1

Hauxeya tus pojniam thiab cov menyuam

1Ntawm no yog Yawmsaub tej lus uas hais tuaj rau Hauxeya uas yog Npe‑awli tus tub, yog ncua sijhawm uas Uxiya, Yauthas, Aha thiab Hexekhiya ua vajntxwv kav Yuda, thiab ncua sijhawm uas Yelaunpau‑as uas yog Yau‑as tus tub ua vajntxwv kav Yixayee.
2Thawj zaug uas Yawmsaub kom Hauxeya hais nws tej lus, mas Yawmsaub hais rau Hauxeya tias, “Cia li mus, mus yuav ib tug pojniam uas nyiam deev hluas nraug thiab yug tej menyuam hluas nraug, rau qhov lub tebchaws no deev hluas nraug loj heev yog qhov uas tso Yawmsaub tseg.” 3Nws txawm mus yuav Kaumaw uas yog Dila‑i tus ntxhais los ua pojniam. Kaumaw thiaj xeeb menyuam thiab yug tau ib tug tub rau nws.
4Yawmsaub txawm hais rau Hauxeya tias, “Cia li tis tus tub lub npe hu ua Yile‑ee, rau qhov tshuav tsis ntev kuv yuav teem txim rau Yehu caj ces vim yog tim tej ntshav uas los ntawm lub moos Yile‑ee, thiab kuv ua rau Yixayee tebchaws tej vajntxwv tu noob nrho. 5Hnub ntawd kuv yuav lov Yixayee rab hneev rau hauv lub hav Yile‑ee.”
6Kaumaw rov xeeb dua menyuam mas yug tau ib tug ntxhais. Yawmsaub hais rau Hauxeya tias, “Cia li tis tus mentxhais ntawd lub npe hu ua Lauluhama, rau qhov kuv yuav tsis khuvleej Yixayee caj ces dua li lawm, kuv yuav tsis zam lawv lub txim kiag li lawm. 7Tiamsis kuv yuav khuvleej Yuda caj ces, thiab kuv uas yog Yawmsaub, uas yog lawv tus Vajtswv, kuv tus kheej yuav tso lawv dim. Kuv yuav tsis siv hneev tsis siv ntaj, tsis siv kev ua rog, tsis siv nees lossis tub rog caij nees cawm lawv dim.”
8Thaum Lauluhama tseg mis lawd, Kaumaw rov xeeb dua menyuam thiab yug tau ib tug tub. 9Mas Yawmsaub hais tias, “Cia li tis tus tub ntawd lub npe hu ua Lau‑ami, rau qhov nej tsis yog kuv haiv neeg thiab kuv tsis yog nej tus Vajtswv lawm.
10“Txawm li cas los cov Yixayee yuav coob yam nkaus li tej xuab zeb ntawm ntug hiavtxwv uas luj tsis tag suav tsis txheeb. Hauv lub chaw uas txeev hais rau lawv tias, ‘Nej tsis yog kuv haiv neeg, ’ kuj yuav rov hais rau lawv tias, ‘Nej yog Vajtswv uas muaj txojsia nyob cov tub. ’ 11Cov Yuda thiab cov Yixayee yuav rov sib sau ua ke, thiab lawv yuav tsa ib tug ua lawv tus thawj, mas lawv yuav ua ke tawm hauv lub tebchaws ntawd, rau qhov Yile‑ee lub caij lub nyoog yuav tseem ceeb heev.”