1

Npaj mus txeeb Khana‑as tebchaws

1Thaum Yawmsaub tus qhev Mauxe tuag lawm, Yawmsaub hais rau Noo tus tub Yausua uas pab Mauxe tias, 2“Kuv tus qhev Mauxe tuag lawm, mas nimno koj thiab haiv neeg no sawvdaws cia li sawv kev hla tus dej Yaladee no mus rau hauv lub tebchaws uas kuv muab pub rau cov Yixayee. 3Txhua thaj uas nej txhais kotaw mus tsuj kuv muab pub rau nej, raws li kuv tau cog lus rau Mauxe lawd. 4Txij ntawm tebchaws moj sab qhua mus rau lub roob Lenpanoo, thiab mus txog tus niag dej Yufeti, tag nrho cov Hithai lub tebchaws mus txog Hiavtxwv Loj sab hnub poob yuav ua nej li tebchaws. 5Tsis muaj leejtwg tawm tsam tau koj mus tag koj sim neej. Kuv nrog nraim Mauxe li cas kuv yuav nrog nraim koj li ntawd. Kuv yuav tsis ncaim koj, tsis tso koj tseg. 6Koj cia li ua khov kho thiab ua siab loj siab tuab, rau qhov koj yuav ua rau haiv neeg no tau lub tebchaws ntawd ua qub txeeg qub teg, yog lub tebchaws uas kuv cog lus ruaj rau lawv tej poj koob yawm txwv tias yuav pub rau lawv. 7Tsuav yog koj ua khov kho thiab ua siab loj siab tuab ceev faj ua raws li tej kevcai huvsi uas kuv tus qhev Mauxe tau hais rau koj lawm. Tsis txhob tig ntawm txoj kevcai no mus rau sab xis lossis sab laug kom koj mus rau qhovtwg koj thiaj ua tau txhua yam tiav zoo. 8Tsis txhob cia phau ntawv kevcai no ncaim ntawm koj lub qhov ncauj mus. Koj yuav tsum niaj hnub niaj hmo tshawb nrhiav kom koj thiaj paub ceev faj ua raws li txhua yam uas sau rau hauv thiab koj thiaj li vam meej thiab ua tau txhua yam tiav zoo. 9Kuv twb hais rau koj lawm los tsis yog? Cia li ua khov kho thiab ua siab loj siab tuab, tsis txhob ntshai tsis txhob poob siab kiag li, rau qhov koj mus rau qhovtwg Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv yeej nrog nraim koj.”
10Yausua hais rau cov thawj uas kav pejxeem tias, 11“Nej cia li mus hais rau cov pejxeem thoob plaws hauv lub zos tias, ‘Hwbxwm mov noj cia, peb hnub xwb nej yuav tau hla tus dej Yaladee no mus txeeb lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej ua nej tug.’ ”
12Thiab Yausua hais rau xeem Lunpee thiab xeem Kas thiab ib nrab xeem Manaxe tias, 13“Nej cia li nco ntsoov tej lus uas Yawmsaub tus qhev Mauxe hais rau nej tias, ‘Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tu chaw rau nej so thiab pub lub tebchaws no rau nej. ’ 14Cia nej cov pojniam menyuam yaus thiab nej tej tsiaj txhu nyob hauv lub tebchaws uas Mauxe muab rau nej uas yog ntawm tus dej Yaladee sab hnub tuaj. Tiamsis nej cov txivneej uas txawj ua rog sawvdaws yuav tsum tuav rawv cuab yeej ua rog hla ua nej cov kwvtij ntej mus pab lawv, 15mus txog thaum Yawmsaub pub chaw rau nej cov kwvtij so ib yam li pub rau nej lawd, thiab mus txog thaum lawv txeeb tau lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau lawv. Ces nej li rov qab los nyob rau hauv lub tebchaws uas yog nej teej nej tug, yog lub tebchaws uas Yawmsaub tus qhev Mauxe muab rau nej ntawm tus dej Yaladee sab hnub tuaj.”
16Lawv teb Yausua tias, “Txhua yam uas koj hais rau peb, peb yuav ua, thiab koj kom peb mus qhovtwg peb kuj mus. 17Peb mloog Mauxe lus txhua yam li cas, peb yuav mloog koj lus ib yam li ntawd. Tsuas yog thov kom Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv nrog nraim koj ib yam li nrog nraim Mauxe xwb. 18Leejtwg tawv nyom koj tej lus tsis mloog tej lus uas koj hais txawm yog koj hais kom ua dabtsi kuj xij, tus ntawd yuav raug muab tua pov tseg. Koj cia li ua khov kho thiab ua siab loj siab tuab.”