1

Luv thiab Na‑aumi

1Thaum cov thawj tseem kav Yixayee tebchaws mas muaj kev tshaib nqhis hauv lub tebchaws ib zaug. Muaj ib tug yawg nyob hauv lub moos Npelehee hauv Yuda tebchaws txawm coj pojniam thiab ob tug tub tsiv mus nyob ib ntus rau hauv Mau‑a tebchaws. 2Tus yawg ntawd npe hu ua Elimelej, nws pojniam hu ua Na‑aumi, ob tug tub ib tug hu ua Maloo, ib tug hu ua Khili‑oo. Lawv yog neeg Efatha nyob hauv lub moos Npelehee hauv Yuda tebchaws. Lawv tsiv mus nyob hauv Mau‑a tebchaws. 3Ces Na‑aumi tus txiv Elimelej txawm tuag lawm tseg nws thiab nws ob tug tub. 4Ob tug tub ntawd kuj yuav tau Mau‑a cov ntxhais ua pojniam. Ib tug npe hu ua Aupa, ib tug hu ua Luv. Lawv nyob qhov ntawd tau kaum xyoo. 5Ces Maloo thiab Khili‑oo ob tug txawm tuag lawm, ces Na‑aumi thiaj nyob ua ntsos ua ntsuag tsis muaj txiv tsis muaj tub.
6Mas Na‑aumi thiab ob tug nyab npaj yuav sawv kev tawm hauv Mau‑a tebchaws rov qab, vim yog thaum tseem nyob hauv Mau‑a tebchaws nws hnov xov tias Yawmsaub los pab nws haiv neeg thiab pub lawv muaj mov noj lawm. 7Nws thiaj tawm hauv lub chaw nyob nrog ob tug nyab mus, lawv taug kev rov qab mus rau Yuda tebchaws. 8Na‑aumi txawm hais rau nws ob tug nyab tias, “Cia neb ob leeg nyias rov mus nrog nyias niam nyob. Thov Yawmsaub hlub neb ib yam li neb tau hlub cov uas tuag lawd thiab hlub kuv. 9Thov Yawmsaub pub kom neb tau nyob kaj siab lug nyias tau nyob hauv nyias tus txiv lub tsev.” Ces Na‑aumi txawm nwj ob tug nyab, lawv nyias taus nyias quaj. 10Ob tug hais rau Na‑aumi tias, “Tsis txhob ua li ntawd, wb yuav nrog koj mus rau koj haiv neeg.” 11Tiamsis Na‑aumi hais tias, “Ob tug nyab, cia li rov qab mus, neb yuav nrog kuv mus ua dabtsi? Kuv lub plab tseem yuav muaj tub rau neb yuav ua txiv thiab lov? 12Ob tug nyab 'e, rov qab mus tsev mog. Kuv laus heev dhau tsis yuav txiv lawm. Yog kuv xav tias kuv tseem muaj vam es txawm yog yuav txiv hmo no thiab muaj tub, 13los neb yuav tos mus txog thaum tej tub ntawd hlob thiab lov? Neb yuav tswj tau neb lub siab tsis yuav txiv lov? Tsis txhob ua li, ob tug me nyab, kuv raug kev lwj siab heev dua neb, vim yog Yawmsaub txhais tes tawm tsam kuv.” 14Ces lawv nyias taus nyias rov quaj. Ces Aupa txawm nwj leej niam thiab rov qab mus lawm, tiamsis Luv tseem dai lias leej niam.
15Na‑aumi hais rau Luv tias, “Saib maj, koj tus niam laus twb rov qab mus rau nws haiv neeg thiab nws tej dab lawm. Koj cia li raws koj tus niam laus rov qab mus mog.” 16Tiamsis Luv hais tias, “Tsis txhob hais kom kuv tso koj tseg ncaim koj rov qab mus. Koj mus qhovtwg los kuv yuav mus thiab, koj nyob qhovtwg los kuv yuav nyob qhov ntawd thiab, koj haiv neeg los yog kuv haiv neeg thiab, koj tus Vajtswv los yog kuv tus Vajtswv. 17Koj tuag qhovtwg kuv yuav tuag qhov ntawd thiab yuav muab kuv log rau qhov ntawd thiab. Yog txojkev tuag ua rau kuv ncaim koj los thov Yawmsaub rau txim rau kuv thiab rau hnyav dua.” 18Thaum Na‑aumi pom tias Luv muaj siab nrog nws mus tiag tiag li, nws txawm tsis hais dabtsi lawm.
19Ob tug thiaj li ua ke mus txog lub moos Npelehee. Thaum ob tug los txog Npelehee lawd cov kwvtij zej zog ras zom zaws rau ob tug. Tej pojniam sib hais tias, “Ntawd yog Na‑aumi lov?” 20Na‑aumi hais rau lawv tias, “Tsis txhob hu kuv ua Na‑aumi lawm, cia li hu kuv ua Mala rau qhov Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus ua rau kuv lwj siab kawg. 21Thaum kuv tawm hauv lub moos no mus kuv muaj txhua yam nplua mias, tiamsis Yawmsaub coj kuv rov qab los tes dawb tes npliag. Yawmsaub ua rau kuv txom nyem nyuaj siab thiab Vajtswv uas muaj hwjchim loj coj xwm txheej phem los raug kuv, nej tseem yuav hu kuv ua Na‑aumi dabtsi?” 22Yog li no Na‑aumi thiaj li tawm ntawm Mau‑a tebchaws los thiab Luv uas yog nws tus nyab thiab yog neeg Mau‑a kuj nrog nws los. Ob tug los txog lub moos Npelehee yog lub caij uas pib hlais qeb.