3

Klei Y-Haƀakuk Wah Lač

1Klei khua pô hưn êlâo Y-Haƀakuk wah lač tui si Sigianôt (klei Duê).
  2Ơ Yêhôwa, kâo hmư̆ leh klei arăng yăl dliê kơ ih,
   leh anăn kâo huĭ kơ bruă ih, Ơ Yêhôwa.
  Hlăm ênuk anei lŏ bi mrâo bĕ bruă ih,
   leh anăn ênuk anei brei arăng ƀuh klei anăn;
   hlăm klei ih ngêñ brei ih hdơr kơ klei pap.
  3Aê Diê hriê mơ̆ng čar Têman,
   Pô Doh Jăk mơ̆ng čư̆ Paran. (Sêla)
  Klei guh kơang ñu guôm leh phung adiê,
   leh anăn lăn ala bŏ hŏng klei bi mni kơ ñu.
  4Klei kmlăi ñu jing msĕ si klei mngač yang hruê,
   klei ktlă kbiă mơ̆ng kngan ñu;
   tinăn ñu mdăp klei myang ñu.
  5Klei ruă tưp nao ti anăp ñu,
   leh anăn klei ruă hlŏng djiê tui ti tluôn ñu.
  6Ñu dôk dơ̆ng leh anăn êyuh lăn ala;
   ñu dlăng leh anăn brei phung găp djuê mnuih ktư̆ yơ̆ng,
  phung čư̆ dôk mơ̆ng ênuk đưm mčah
   leh anăn phung kbuôn dôk sui ênuk dlưh ti gŭ.
   Êlan ñu dôk hlŏng lar.
  7Kâo ƀuh sang čhiăm phung Kusan mâo klei knap mñai;
   čhiăm păng čar Madian ktư̆ yơ̆ng.
  8Klei ih ngêñ bi kdơ̆ng hŏng Êa krông mơ̆, Ơ Yêhôwa?
   Klei ih ăl bi kdơ̆ng hŏng Êa krông mơ̆?
  Ih ngêñ bi kdơ̆ng hŏng Êa ksĭ mơ̆
   tơdah ih đĭ aseh ih,
   hlăm êdeh aseh klei dưi ih?
  9Ih suê̆ hĕ hna ih mơ̆ng hrŭm ñu,
   leh anăn tam ƀrăm ti klei. (Sêla)
   Ih blah lăn hŏng êa krông.
  10Phung čư̆ ƀuh ih leh anăn ktư̆ yơ̆ng;
   phung hnoh êa êtăng đoh găn,
  anôk êlam bi ênai,
   yang hruê mtrang ti dlông.
  11Yang hruê leh anăn mlan dôk hĕ hlăm adiê
   kyua klei mngač ƀrăm ih tơdah ih mnah diñu,
   kyua klei kmlăi kju ih mtrang.
  12Ih hiu ti lăn ala hŏng klei ngêñ,
   ih juă lin phung găp djuê mnuih hŏng klei ih ăl.
  13Ih kbiă leh čiăng bi mtlaih phung ƀuôn sang ih,
   čiăng bi mtlaih pô ih trôč leh êa ƀâo mngưi.
  Ih ktrăm bi mčah leh boh kŏ pô ƀai,
   brei gơ̆ dôk asei lưng mơ̆ng boh kŏ truh ti jơ̆ng. (Sêla)
  14Ih bi hluh hĕ boh kŏ ñu hŏng kju ñu pô,
   tơdah phung kahan ñu hriê msĕ si angĭn đrŭng čiăng prŭng hmei,
   hơ̆k kdơ̆k msĕ si čiăng hiêk ƀơ̆ng phung ƀun ƀin hlăm anôk digơ̆ đuĕ dăp.
  15Ih juă leh êa ksĭ hŏng aseh ih,
   êjai bi kbhoh êa prŏng.
  16Kâo hmư̆ leh anăn ai tiê kâo ktư̆ yơ̆ng,
   tơdah hmư̆ asăp anăn kƀông kâo ktư̆;
  klei brŭ mŭt hlăm klang kâo,
   jơ̆ng kâo čhuang ting ring rang.
  Ƀiădah hŏng klei êđăp ênang kâo srăng dôk guôn kơ hruê rŭng răng srăng
   truh kơ phung ƀuôn sang mŭt bi blah hŏng hmei.
  17Wăt tơdah ana boh hra amâo bi mnga ôh,
   kăn mâo boh rei ti phŭn boh kriăk ƀâo,
  wăt tơdah srăng kƀah boh ôliwơ
   leh anăn hma amâo brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ôh,
  wăt tơdah biăp bê srăng luč mơ̆ng war
   leh anăn amâo mâo êmô hlăm war ôh dưn,
  18ăt kâo srăng hơ̆k hlăm Yêhôwa,
   kâo srăng mơak hlăm Aê Diê pô bi mtlaih kâo.
  19 Aê Diê Khua Yang jing klei ktang kâo;
   ñu brei jơ̆ng kâo jing msĕ si jơ̆ng hlô rang ana,
  ñu brei kâo êbat hiu hlăm anôk ti dlông.
   Kơ khua phung mmuñ: hŏng đĭng brô̆ kâo.