1

Yawmsaub hlub Yakhauj

1No yog Yawmsaub tej lus uas nws kom Malakhi hais rau cov Yixayee.
2Yawmsaub hais tias, “Kuv hlub nej.” Tiamsis nej hais tias, “Koj hlub peb li cas?” Yawmsaub hais tias, “Exau yog Yakhauj tus tijlaug los tsis yog? Tiamsis kuv hlub Yakhauj, 3kuv ntxub Exau. Kuv ua rau nws lub tebchaws toj siab nyob do cuas, thiab muab nws qub txeeg qub teg cob rau tej hma hauv ntuj nrag teb do.” 4Cov Edoo hais tias, “Peb raug puam tsuaj tag lawm tiamsis peb yuav rov muab tej uas pob tag tsim dua tshiab.” Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Lawv yuav tsim dua kuj tau, tiamsis kuv yuav muab rhuav pov tseg thiab, mus txog thaum raug luag hu tias lub tebchaws phem, thiab yog haiv neeg uas Yawmsaub chim rau mus ib txhis. 5Nej lub qhov muag yuav pom ntsoov tej no thiab nej yuav hais tias, ‘Txawm yog dhau Yixayee lub tebchaws lawm los Yawmsaub yeej yog tus uas loj kawg nkaus.’ ”

Yawmsaub cem cov pov thawj

6“Tus tub yeej hwm leej txiv, tus tub qhe yeej hwm tus lospav. Yog tias kuv yog leej txiv, qhov uas hwm kuv dua twg lawd? Yog kuv yog tus lospav, qhov uas paub ntshai kuv dua twg lawm? Cov pov thawj 'e, Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no rau nej ntag. Nej saib tsis taus kuv lub npe los nej tseem hais tias, ‘Peb saib tsis taus koj lub npe li cas? ’ 7Kuj yog qhov uas nej coj tej zaub mov qias tsis huv tuaj xyeem rau kuv saum kuv lub thaj. Nej tseem hais tias, ‘Peb ua rau tej zaub mov ntawd qias tsis huv li cas? ’ Kuj yog qhov uas nej xav hais tias Yawmsaub lub rooj mas saib tsis taus kuj tau. 8Thaum nej muab tej tsiaj dig muag xyeem, ua li ntawd tsis yog qhov phem lov? Thiab thaum nej muab tej tsiaj ceg tawv lossis muaj mob xyeem, ua li ntawd tsis yog qhov phem lov? Cia li coj tej ntawd mus ua tshav ntuj rau tus thawj uas kav nej lub tebchaws, nws yuav txaus siab rau nej thiab tsa muag zaj saib nej zoo lov?” Yawmsaub hais li no ntag. 9“Nimno nej sim taij thov Vajtswv tsa muag zaj saib peb, kom nws thiaj li khuvleej peb. Yog nej coj tej tshav ntuj zoo li ntawd hauv nej txhais tes mus rau nws, nws yuav txais yuav nej ib tug twg lov?” Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no ntag.
10“Au xav kom nej cov muaj ib tug twg muab lub qhov rooj kaw cia, xwv nej thiaj tsis mus rauv taws saum kuv lub thaj do do xwb. Kuv tsis txaus siab rau nej thiab tsis txais yuav tej uas nej txhais tes muab xyeem kiag li.” Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no ntag. 11“Txij sab hnub tuaj mus txog sab hnub poob, kuv lub npe kuj loj kawg nkaus rau hauv ib tsoom tebchaws sawvdaws, thiab lawv muab tej tshuaj tsw qab thiab tej uas dawb huv xyeem rau kuv lub npe rau txhua qhov chaw, vim tias kuv lub npe loj kawg rau hauv ib tsoom tebchaws.” Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no ntag. 12“Tiamsis thaum nej hais tias, ‘Tus Tswv lub thaj qias tsis huv,’ thiab hais tias, ‘Yuav saib tsis taus tej zaub mov uas xyeem ntawd kuj tau,’ kuj yog nej ua puas tsuas kuv lub npe.”
13Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Nej hais tias, ‘Peb dhuav siab rau tej no lawm, ’ thiab nej ua saib tsis taus kuv. Nej coj tej uas txeeb tau los lossis tej uas ceg tawv tej muaj mob tuaj, mas nej muab tej ntawd xyeem ntag. Kuv yuav txais tej ntawm nej txhais tes no lov?” Yawmsaub hais li no ntag. 14“Leejtwg pab tsiaj muaj ib tug txiv thiab yeem lus yuav xyeem tiamsis tseem muab dua tus tsiaj uas muaj chaw thuam xyeem rau tus Tswvb mas tus uas ua tsis ncaj ntawd yuav raug tsawm foom. Kuv yog tus vajntxwv loj kawg thiab kuv lub npe txaus ib tsoom tebchaws sawvdaws hwm thiab ntshai.” Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no ntag.