1

1Povlauj, uas yog tus tubtxib uas tsis yog neeg tsa lossis neeg txib, tiamsis Yexus Khetos thiab leej Txiv Vajtswv uas tsa Yexus ciaj sawv hauv qhov tuag rov los ua tus tsa, 2thiab cov kwvtij sawvdaws uas nrog kuv nyob, hais mus rau cov pawg ntseeg hauv lub xeev Kalatia. 3Thov txojkev hlub thiab txojkev siab tus ntawm Vajtswv uas yog peb leej Txiv thiab ntawm tus Tswv Yexus Khetos nrog nraim nej nyob. 4Yexus muab nws tus kheej xyeem this peb lub txim kom thiaj cawm peb dim tiam neeg phem no raws li Vajtswv uas yog peb leej Txiv lub siab nyiam. 5Thov kom Vajtswv muaj koob meej ci ntsa iab mus ib txhis tsis kawg. Amee.

Tsis muaj dua lwm txoj xov zoo

6Kuv xav tsis thoob rau qhov uas nej muab tus uas hu nej los hauv Khetos txojkev hlub tso tseg sai kawg li thiab tig mus raws lwm txoj xov zoo, 7tiamsis yeej tsis muaj dua lwm txoj xov zoo. Tiamsis muaj qee leej ua rau nej ntxhov siab thiab xav hloov Khetos txoj xov zoo. 8Yog tias peb lossis ib tug tubtxib saum ntuj piav lwm txoj xov zoo rau nej uas tsis thooj li txoj xov zoo uas peb twb piav rau nej tag lawm, kuj cia tus ntawd raug foom tsis zoo. 9Nimno kuv rov hais dua raws li uas peb twb hais ua ntej lawd hais tias, yog leejtwg piav lwm txoj xov zoo rau nej uas tsis thooj li txoj uas nej twb tau txais lawd, kuj cia tus ntawd raug foom tsis zoo.
10Nimno kuv tabtom xav kom neeg lees yuav kuv los xav kom Vajtswv lees yuav kuv? Kuv ua kom hum neeg lub siab lov? Yog kuv ua kom hum neeg lub siab kuv yeej tsis yog Khetos li tub qhe.

Qhov uas Povlauj ua tubtxib

11Cov kwvtij, kuv xav kom nej paub tias txoj xov zoo uas kuv piav tsis yog neeg li, 12vim tsis yog kuv tau txoj xov zoo ntawm neeg los. Tsis muaj leejtwg qhia kuv, tiamsis yog Yexus Khetos qhia tshwm rau kuv.
13Nej kuj tau hnov txog kuv lub neej yav thaum ub uas kuv tseem coj raws li cov Yudai txoj kevcai hais tias kuv tau tsim txom Vajtswv cov pawg ntseeg heev kawg nkaus thiab yooj xeeb ua kom puam tsuaj. 14Kuv coj Yudai txoj kevcai zoo dua lwm tus uas nrog kuv ib phaum hauv kuv haiv neeg thiab kuv kub siab heev kawg rau kuv tej luag tej kab ke. 15Tiamsis Vajtswv muab kuv cais txij thaum nruab thiab los thiab hu kuv ntawm nws txojkev hlub. Thaum nws pom zoo 16qhia nws tus tub tshwm rau kuv pom kom kuv thiaj piav tus tub ntawd rau lwm haiv neeg, kuv tsis tau sablaj rau ib tug neeg twg kiag li. 17Thiab kuv tsis tau mus rau hauv lub nroog Yeluxalees mus xyuas cov uas ua tubtxib ua kuv ntej, tiamsis kuv mus rau lub tebchaws Alanpia li rov mus rau lub nroog Damaxaka.
18Dhau peb xyoo kuv li mus tsham Khefa hauv lub nroog Yeluxalees thiab nrog nws nyob tau kaum tsib hnub. 19Tiamsis kuv tsis ntsib lwm tus tubtxib li tsuas yog ntsib Yakaunpau uas yog tus Tswv li kwv. 20Tej uas kuv sau tuaj rau nej no, muaj Vajtswv pom, kuv tsis dag li. 21Dhau ntawd kuv li mus rau hauv lub xeev Xilia thiab lub xeev Khilikia. 22Khetos cov pawg ntseeg hauv lub xeev Yudia tsis tau pom dua kuv tim ntsej tim muag, 23lawv tsuas yog tau hnov tias, “Tus uas txeev tsim txom peb nimno piav txojkev ntseeg uas nws txeev muab rhuav kom puam tsuaj.” 24Mas lawv thiaj qhuas Vajtswv vim yog kuv.