1

Paj lug muaj nqes

1Cov lus no yog Davi tus tub Xalaumoo uas yog cov Yixayee tus vajntxwv li paj lug
  2ua kom tau tswvyim thiab paub kevcai ua neej,
   thiab to taub tej lus txawj ntse,
  3khaws tej lus qhuab qhia uas qhia
   kev thoob tsib to nrog
  thiab kev txiav txim ncaj thiab kev ua ncaj
   thiab qhov uas ua ncaj nruab nrab,
  4muab txojkev thoob tsib to nrog
   rau tus uas tsis paub qabhau,
  muab kev txawj ntse thiab kev paub txhij
   paub txhua rau tus hluas.
  5Tus txawj ntse tau hnov
   thiab tsav kev paub rau nws,
  thiab tus uas thoob tsib to nrog
   yuav tau peevxwm ua haujlwm,
  6kom thiaj nkag siab paj lug piv lus,
   thiab nkag siab cov txawj ntse tej lus
   thiab tej txhiaj txhais.
  7Qhov uas hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   yog lub hauv paus txawj ntse,
  tus ruam yeej saib tsis taus tswvyim
   thiab tej lus qhuab qhia.

Ntuas cov hluas

  8Kuv tub 'e, cia li mloog koj txiv tej lus qhuab qhia,
   thiab tsis txhob muab koj niam tej lus qhia tso tseg,
  9rau qhov tej lus ntawd yog lub mom paj ntoos
   zoo nkauj saum koj taubhau
   thiab yog tej saw nyiaj ntawm koj caj dab.
  10Kuv tub 'e, yog tej neeg muaj txim ntxias koj,
   tsis txhob yeem mus.
  11Yog lawv hais tias, “Nrog peb mus,
   cia peb mus zov kev tos tua neeg,
  cia peb mus zov kev
   tos tus uas tsis ua txhaum muab ntaus ua si.
  12Cia peb muab nws nqos ciaj yam li tub tuag teb,
   thiab nqos kheej ib yam li lawv cov
   uas nqes rau hauv qhov tuag.
  13Peb yuav tau tej qhov txhia chaw
   tsim txiaj txhua yam,
  peb yuav muab tej uas peb txeeb tau los
   ntim puv nkaus hauv peb tej tsev.
  14Koj cia li nrog peb koom,
   peb sawvdaws yuav koom ib lub hnab nyiaj.”
  15Kuv tub 'e, tsis txhob nrog lawv mus,
   yuav tsum tswj koj txhais kotaw
   ntawm lawv txojkev,
  16rau qhov lawv txhais kotaw dhia mus ua phem,
   thiab lawv maj nroos mus txov luag los ntshav.
  17Cuab vas rau noog pom
   yeej tsis tau qabhau.
  18Tiamsis cov neeg no nyas zov tos
   lawv tus kheej li ntshav,
   thiab zov kev txov lawv txojsia.
  19Txhua tus uas ua nruj ua tsiv
   es tau nyiaj txiag yeej yuav zoo li no,
   tej nyiaj txiag ntawd yuav rov txov lawv txojsia.

Tswvyim nqua hu

  20Tswvyim hu nrov nrov ntawm tej kev,
   nws tsa suab hu ntawm tshav puam.
  21Nws tuaj saum tej ntsa loog hu
   thiab piav ntawm rooj loog
   uas nkag rau hauv lub nroog, hais tias
  22“Nej cov uas tsis thoob tsib 'e,
   nej yuav nyiam txojkev tsis thoob tsib
   mus ntev li cas?
  Thiab cov uas thuam luag
   yuav zoo siab thuam mus ntev li cas?
  Thiab cov uas ruam
   yuav ntxub kev txawj ntse ntev li cas?
  23Nej cia li tig pob ntseg mloog
   kuv tej lus qhuab ntuas.
  Saib maj, kuv yuav nchuav
   tej uas kuv xav hauv lub siab rau nej,
   kuv yuav muab kuv tej lus qhia tseeb rau nej.
  24Kuv twb hu los nej tsis yeem mloog,
   kuv twb cev tes los tsis muaj leejtwg quav ntsej,
  25thiab nej tsis yeem txais yuav
   kuv tej lus taw qhia,
  thiab tsis yeem yuav
   kuv tej lus qhuab ntuas kiag li.
  26Vim li no kuv yuav luag qhov uas
   nej raug kev puam tsuaj,
  thiab kuv yuav luag rau thaum uas
   nej ntshai ras zom zaws,
  27thiab thaum kev ntshai ras los raug nej
   zoo yam nkaus li cua daj cua dub,
  thiab kev puam tsuaj los raug nej
   yam li khaub zeeg cua,
  thiab thaum kev txom nyem kev nyuaj siab
   los raug nej.
  28Mas lawv yuav thov kuv los kuv yuav tsis teb.
   Lawv yuav siv zog nrhiav kuv
   tiamsis nrhiav tsis tau.
  29Vim lawv ntxub kev txawj ntse
   thiab tsis xaiv yuav qhov uas hwm
   thiab paub ntshai Yawmsaub,
  30thiab lawv tsis yuav kuv tej lus taw qhia kiag li
   thiab saib tsis taus kuv tej lus qhuab ntuas huvsi,
  31vim li no lawv yuav saws raws li tej uas lawv ua,
   thiab lawv tej tswvyim ua phem rau luag
   yuav rov raug lawv pov khawv nkaus.
  32Cov neeg tsis thoob tsib raug tua
   vim yog lawv tsis quav ntsej tej lus qhia,
  thiab cov neeg ruam raug puam tsuaj
   vim yog ua lag ua ta.
  33Tiamsis tus uas mloog kuv
   yuav nyob tso siab plhuav,
  thiab yuav nyob kaj siab lug
   tsis txhawj tsis ntshai ib yam kev phem kiag li.”