1

Yawmsaub rau txim rau Ahaxiya

1Thaum Ahaj tuag lawd cov Mau‑a txawm fav xeeb rau cov Yixayee. 2Ahaxiya poob qhov rais saum nws lub tsev txheej ob hauv lub nroog Xamali mas nws mob. Nws thiaj txib cov tub tshaj xo mus mas hais rau lawv tias, “Nej cia li mus nug dab Npa‑axenpu uas yog cov neeg hauv lub moos Ekhoo tus dab tias, kuv tus mob yuav zoo los tsis zoo.” 3Mas Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj hais rau Eliya uas nyob hauv Thinpi tias, “Cia li sawv tsees mus ntsib Xamali tus vajntxwv cov tub tshaj xo mas hais rau lawv tias, ‘Tsis muaj Vajtswv nyob hauv Yixayee tebchaws lov nej thiaj mus nug Npa‑axenpu uas yog cov neeg Ekhoo tus dab?’ 4Vim li no Yawmsaub hais tias, ‘Ahaxiya yuav tsis nqes saum lub txaj uas nws mus pw ntawd los li, nws yeej yuav tuag xwb.’ ” Ces Eliya txawm mus lawm.
5Cov tub tshaj xo thiaj rov los rau ntawm vajntxwv mas vajntxwv nug lawv tias, “Ua li cas nej cia li rov qab los?” 6Lawv hais rau nws tias, “Muaj ib tug yawg tuaj ntsib peb mas hais rau peb tias, ‘Nej cia li rov qab mus hais rau tus vajntxwv uas txib nej tuaj tias, Yawmsaub hais li no tias, Tsis muaj Vajtswv nyob hauv Yixayee tebchaws lawm koj thiaj txib neeg mus nug dab Npa‑axenpu uas yog cov Ekhoo tus dab lov? Vim li no koj yuav tsis nqes saum lub txaj uas koj mus pw ntawd, koj yeej yuav tuag xwb.’ ” 7Vajntxwv hais rau lawv tias, “Tus uas tuaj ntsib nej thiab hais tej lus no rau nej yog neeg zoo li cas?” 8Lawv teb nws tias, “Nws hnav lub tsho ntaub plaub thiab nws sia ib txoj siv tawv ntawm duav.” Mas vajntxwv hais tias, “Tus kod yog Eliya uas nyob hauv Thinpi ntag.”
9Vajntxwv txawm txib ib tug thawj rog coj tsib caug leej tub rog uas nws kav mus rau ntawm Eliya. Nws nce mus cuag Eliya uas zaum saum lub pov roob mas hais rau Eliya tias, “Vajtswv tus neeg 'e, vajntxwv hais tias, ‘Koj cia li nqes los.’ ” 10Tiamsis Eliya teb tus thawj rog ntawd tias, “Yog tias kuv yog Vajtswv li ib tug neeg tiag, thov kom hluavtaws poob saum ntuj los hlawv koj thiab koj tsib caug leej tub rog kub hnyiab tag.” Ces hluavtaws txawm poob saum ntuj los hlawv nws thiab nws tsib caug leej ntawd kub hnyiab tag huvsi.
11Vajntxwv rov txib dua ib tug thawj rog coj tsib caug leej tub rog uas nws kav rov mus hais rau Eliya. Nws nce mus hais rau Eliya tias, “Vajtswv tus neeg 'e, vajntxwv hais tias, ‘Koj cia li nqes los tamsim no.’ ” 12Tiamsis Eliya teb lawv tias, “Yog tias kuv yog Vajtswv li ib tug neeg tiag, thov kom hluavtaws poob saum ntuj los hlawv koj thiab koj tsib caug leej tub rog kub hnyiab tag.” Ces Vajtswv li hluavtaws txawm poob saum ntuj los hlawv nws thiab nws tsib caug leej ntawd kub hnyiab tag huvsi.
13Mas vajntxwv rov txib dua ib tug thawj rog coj tsib caug leej tub rog uas nws kav mus. Tus thawj rog uas peb kuj nce mus mas txhos caug ntua ntawm Eliya xubntiag thov thov hais tias, “Vajtswv tus neeg 'e, kuv thov koj tsa muag zaj saib kuv uas yog koj tus qhev txojsia thiab tsib caug leej no txojsia kom muaj nqes. 14Hluavtaws twb poob saum ntuj los kub ob tug thawj rog uas kav tsib caug leej uas tuaj ua ntej ntawd thiab ob tug cov tub rog tag lawm. Mas nimno thov koj tsa muag zaj saib kuv txojsia kom muaj nqes.” 15Ces Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj txawm hais rau Eliya tias, “Cia li nqes nrog nws mus, tsis txhob ntshai nws.” Nws txawm sawv tsees nrog tus thawj rog mus cuag vajntxwv 16mas hais rau vajntxwv tias, “Yawmsaub hais li no tias, ‘Koj tau txib neeg mus nug dab Npa‑axenpu uas yog cov Ekhoo tus dab, mas yog vim tsis muaj Vajtswv hauv Yixayee tebchaws uas yuav mus nug tau lov? Vim li no koj yuav tsis nqes saum lub txaj uas koj mus pw kod los, koj yeej yuav tuag xwb.’ ”
17Ces nws txawm tuag raws li Yawmsaub tej lus uas Eliya hais ntawd. Ces Yaulas uas yog Ahaxiya tus kwv txawm sawv nws chaw ua vajntxwv kav, vim yog Ahaxiya tsis muaj tub. Thaum ntawd yog xyoo ob uas Yehausafa tus tub Yehaulas kav Yuda. 18Lwm yam haujlwm uas Ahaxiya ua mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog cov Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm.