1

1No yog Yexus Khetos tej lus qhia tshwm uas Vajtswv pub rau Yexus kom thiaj qhia rau nws cov tub qhe pom tej uas yuav tsum tshwm los sai sai no. Vajtswv txib nws tus tubtxib saum ntuj mus qhia rau nws tus tub qhe Yauhas. 2Yauhas ua timkhawv txog Vajtswv txojlus thiab txog Yexus Khetos tej lus timkhawv, yog txhua yam uas nws pom. 3Tus uas nyeem tej lus hais txog tom hauv ntej no, thiab tus uas mloog thiab tuav rawv tej uas sau cia rau hauv ntawv no tau nyob kaj siab lug, rau qhov lub sijhawm twb los ze lawm.

Sau rau xya pawg ntseeg

4Yauhas hais mus rau xya pawg ntseeg uas nyob lub xeev Axia. Thov nej tau txojkev hlub thiab txojkev siab tus ntawm tus uas muaj txojsia nyob nimno thiab ib txwm muaj nyob thiab tseem yuav los, thiab ntawm xya tus ntsuj plig uas nyob ntawm nws lub zwm txwv, 5thiab ntawm Yexus Khetos uas yog tus timkhawv uas tso siab tau. Nws yog tus tub hlob uas xub ciaj sawv hauv qhov tuag rov los, thiab yog tus kav tej vajntxwv hauv ntiajteb.
 Thov kom tus uas hlub peb thiab muab nws cov ntshav tso peb dim peb lub txim,
6thiab tsa peb ua ib lub tebchaws thiab ua pov thawj uas ua koom tu nws leej Txiv Vajtswv, tau koob meej thiab hwjchim kav mus ib txhis tsis kawg. Amee.
  7Saib maj, nws yuav nrog huab los
   thiab txhua tus lub qhov muag yuav pom nws,
   yog cov uas nkaug nws ntag.
  Thiab txhua haiv neeg hauv ntiajteb
   yuav quaj ntsuag vim nws los.
   Yeej yuav muaj li ntawd. Amee.
8Tus Tswv uas yog Vajtswv uas muaj nyob nimno thiab ib txwm muaj nyob thiab yuav los, thiab yog tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Kuv yog Alafa thiab Aumeka.”

Ua yog toog pom Yexus Khetos

9Kuv yog Yauhas uas yog nej kwvtij thiab nrog nej koom raug kev tsim txom thiab koom lub tebchaws thiab nrog nej ua siab ntev thev tej kev tsim txom rau hauv Yexus. Kuv nyob saum lub koog povtxwv Pamau vim yog kuv qhia Vajtswv txojlus thiab Yexus tej lus timkhawv. 10Hnub uas yog tus Tswv hnub, Vaj Ntsuj Plig los kav tag nrho kuv lub siab, thiab kuv hnov ib lub suab nrov yam li suab raj xyu tom kuv qub qab 11hais tias, “Cia li muab tej uas koj pom sau cia rau hauv thooj ntawv xa mus rau xya pawg ntseeg, yog pawg ntseeg hauv lub moos Efexau, lub moos Xamawna, lub moos Pawkamu, lub moos Thiathila, lub moos Xadi, lub moos Filadefia thiab lub moos Laudikia.”
12Mas kuv tig los saib lub suab uas hais rau kuv ntawd. Thaum kuv tig los lawd, kuv pom xya tus ncej kub uas txawb teeb, 13thiab hauv nruab nrab cov ncej txawb teeb ntawd muaj ib tug zoo li Neeg leej Tub, hnav lub tsho ntev suab yi hauv kotaw thiab sia ib txoj siv kub ntawm nws hauv siab. 14Nws lub taubhau thiab nws cov plaubhau dawb ib yam li plaub yaj, thiab dawb ib yam li daus xib daus npu, nws lub qhov muag zoo ib yam li nplaim taws, 15nws txhais kotaw zoo ib yam li tooj liab uas twb muab nchuav hauv cub thee los thiab muab txhuam ci nplas lawm, thiab nws lub suab nrov yam li dej hlob ntsawj. 16Nws txhais tes xis tuav rawv xya lub hnub qub, thiab ib rab ntaj ob sab ntse tawm hauv nws lub qhov ncauj los, thiab nws lub ntsej muag ci ib yam li thaum lub hnub ci heev.
17Thaum kuv pom nws kuv cia li khwb nkaus rau ntawm nws kotaw yam li tus neeg tuag. Mas nws muab nws txhais tes xis npuab rau saum kuv thiab hais tias, “Tsis txhob ntshai kiag li, kuv yog lub hauv paus thiab yog lub ntsis, 18thiab yog tus uas muaj txojsia nyob. Kuv twb tuag lawm tiamsis saib maj, kuv tseem muaj txojsia nyob mus ib txhis thiab kuv tuav rawv txojkev tuag thiab tub tuag teb tej yuam sij. 19Vim li no, koj cia li sau tej uas koj pom, yog tej uas tabtom muaj thiab tej uas yuav tshwm los yav tom qab. 20Xya lub hnub qub uas koj pom nyob hauv kuv txhais tes thiab xya tus ncej kub txawb teeb ntawd lub ntsiab yog li no. Xya lub hnub qub yog xya pawg ntseeg tus tubtxib saum ntuj thiab xya tus ncej txawb teeb kuj yog xya pawg ntseeg.”