Elas muaj zog heev tua kom tuag tas. 36Kuv yuav tso cua ntsawj plaub ceg kaum ntuj tuaj tawmtsam cov Elas, thiab kuv yuav raws nws cov neeg kom khiav ri sua mus rau txhua qhov, tsis muaj ib lub tebchaws uas nws haivneeg tsis tau mus nyob li. 37Kuv yuav ua kom cov Elas ntshai lawv cov yeebncuab uas xav muab lawv tua povtseg. Vim kuv txojkev chim, kuv yuav ua kom cov Elas puastsuaj thiab tso tubrog tuaj tua lawv mus txog thaum lawv tu noob tas. 38Kuv yuav rhuav lawv cov vajntxwv thiab cov thawjcoj kom puastsuaj tas thiab txawb kuv lub zwmtxwv rau qhov ntawd. 39Tiamsis tom qab ntawd, kuv yuav pub kom cov Elas rov vammeej dua. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”