1

Kooj txig noj lub tebchaws du lug

1No yog Yawmsaub tej lus uas hais tuaj rau Yau‑ee uas yog Pethu‑ee tus tub.

  2Nej cov laus, nej cia li mloog zaj no,
   cov neeg hauv lub tebchaws sawvdaws,
   cia li tig ntsej mloog.
  Tej no puas txeev muaj tshwm
   rau nej sim neej lossis tshwm rau
   nej tej poj koob yawm txwv sim neej li?
  3Cia li hais rau nej tej menyuam paub,
   thiab cia nej tej menyuam hais rau tej xeeb ntxwv,
   thiab cia tej xeeb ntxwv hais rau tiam tom qab.
  4Tej uas kooj txig noj tsis tag,
   kooj ntsuab muab noj,
  tej uas kooj ntsuab noj tsis tag,
   kooj tshuab muab noj.
  tej uas kooj tshuab noj tsis tag,
   tej kooj me muab noj huvsi.

  5Cov uas qaug cawv 'e,
   cia li tsim dheev thiab quaj,
  cov uas nyiam haus cawv txiv hmab 'e,
   cia li quaj nyiav
  rau qhov cawv txiv hmab qab zib
   tu nrho ntawm nej lub qhov ncauj.
  6Muaj ib haiv neeg tuaj
   ua rog rau kuv lub tebchaws,
  lawv muaj zog heev
   thiab muaj coob suav tsis txheeb,
  lawv tej kaus hniav
   yog kaus hniav tsov ntxhuav,
  lawv tej los yuaj
   yog los yuaj maum tsov ntxhuav.
  7Lawv muab kuv tej txiv hmab ua piam tag,
   thiab muab kuv tej txiv cev
   ua puam tsuaj tag.
  Lawv muab tej txiv ntoo
   laws tawv pov tseg tag,
   tseg tej kav dawb paug cia.
  8Cia li quaj ntsuag
   ib yam nkaus li tus nkauj nyab
   uas hnav khaub seev tsaj
  quaj nws tus txiv
   uas yuav thaum tseem hluas.
  9Tej qoob loo uas muab xyeem
   thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem
   tu nrho ntawm Yawmsaub lub tuam tsev lawm.
  Cov pov thawj uas ua koom tu Yawmsaub
   kuj quaj ntsuag.
  10Tej teb piam tag, tej av kuj quaj ntsuag,
   rau qhov tej qoob raug ua puam tsuaj tag,
  tej cawv txiv hmab tshiab tsis muaj lawm,
   roj tu nrho lawm.
  11Cov uas ua teb 'e, cia li poob siab nthav,
   cov uas tu txiv hmab 'e, cia li quaj nyiav,
  vim tsis muaj mog tsis muaj qeb,
   tej qoob loo hauv teb
   raug puam tsuaj tag huvsi.
  12Tej txiv hmab kuj tuag tshav,
   tej txiv cev kuj qhuav tag.
  Tej txiv ntsiav kws, tej txiv toov laj
   thiab tej txiv duaj, thiab tej txiv ntoo
   huvsi hauv teb kuj tuag tshav tag.
  Tej kev xyiv fab kuj ploj zuj zus
   ntawm neeg mus lawm.

  13Cov pov thawj 'e, cia li muab
   khaub seev tsaj los hnav thiab quaj ntsuag,
  cov uas ua haujlwm rau ntawm
   lub thaj xyeem 'e, cia li quaj nyiav,
  cov uas ua koom tu kuv tus Vajtswv 'e,
   cia li nkag mus thiab muab khaub seev tsaj
   los hnav ib hmos kaj ntug,
  rau qhov tej qoob loo uas xyeem
   thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem
   tu ncua hauv nej tus Vajtswv lub tuam tsev lawm.
  14Cia li tshaj tawm kom ua kevcai yoo mov,
   cia li hu kom tuaj txoos ua ke
   caiv so tiag tiag li,
  cia li sau zog cov kev txwj laus thiab tag nrho
   cov pejxeem hauv lub tebchaws sawvdaws
  tuaj rau hauv nej tus Vajtswv Yawmsaub
   lub tuam tsev thiab quaj thov Yawmsaub.

  15Hnub ntawd yuav txom nyem lauj!
   Hnub uas Yawmsaub teem cia los ze lawm,
  yog hnub uas tus uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus ua kom puam tsuaj.
  16Tej zaub mov tsis raug muab txiav tu nrho
   ntawm peb xubntiag lov?
  Txojkev zoo siab thiab kev xyiv fab
   tsis raug tu nrho
   ntawm peb tus Vajtswv lub tuam tsev lov?
  17Tej noob qoob qhuav tag rau hauv av,
   tej txhab kuj khoob ntshuv.
  Tej txhab kuj piam tag
   vim tsis tau qoob kiag li.
  18Tej tsiaj txhu quaj zom zaws xwb lauj!
  Tej pab nyuj nkag sib chab sib chaws
   vim tsis muaj tshav zaub,
  txawm yog tej pab yaj
   los kuj qaug zog zuj zis.

  19Au Yawmsaub, kuv tsa suab thov koj,
   vim yog hluavtaws muab tej tshav zaub
   hauv tebchaws moj sab qhua kub tag,
  thiab nplaim taws kub tej ntoo
   hauv teb tag nrho huvsi.
  20Txawm yog tej tsiaj qus,
   los kuj quaj thov koj thiab,
   vim tej hav dej qhuav tag,
  thiab hluavtaws muab tej tshav zaub
   hauv tebchaws moj sab qhua kub tag.