4

Yawmsaub hnub tabtom los

1Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Hnub ntawd yeej tabtom los yog hnub uas yuav hlawv kub hnyiab yam li lub qhov txos. Cov neeg khav theeb thiab cov ua phem sawvdaws yuav ua quav nyab mas hnub uas tabtom los ntawd yuav hlawv lawv kub hnyiab huvsi, tsis tshuav cag tsis tshuav ceg kiag li. 2Tiamsis lub hnub uas coj kev ncaj ncees thiab muaj tis txawj kho mob yuav tawm tuaj rau nej cov uas lawv ntshai kuv lub npe. Nej yuav dhia paj paws tawm mus yam nkaus li tej menyuam nyuj dhia tawm hauv nkuaj. 3Nej yuav tsuj pes ntiag cov neeg limhiam, rau qhov lawv yuav zoo yam li tej hmoov tshauv hauv nej xib taws rau hnub uas kuv txiav txim.” Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no ntag.
4“Cia li nco ntsoov kuv tus qhev Mauxe txoj kevcai, yog tej kab kev thiab tej kevcai uas kuv muab cob rau nws ntawm lub roob Haule rau cov Yixayee sawvdaws lawd.
5“Saib nawj, kuv yuav xa Eliya uas ua xibhwb cev lus los rau nej ua ntej Yawmsaub hnub tseem ceeb thiab ntshai kawg los. 6Mas nws yuav ua rau leej txiv lub siab tig mus xib rau cov menyuam thiab ua rau cov menyuam lub siab tig mus xib rau leej txiv. Yog tsis ua li ntawd kuv yuav los tsawm foom lub tebchaws ntawd.”