1

Xeem Yuda thiab xeem Xime‑oo ntes tau Adauninpexe

1Thaum uas Yausua tuag lawd cov Yixayee nug Yawmsaub tias, “Peb cov leejtwg yuav xub nce mus ua rog rau cov Khana‑as?” 2Yawmsaub hais tias, “Xeem Yuda yuav ua ntej. Saib maj, kuv twb muab lub tebchaws rau hauv lawv txhais tes lawm.” 3Mas xeem Yuda thiaj hais rau xeem Xime‑oo uas ua tij tias, “Cia li nrog peb mus rau hauv lub tebchaws uas muab tu rau peb lawm, peb thiaj ua tau rog rau cov Khana‑as, thiab peb yuav nrog nej mus ua rog rau hauv lub tebchaws uas muab tu rau nej lawd.” Xeem Xime‑oo kuj nrog lawv mus. 4Xeem Yuda thiaj li mus, mas Yawmsaub muab cov Khana‑as thiab cov Pelixai rau hauv lawv txhais tes mas lawv tua yeej ib vam leej ntawm Npexe. 5Lawv ntsib Adauninpexe ntawm Npexe mas ua rog rau nws. Lawv tua yeej cov Khana‑as thiab cov Pelixai. 6Adauninpexe khiav lawm tiamsis lawv caum ntes tau nws, mas muab nws ob tug taub teg thiab ob tug taub taw txiav pov tseg. 7Adauninpexe hais tias, “Muaj xya caum tus vajntxwv uas taub teg taub taw tu tag txeev khaws nyuag qub mov qub zaub hauv kuv qab rooj. Kuv ua li cas rau luag lawm Vajtswv kuj ua ib yam li ntawd pauj kuv.” Lawv coj nws los rau hauv Yeluxalees mas nws txawm tuag rau hauv lawm.

Xeem Yuda kov yeej lub moos Yeluxalees thiab lub moos Heploo

8Cov Yuda mus ua rog rau lub moos Yeluxalees thiab txeeb tau thiab xuas ntaj tua lub moos thiab muab hlawv huvsi. 9Dhau ntawd cov Yuda kuj nqes mus ua rog rau cov Khana‑as uas nyob pem toj siab hauv Neke thiab tej pov roob Sefela. 10Cov Yuda kuj mus ntaus cov Khana‑as uas nyob hauv lub moos Heploo (lub moos Heploo ntawd yav nram ntej hu ua Khiliya Anpa). Lawv tua tau Sesai thiab Ahimas thiab Thamai.

Auni‑ee kov yeej lub moos Denpi

(Ys. 15:13-19)

11Lawv tawm qhov ntawd mus ua rog rau cov uas nyob hauv lub moos Denpi. Denpi yav nram ntej hu ua Khiliya Xefaw. 12Khalej hais tias, “Leejtwg ntaus tau lub moos Khiliya Xefaw thiab txeeb tau mas kuv yuav muab kuv tus ntxhais Axav rau nws ua pojniam.” 13Mas Auni‑ee uas yog Khalej tus kwv Khena tus tub txeeb tau lub moos ntawd mas Khalej muab nws tus ntxhais Axav rau nws ua pojniam. 14Thaum sib yuav lawd Axav txawm taij nws tus txiv thov leej txiv pub ib daim teb. Thaum Axav nqes saum nws tus nees luav los mas Khalej nug tias, “Koj xav yuav dabtsi?” 15Axav teb tias, “Thov koj pub ib yam koob hmoov rau kuv. Koj pub kuv muaj teb hauv tebchaws Neke, mas thov pub tej lub hauv dej txhawv thiab.” Khalej txawm muab lub hauv dej sab ped thiab lub sab nram rau nws.

Tej tebchaws uas xeem Yuda thiab xeem Npeeyamee txeeb tau

16Mauxe yawm txiv caj ces uas yog neeg Khenai nrog cov Yuda ua ke tawm ntawm lub moos toov laj nce mus rau tebchaws moj sab qhua Yuda uas nyob hauv Neke ze lub moos Alaj, mas lawv thiaj mus nrog cov qub neeg hauv tebchaws ntawd nyob ua ke. 17Xeem Yuda kuj nrog xeem Xime‑oo uas yog nws tij mus tua yeej cov Khana‑as uas nyob hauv lub moos Xefa thiab muab lub moos ntawd ua puam tsuaj huvsi, lawv thiaj hu lub moos ntawd tias Hauma. 18Xeem Yuda txeeb tau lub moos Kaxa thiab lub moos Akheloo thiab lub moos Ekhoo thiab cov moos ntawd li kav xyuam huvsi. 19Yawmsaub nrog nraim xeem Yuda, lawv thiaj txeeb tau tej tebchaws toj siab, tiamsis lawv ntiab tsis tau cov neeg nruab tiag, rau qhov cov nruab tiag muaj tsheb nees hlau ua rog. 20Lub moos Heploo lawv muab rau Khalej raws li Mauxe hais cia lawd. Khalej thiaj ntiab Anaj peb tug tub khiav mus. 21Tiamsis xeem Npeeyamee tsis ntiab cov Yenpu uas nyob hauv Yeluxalees khiav mus. Ua li no mas cov Yenpu thiaj li nrog cov Npeeyamee nyob ua ke hauv Yeluxalees los txog niaj hnub nimno.

Yauxej caj ces kov yeej Npe‑ee

22Yauxej caj ces mus ua rog rau lub moos Npe‑ee mas Yawmsaub nrog nraim lawv. 23Yauxej caj ces tso neeg mus tshuaj Npe‑ee (yav nram ntej lub moos no hu ua Lu). 24Mas cov neeg tshuaj xov pom ib tug txivneej tawm hauv lub moos tuaj, lawv txawm hais rau nws tias, “Thov qhia txojkev uas nkag rau hauv lub moos no rau peb, mas peb yuav ua zoo rau koj.” 25Nws kuj qhia kev nkag hauv lub moos rau lawv, mas lawv xuas ntaj tua lub moos ntawd huvsi, tiamsis lawv tso tus txivneej ntawd thiab nws tsev neeg sawvdaws dim. 26Tus txivneej ntawd thiaj mus nyob rau hauv cov Hithai lub tebchaws thiab ua ib lub moos, tis npe hu ua Lu, mas lub npe ntawd nyob txog niaj hnub nimno.

Tej tebchaws uas xeem Manaxe thiab xeem Efa‑i txeeb tau

27Xeem Manaxe tsis ntiab cov neeg hauv tej moos no thiab tej zej zog ib ncig ntawd khiav, yog lub moos Npesas, Tha‑ana, Dau, Ile‑as thiab Mekidau. Cov Khana‑as tseem kwv tawv nyob hauv lub tebchaws ntawd. 28Mas thaum cov Yixayee muaj zog tuaj lawv kuj yuam cov Khana‑as ua haujlwm rau lawv, tiamsis tsis muab ntiab kom khiav tag nrho. 29Thiab xeem Efa‑i kuj tsis ntiab cov Khana‑as uas nyob hauv lub moos Kexaw tawm khiav. Cov Khana‑as tseem nrog lawv nyob ua ke hauv lub moos Kexaw.

Tej tebchaws uas lwm xeem txeeb tau

30Xeem Xenpuloo tsis ntiab cov neeg hauv lub moos Khibloo thiab hauv Nahaloo khiav. Cov Khana‑as tseem nrog lawv nyob ua ke thiab raug quab yuam ua haujlwm.
31Xeem Asaw tsis ntiab cov neeg hauv lub moos Akhau thiab Xaidoo thiab Alab thiab Axij thiab Henpa thiab Afi thiab Lehau khiav. 32Cov Asaw nrog cov qub neeg Khana‑as nyob ua ke hauv lub tebchaws ntawd rau qhov lawv tsis muab ntiab khiav mus.
33Xeem Nathali tsis ntiab cov neeg hauv Npeseme thiab hauv Npe‑anav khiav. Lawv cia li nrog cov qub neeg Khana‑as nyob ua ke hauv lub tebchaws ntawd. Tiamsis cov neeg hauv ob lub moos ntawd kuj raug quab yuam ua haujlwm rau lawv.
34Cov Amaulai tiv thaiv xeem Daj rau pem toj siab tsis kheev lawv nqes los nram nruab tiag. 35Cov Amaulai kwv tawv nyob hauv lub moos Hahele thiab hauv Aiyaloo thiab hauv Sa‑anpi, tiamsis Yauxej caj ces txhais tes tsuj yuam lawv, thiaj quab yuam lawv ua haujlwm. 36Cov Amaulai ciam teb yog txij ntua txojkev uas hla lub dawm roob Akhanpi thiab txij ntua lub moos Xelaj los rau sab ped mus li.