1

Daniyee raug coj mus rau Npanpiloo tebchaws

1Xyoo peb uas Yehauyakhi ua vajntxwv kav Yuda tebchaws, vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo tuaj vij ntaus lub nroog Yeluxalees. 2Mas tus Tswv muab Yuda tus vajntxwv Yehauyakhi thiab tej twj siv hauv Vajtswv lub tuam tsev qee yam cob rau hauv Nenpukhanexa txhais tes, ces nws txawm coj tej ntawd los rau hauv Sina tebchaws muab cia rau hauv nws tus dab lub txhab nyiaj.
3Vajntxwv txawm hais rau Apena uas yog nws tus thawj nraug sam kom coj cov Yixayee qee leej, yog tej noob vajntxwv thiab cov uas ua hlob los, 4yog cov hluas uas tsis muaj chaw thuam, zoo nraug ntxiag thiab muaj tswvyim, txawj paub thiab txawj nkag siab txhua yam uas muaj peevxwm ua tau haujlwm hauv vajntxwv lub tsev, mas nws yuav tsum qhia lawv paub cov Kheedia li ntawv thiab paub lus. 5Vajntxwv niaj hnub kom muab cov zaub mov zoo zoo uas vajntxwv noj thiab tej cawv txiv hmab uas nws haus rau lawv raws li uas teem tseg. Nws kom lawv kawm txuj ci tau peb xyoos, mas thaum puv sijhawm lawd lawv yuav tsum ua vajntxwv li haujlwm. 6Hauv lawv cov ntawd muaj Daniyee, Hananiya, Misa‑ee thiab Axaliya uas yog xeem Yuda. 7Tus thawj nraug sam tis dua npe tshiab rau lawv. Daniyee mas hu ua Npeethesaxa, Hananiya hu ua Salab, Misa‑ee hu ua Mesa, thiab Axaliya hu ua Anpenekau.
8Daniyee txiav txim siab tias nws yuav tsis cia vajntxwv tej zaub mov zoo thiab tej cawv txiv hmab uas vajntxwv haus ua rau nws lub cev qias puas tsuas. Vim li ntawd nws thiaj thov tus thawj nraug sam kom yeem tsis txhob cia Daniyee ua rau nws qias puas tsuas. 9Vajtswv kuj ua rau tus thawj nraug sam hlub thiab khuvleej Daniyee. 10Tus thawj nraug sam thiaj hais rau Daniyee tias, “Ntshai tsam vajntxwv uas yog kuv tus tswv uas tu tej zaub mov thiab cawv rau nej, pom tias nej lub cev tsis puv li cov hluas uas hnub nyoog nrog nej ib phaum. Ces nej kuj yuav ua rau vajntxwv muab kuv lub taubhau txiav pov tseg.” 11Mas Daniyee thiaj hais rau tus uas tus thawj nraug sam tsa los saib xyuas Daniyee, Hananiya, Misa‑ee thiab Axaliya tias, 12“Thov koj sim peb uas yog koj cov tub qhe kaum hnub. Cia li muab zaub thiab dej rau peb noj thiab haus xwb, 13es koj li tshuaj saib peb lub cev piv rau cov hluas uas noj vajntxwv tej zaub mov zoo ntawd, mas ua rau peb uas yog koj cov tub qhe raws li koj pom tias peb zoo li cas lawm” 14Tus uas saib xyuas lawv kuj yeem ua raws li lawv hais ntawd thiab sim lawv kaum hnub. 15Thaum puv kaum hnub lawd, thiaj pom tias lawv lub cev zoo dua thiab puv dua txhua tus hluas uas noj vajntxwv tej zaub mov zoo. 16Tus uas saib xyuas lawv thiaj rho tej zaub mov zoo thiab tej cawv uas tu rau lawv haus mus lawm, muab zaub rau lawv noj xwb. 17Plaub tug hluas ntawd, mas Vajtswv pub kev txawj ntse rau lawv thiab pub kom lawv txawj ntaub txawj ntawv thiab paub txhua yam tswvyim. Thiab Daniyee kuj nkag siab tej uas ua yog toog thiab ua npau suav txhua yam.
18Thaum tag sijhawm uas vajntxwv teem cia kom coj lawv tuaj cuag nws, tus thawj nraug sam thiaj coj lawv los rau ntawm Nenpukhanexa lub xubntiag. 19Vajntxwv thiaj li nrog lawv tham, mas tag nrho lawv sawvdaws tsis pom muaj ib tug uas zoo cuag li Daniyee, Hananiya, Misa‑ee thiab Axaliya. Lawv thiaj tau ua vajntxwv li haujlwm. 20Tsis hais txhua yam kev tswvyim thiab kev txawj ntse uas vajntxwv nug lawv mas nws pom tias lawv zoo dua tej txiv neeb txiv yaig thiab tej uas txawj ua khawv koob uas nyob hauv nws lub tebchaws kaum npaug. 21Daniyee kuj tau nyob li ntawd mus txog thawj xyoo uas Xailab ua vajntxwv.