1

1Povlauj uas yog Yexus Khetos tus tubtxib raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab peb tus kwv Timaute xa mus rau Vajtswv pawg ntseeg hauv lub moos Khaulee thiab rau txhua tus xov dawb uas nyob thoob plaws lub xeev Akhaya. 2Thov txojkev hlub thiab txojkev siab tus ntawm Vajtswv uas yog peb leej Txiv thiab ntawm tus Tswv Yexus Khetos nrog nraim nej nyob.

Povlauj ua Vajtswv tsaug

3Qhuas Vajtswv uas yog peb tus Tswv Yexus Khetos leej Txiv, yog leej Txiv uas muaj lub siab khuvleej thiab yog Vajtswv uas txhawb siab txhua yam. 4Nws txhawb peb lub siab rau txhua yam kev ceeblaj uas peb raug xwv peb thiaj muab qhov uas Vajtswv txhawb peb lub siab ntawd mus txhawb tau cov uas raug ceeblaj lub siab tsis hais yam twg. 5Vim peb koom nrog Khetos tej kev txom nyem ntau npaum li cas, peb kuj koom kev txhawb siab rau hauv Khetos ntau npaum li ntawd. 6Qhov uas peb raug ceeblaj kuj yog ua rau nej tau txais kev txhawb siab thiab tau txojkev dim. Thiab qhov uas peb tau txais kev txhawb siab kuj ua rau nej tau txais kev txhawb siab rau qhov uas nej tiv kev txom nyem ib yam li peb tiv ntawd. 7Peb yeej cia siab hlo rau nej, vim peb paub tias nej koom nrog peb raug kev txom nyem li cas, nej kuj koom nrog peb tau kev txhawb siab ib yam li ntawd.
8Cov kwvtij, peb xav kom nej paub txog tej kev ceeblaj uas peb raug hauv lub xeev Axia. Peb raug txojkev txom nyem hnyav kawg dhau peb lub zog ua rau peb tag kev vam tias peb yuav tsis muaj txojsia nyob. 9Qhov tseeb peb xav tias peb twb raug txiav txim tuag lawm. Tej no ua rau peb tsis txhob cia siab rau peb tus kheej tiamsis cia siab rau Vajtswv uas tsa cov neeg tuag ciaj sawv rov los. 10Vajtswv cawm peb dim tej xwm txheej kev tuag los lawm, thiab nws yuav cawm peb dua thiab. Peb cia siab rau hauv nws tias nws yuav cawm peb ntxiv mus, 11vim nej koom nrog peb ua haujlwm rau thaum nej thov Vajtswv pab. Thiab yuav muaj neeg coob ua Vajtswv tsaug txog peb vim yog txojkev hlub uas muab pub rau peb vim qhov uas neeg coob coob tej lus thov.

Povlauj hloov sijhawm mus xyuas lawv

12Peb khav li no. Peb lub siab ua timkhawv tias peb muaj lub siab dawb huv thiab lub siab dawb paug los ntawm Vajtswv thiaj xyaum zoo rau hauv lub ntiajteb, tsis yog xyaum raws li neeg li tswvyim tiamsis xyaum raws li Vajtswv txojkev hlub, thiab peb yimhuab xyaum zoo rau nej. 13Peb tsis sau dua lwm zaj tuaj rau nej tsuas yog zaj uas nej nyeem tau thiab nkag siab tau xwb. Kuv vam tias nej yuav nkag siab tag huvsi, 14ib yam li nej twb nkag siab ib txhia lawm, mas txog tus Tswv Yexus hnub nej yuav khav tau txog peb ib yam li uas peb khav txog nej.
15Vim kuv ruaj siab li no kuv thiaj xav tuaj xyuas nej ua ntej, xwv nej thiaj tau koob hmoov ob zaug. 16Thaum kuv taug kev mus rau lub xeev Makhedaunia, kuv xav los xyuas nej, thiab thaum rov qab ntawm Makhedaunia los kuv yuav los xyuas nej dua thiab nej li xa kuv mus rau lub xeev Yudia. 17Qhov uas kuv npaj siab li no kuv tseem ua ywj fab ywj fwj lov? Kuv npaj siab yam li neeg ntiajteb kuv thiaj hais tias “Yog” thiab “Tsis yog” ua ke lov? 18Muaj Vajtswv uas tso siab tau pom, tej lus uas peb hais rau nej tsis muaj lo uas hais tias “Yog” thiab “Tsis yog” ua ke. 19Rau qhov Vajtswv leej Tub uas yog Yexus Khetos uas kuv thiab Xivana thiab Timaute peb tshaj tawm rau hauv nej tsis yog “Yog” thiab “Tsis yog” ua ke, tiamsis hauv Tswv Yexus puavleej “yog” xwb. 20Vajtswv tej lus cog tseg huvsi puavleej “Yog” hauv Yexus. Vim li no peb thiaj hais tias “Amee” ntawm Yexus, thiaj ua rau Vajtswv tau koob meej. 21Tus uas ua rau peb nrog nej nyob ruaj rau hauv Khetos thiab tus uas tsa peb yog Vajtswv. 22Vajtswv nias lub hom thawj rau peb thiab pub Vaj Ntsuj Plig rau hauv peb lub siab ua puav pheej.
23Kuv thov Vajtswv ua timkhawv txog kuv tias qhov uas kuv tsis tau rov mus rau lub moos Khaulee, twb yog kuv tsis xav cia nej raug kev nyuaj siab. 24Peb tsis yog cov uas tswjhwm nej txojkev ntseeg, tiamsis peb nrog nej koom tes kom nej tau txojkev xyiv fab, vim tias nej nyob ruaj khov hauv txojkev ntseeg lawm.