1

Tsim lub ntiajteb thiab neeg

1Chiv keeb thaum ub Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb. 2Lub ntiajteb tseem tsis tau muaj tus yam ntxwv zoo li cas, thiab nyob do cuas thiab tsaus ntuj nti thoob plaws saum tej dej, thiab Vajtswv tus Ntsuj Plig yuj roos tag nrho saum tej dej ntawd.
3Mas Vajtswv hais tias, “Cia li muaj qhov kaj,” ces txawm muaj qhov kaj. 4Vajtswv pom tias qhov kaj ntawd zoo, txawm muab qhov kaj cais tawm hauv qhov tsaus ntuj. 5Vajtswv hu qhov kaj tias Nruab Hnub, thiab hu qhov tsaus ntuj tias, Hmo Ntuj. Ces txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug, yog thawj hnub.
6Vajtswv hais tias, “Cia li muaj lub ntuj los nyob nruab nrab tej dej thiab cia lub ntuj cais dej cais nag nyias nyob nyias.” 7Vajtswv thiaj tsim lub ntuj thiab muab tej dej uas nyob hauv qab lub ntuj cais ntawm tej dej uas nyob saum lub ntuj. Ces txawm muaj li ntawd. 8Vajtswv thiaj hu lub ntuj ntawd ua Ntuj. Ces txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug, yog hnub ob.
9Vajtswv hais tias, “Cia tej dej uas nyob hauv qab ntuj sau zog mus nyob rau ib qho, thiab nruab nqhuab tshwm tuaj.” Ces txawm muaj li ntawd. 10Vajtswv thiaj hu nruab nqhuab tias Ntiajteb, thiab hu tej dej uas sau zog ua ke tias Hiavtxwv. Mas Vajtswv pom tias zoo. 11Thiab Vajtswv hais tias, “Cia lub ntiajteb tuaj qoob loo nroj tsuag uas muaj noob thiab tuaj xyoob ntoo uas muaj txiv thiab muaj noob, nyias muaj raws li nyias yam rau saum lub ntiajteb.” Ces txawm muaj li ntawd. 12Lub ntiajteb txawm tuaj tej qoob loo nroj tsuag uas muaj noob nyias muaj raws li nyias yam, thiab tuaj tej ntoo uas txi txiv thiab muaj noob nyias muaj raws li nyias yam. Mas Vajtswv pom tias zoo. 13Ces txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug, yog hnub peb.
14Vajtswv hais tias, “Cia li muaj tej lub ci ci rau saum nruab ntug cais nruab hnub thiab hmo ntuj, thiab cia tej lub ci ci ntawd qhia kom paub quas caij quas nyoog quas hnub quas hli quas niaj quas xyoo. 15Thiab cia tej lub ntawd ci rau saum nruab ntug pom kev rau hauv ntiajteb.” Ces txawm muaj li ntawd. 16Vajtswv tsim ob lub ci ci uas loj, lub loj kav nruab hnub, lub yau kav hmo ntuj. Thiab nws kuj tsim tej hnub qub. 17Vajtswv txawb tej uas ci no rau saum nruab ntug pom kev rau lub ntiajteb, 18thiab kav nruab hnub thiab hmo ntuj, thiab cais qhov kaj tawm hauv qhov tsaus ntuj. Mas Vajtswv pom tias zoo. 19Ces txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug, yog hnub plaub.
20Vajtswv hais tias, “Cia nruab deg tshwm tej tsiaj ciaj sia coob kawg, thiab cia nas noog ya saum lub ntiajteb rau saum nruab ntug.” 21Vajtswv thiaj tsim tej tsiaj loj loj hauv hiavtxwv, thiab tsim txhua yam tsiaj ciaj sia coob coob uas ya laim txias hauv nruab deg, nyias muaj raws li nyias yam, thiab tsim txhua yam nas noog muaj tis nyias muaj raws li nyias yam. Mas Vajtswv pom tias zoo. 22Thiab Vajtswv foom hmoov zoo rau tej tsiaj ntawd hais tias, “Cia li muaj menyuam thiab huaj vam coob puv nkaus nruab hiavtxwv, thiab cia nas noog huaj vam coob rau saum lub ntiajteb.” 23Ces txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug, yog hnub tsib.
24Vajtswv hais tias, “Cia lub ntiajteb tshwm tej tsiaj ciaj sia nyias muaj raws li nyias yam, yog tej tsiaj nyeg tej tsiaj nkag hauv av thiab tej tsiaj qus nyias muaj raws li nyias yam.” Ces txawm muaj li ntawd. 25Vajtswv thiaj tsim tej tsiaj qus rau hauv ntiajteb nyias muaj raws li nyias yam thiab tsim tej tsiaj nyeg nyias muaj raws li nyias yam, thiab tsim txhua yam tsiaj nkag hauv av nyias muaj raws li nyias yam. Mas Vajtswv pom tias zoo.
26Thiab Vajtswv hais tias, “Cia peb tsim neeg raws li peb tus yam ntxwv thiab zoo li peb. Cia lawv muaj hwjchim tswjhwm tej ntses hauv hiavtxwv thiab tej nas noog saum nruab ntug thiab tej tsiaj txhu thiab lub ntiajteb huvsi thiab txhua yam tsiaj uas nkag hauv lub ntiajteb.”
  27Vajtswv thiaj tsim neeg
   raws li nws tus yam ntxwv,
  raws li Vajtswv tus yam ntxwv ntawd
   nws tsim neeg,
  nws tsim neeg
   kom muaj txivneej thiab pojniam.
28Vajtswv foom koob hmoov rau lawv, thiab hais rau lawv tias, “Cia li muaj tub ki huaj vam coob puv nkaus ntiajteb, thiab kav lub ntiajteb rau hauv nej xib teg, thiab muaj hwjchim tswjhwm tej ntses hauv hiavtxwv thiab tej nas noog saum nruab ntug thiab txhua yam tsiaj ciaj sia uas nkag hauv lub ntiajteb.” 29Thiab Vajtswv hais tias, “Kuv pub txhua yam qoob loo uas muaj noob uas nyob thoob plaws hauv lub ntiajteb thiab txhua yam ntoo uas txi txiv muaj noob rau nej. Nej yuav muab tej no los ua zaub mov noj. 30Thiab txhua yam tsiaj hauv ntiajteb thiab txhua yam nas noog saum nruab ntug thiab txhua yam uas nkag hauv ntiajteb, yog txhua yam ciaj sia uas ua pa nyob, kuv pub tej zaub mos ntsuab ntsuab huvsi rau lawv noj.” Ces txawm muaj li ntawd. 31Vajtswv saib txhua yam uas nws tau tsim ntawd mas pom tias zoo heev. Ces txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug, yog hnub rau.