1

1Povlauj uas raug hu los ua Yexus Khetos tus tubtxib raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab peb tus kwvtij Xauthene 2hais mus rau Vajtswv pawg ntseeg hauv lub moos Khaulee uas muab cais ua cov uas dawb huv rau hauv Yexus Khetos thiab raug hu los ua xov dawb koom nrog txhua tus uas nyob txhua qhov uas tuav peb tus Tswv Yexus Khetos lub npe uas yog peb thiab lawv tus Tswv. 3Thov txojkev hlub thiab txojkev siab tus ntawm Vajtswv uas yog peb leej Txiv thiab ntawm tus Tswv Yexus Khetos nrog nraim nej nyob.

Ua Vajtswv tsaug

4Kuv ua Vajtswv tsaug txog nej tsis tu ncua vim txojkev hlub uas Vajtswv pub hauv Yexus Khetos rau nej. 5Nej tau txais txhua yam hauv Khetos puv npo tsis hais txhua yam kev hais lus thiab txhua yam kev txawj ntse, 6vim tias tej lus timkhawv hais txog Khetos nyob ruaj khov rau hauv nej lawm. 7Nej thiaj tsis tu ncua ib yam dabtsi uas Vajtswv pub rau ncua sijhawm uas nej tseem tos rawv peb tus Tswv Yexus Khetos rov los. 8Yexus yuav ua rau nej nyob ruaj mus txog thaum kawg xwv thiaj tsis muaj chaw thuam nej tau rau hauv peb tus Tswv Yexus Khetos hnub. 9Vajtswv uas hu nej los nrog nws tus tub Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv sib raug zoo yog tus ncaj uas peb tso siab tau.

Pawg ntseeg faib ua pab ua pawg

10Cov kwvtij, kuv tuav peb tus Tswv Yexus Khetos lub npe thov kom nej sawvdaws nyob sib hum thiab tsis txhob tawg ua pab ua pawg, thiab thov kom nej koom ua ib lub siab thiab xam pom ib yam nkaus. 11Kuv cov kwvtij, Khalau‑e tsev neeg piav rau kuv mloog tias muaj kev sib cav sib ceg hauv nej. 12Kuv xav txog qhov uas nej nyias taus nyias hais tias “Kuv yog Povlauj cov,” “Kuv yog Apaulau cov,” “Kuv yog Khefa cov,” lossis “Kuv yog Khetos cov.” 13Muab Khetos faib ua ntau tus lawm lov? Povlauj yog tus raug teem rau saum khaublig ntoo this nej lov? Nej tau ua kevcai raus dej hauv Povlauj lub npe lov? 14Kuv ua Vajtswv tsaug uas kuv tsis tau muab nej cov leejtwg ua kevcai raus dej tsuas yog Khipa thiab Kai‑a xwb. 15Yog li ntawd, tsis muaj leejtwg hais tau tias nws ua kevcai raus dej hauv kuv lub npe. 16(Kuv tau muab Xatefana tsev neeg ua kevcai raus dej thiab. Dua li ntawd, kuv tsis paub tias kuv tau muab leejtwg ua kevcai raus dej.) 17Rau qhov Khetos tsis tau txib kuv mus coj ua kevcai raus dej tiamsis txib kom piav txoj xov zoo, tsis yog hais lus txawj lus ntse tsam ua rau Khetos tus khaublig ntoo tsis muaj hwjchim lawm.

Khetos yog Vajtswv lub hwjchim thiab lub tswvyim

18Zaj uas hais txog tus khaublig ntoo yog kev ruam rau cov uas tabtom puam tsuaj tiamsis yog Vajtswv lub hwjchim rau peb cov uas tabtom dim. 19Rau qhov muaj lus sau cia hais tias,
  “Kuv yuav rhuav tshem
   cov neeg uas muaj tswvyim lub tswvyim,
  thiab yuav ua rau cov neeg txawj ntse
   txojkev txawj ntse ploj mus.”
20Tus neeg muaj tswvyim nyob qhovtwg? Tus xibhwb qhia kevcai nyob qhovtwg? Tiam no tus uas txawj sib cam txog txhua yam nyob qhovtwg? Vajtswv twb ua rau lub ntiajteb lub tswvyim ruam lawm los tsis yog? 21Vim tias raws li uas Vajtswv lub tswvyim teem cia, lub ntiajteb siv ntiajteb lub tswvyim tsis txawj paub Vajtswv, mas Vajtswv thiaj li txaus siab siv txojkev ruam uas peb tshaj tawm ua rau cov uas ntseeg dim. 22Cov Yudai thov txujci tseem ceeb thiab cov Kili nrhiav tswvyim, 23tiamsis peb tshaj tawm txog Khetos uas raug teem rau saum khaublig ntoo, yog qhov uas ua rau cov Yudai dawm thiab lwm haiv neeg suav tias yog kev ruam. 24Tiamsis peb piav Khetos uas yog Vajtswv lub hwjchim thiab yog Vajtswv lub tswvyim rau cov uas Vajtswv twb hu los lawd tsis hais cov Yudai thiab cov Kili. 25Vim qhov uas Vajtswv ruam tseem muaj tswvyim loj dua neeg lub tswvyim, thiab qhov uas Vajtswv tsis muaj zog tseem muaj zog loj dua neeg lub zog.
26Cov kwvtij, cia li tshuaj saib thaum Vajtswv hu nej, nej zoo li cas. Raws li neeg ntiajteb xav, nej cov tsis muaj tsawg leej uas muaj tswvyim, tsis muaj tsawg leej uas muaj hwjchim thiab tsis muaj tsawg leej uas muaj koob meej. 27Tiamsis Vajtswv xaiv cov uas ruam hauv lub ntiajteb kom thiaj ua rau cov uas muaj tswvyim txaj muag. Vajtswv xaiv cov uas tsis muaj zog hauv lub ntiajteb kom thiaj ua rau cov uas muaj zog txaj muag. 28Vajtswv xaiv cov neeg qes qes thiab cov uas lub ntiajteb saib tsis taus thiab cov uas tsis tseem ceeb los kom rhuav tshem tau tej uas tseem ceeb, 29kom thiaj tsis muaj ib tug neeg khav tau rau ntawm Vajtswv lub xubntiag. 30Vim muaj Vajtswv nej thiaj tau nyob hauv Yexus Khetos uas yog lub tswvyim uas Vajtswv pub rau peb, nws yog peb txojkev ncaj ncees thiab muab peb cais kom dawb huv thiab txhiv peb dim, 31kom thiaj ua raws li uas muaj lus sau cia hais tias, “Cia tus uas khav tsuas khav txog tus Tswv xwb.”