1

Lub tebchaws uas muaj txim loj

1No yog Yaxaya uas yog Amoj tus tub ua yog toog pom txog Yuda thiab Yeluxalees rau ncua sijhawm uas Uxiya thiab Yauthas thiab Aha thiab Hexekhiya ua vajntxwv kav Yuda tebchaws.
  2Lub ntuj 'e, cia li mloog,
   lub ntiajteb 'e cia li tig ntsej mloog,
   rau qhov Yawmsaub tau hais lus tias,
  “Kuv tau tu menyuam thiab pub kom hlob,
   tiamsis lawv tau fav xeeb rau kuv lawm.
  3Nyuj kuj paub nyuj tus tswv,
   thiab nees luav kuj paub
   tus tswv lub dab zaub,
  tiamsis cov Yixayee tsis paub,
   kuv haiv neeg tsis nkag siab.”

  4Lub tebchaws uas muaj txim 'e,
   nej yog haiv neeg ris lub txim loj,
  yog cov neeg phem li noob,
   yog cov tub ki uas ua kev phem kev qias.
  Lawv twb tso Yawmsaub tseg,
   lawv saib tsis taus tus uas Dawb Huv
   hauv cov Yixayee, lawv tig nrob qaum rau nws lawm.
  5Ua cas nej tseem xav
   raug nplawm ntxiv thiab?
   Ua cas nej tseem fav xeeb mus li?
  Nej lub taubhau mob thoob tag,
   nej lub siab kuj qaug zog tag.
  6Txij ntua ntawm xib taws
   mus thoob plaws saum taubhau,
  tsis muaj ib qho zoo kiag li
   tsuas yog dhoog ntsuab tag
  thiab ua kiav txhab kua paug
   thiab ntshav txia txev,
  tsis tau muab tso kua paug tawm
   thiab tsis qhwv li
   lossis muab roj pleev kom nqeg.
  7Nej lub tebchaws raug muab
   tso tseg nyob do cuas,
  nej tej moos kuj raug hluavtaws kub,
   lwm haiv neeg muab nej lub tebchaws
   ua puam tsuaj tab meeg nej,
  thiaj li nyob do cuas yam li
   raug lwm haiv neeg muab ua piam tag.
  8Xi‑oo tus ntxhais kuj raug muab tso tseg
   ib yam lub tsev pheeb suab
   hauv lub vaj txiv hmab,
  thiab yam li lub tsev pheeb suab
   hauv daim teb dib,
   zoo li lub moos uas raug muab vij cia.
  9Yog Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg
   tsis tseg peb ib txhia cia,
  ces peb kuj yuav zoo ib yam li lub moos
   Xaudoo thiab zoo li lub moos Kaumaula.

  10Nej cov uas kav lub moos Xaudoo,
   cia li mloog Yawmsaub tej lus.
  Nej cov neeg hauv lub moos Kaumaula,
   cia li tig ntsej mloog
   peb tus Vajtswv tej lus qhia.
  11Yawmsaub hais tias, “Tej qhov txhia chaw
   uas nej xyeem ntau kawg ntawd
   muaj nuj nqes dabtsi rau kuv?
  Kuv dhuav tej txiv yaj
   uas muab ua kevcai hlawv xyeem,
  thiab tej hlab hluas roj ntawm tej tsiaj
   uas hwv rog rog lawm.
  Kuv tsis zoo siab rau tej txiv nyuj li ntshav
   thiab tej menyuam yaj
   thiab tej txiv tshis li ntshav.
  12Thaum nej tuaj rau ntawm kuv xubntiag
   leejtwg kom nej tsuj mus tsuj los
   hauv kuv lub tuam tsev li no?
  13Tsis txhob coj tej uas tsis muaj qabhau
   tuaj xyeem dua li lawm,
  tej hmoov tshuaj tsw qab
   yog yam uas kuv ntxub kawg.
  Hnub hli xiab thiab hnub Xanpatau
   thiab qhov uas nej hu kom tuaj txoos ua ke,
  mas kuv thev tsis taus tej kev txhaum
   uas nej tuaj txoos ua ke caiv so ntawd.
  14Kuv lub siab ntxub tej kevcai hnub hli xiab
   thiab nej tej kevcai uas teem cia,
  tej ntawd ua lub nra hnyav
   rau kuv ris dhuav heev lawm.
  15Thaum nej tsa tes thov,
   kuv yuav fee plhu ntawm nej,
  txawm yog nej yuav thov ntau ntau,
   kuv yuav tsis mloog.
   Nej txhais tes lo ntshav tag.
  16Cia li ntxuav nej lub cev,
   cia li tu nej lub cev kom huv,
  cia li rho nej tej kev phem tawm mus
   dhau kuv lub qhov muag,
   cia li tseg tsis txhob ua phem,
  17cia li kawm paub ua zoo,
   cia li txiav txim ncaj,
   cia li tso tus uas raug quab yuam dim,
  cia li tuav cov menyuam ntsuag
   tsis muaj txiv txojcai,
   thiab pab tus poj ntsuam hais plaub.”

  18Yawmsaub hais tias, “Cia li tuaj,
   peb sib cam txog tej no.
  Txawm yog nej lub txim liab ploog
   los yuav dawb li daus xib daus npu,
  txawm yog liab ploog li ntshav,
   los yuav dawb li plaub yaj.
  19Yog nej kam thiab mloog lus,
   nej yuav tau noj tej yam zoo
   hauv lub tebchaws.
  20Tiamsis yog nej tsis kam thiab fav xeeb,
   nej yuav raug hniav ntaj puam tsuaj tag,
  rau qhov Yawmsaub lub qhov ncauj
   twb hais cia lawm.”

  21Lub nroog uas txeev xib rau Vajtswv
   ntxeev ua poj muag cev lawm lauj!
   Nws txeev tu plaub ncaj xwb xwb li.
  Txojkev ncaj ncees txeev nyob hauv nws,
   tiamsis nimno tsuas muaj
   cov uas tua neeg nyob xwb.
  22Koj tej nyiaj ntxeev ua quav nyiaj tag lawm,
   koj tej cawv txiv hmab xyaw dej lawm.
  23Koj cov thawj ua cov uas fav xeeb
   thiab nrog tub sab ua phoojywg lawm.
  Txhua tus nyiam nyiaj xiab
   thiab nrhiav nrhw tej uas luag pub.
  Lawv tsis tuav tej menyuam ntsuag
   tsis muaj txiv txojcai,
  thiab lawv tsis txais
   tej poj ntsuam tshaj plaub hais.
  24Vim li no, tug Tswv
   uas yog Yawmsaub muaj hwjchim loj kawg,
  yog Yixayee tus Vajtswv uas loj dua ntais,
   thiaj hais tias, “Saib maj,
  kuv yuav nchuav kuv txojkev npau taws
   rau saum kuv cov yeeb ncuab,
   thiab ua pauj rau kuv cov tshawj chim.
  25Kuv yuav tig kuv txhais tes tawm tsam koj,
   thiab kuv yuav muab koj nchuav
   hauv lub yeej vub
  kom cov quav nyiaj tawm mus,
   thiab rho tej uas txuam hauv nej tawm mus.
  26Kuv yuav pub koj muaj
   cov uas tu plaub zoo li yav thaum ub,
  thiab pub tus uas ua chaw sablaj
   zoo yam li qub rau nej.
  Dhau ntawd mus luag yuav hu koj tias l
   ub nroog ncaj ncees,
   thiab lub nroog uas xib rau Vajtswv.”

  27Vajtswv txiav txim ncaj thiaj li txhiv Xi‑oo,
   thiab nws txojkev ncaj ncee txhiv
   cov neeg hauv Xi‑oo uas ntxeev dua siab.
  28Tiamsis cov uas fav xeeb
   thiab cov uas muaj txim
   yuav raug puam tsuaj huvsi,
  thiab cov uas tso Yawmsaub tseg
   yuav raug muab ntxuav pov tseg.
  29“Nej yuav txaj muag rau tsob ntoo xeeb
   uas nej nyiam ntawd,
  thiab nej plhu yuav liab rau lub vaj
   uas nej xaiv cia.
  30Nej yuav zoo yam li tsob ntoo qheb
   uas nplooj qhuav tag,
   thiab zoo li lub vaj uas tsis muaj dej.
  31Tus uas muaj zog yuav zoo li
   qhov nyuag ntoo zes taws,
  thiab nws tej haujlwm zoo li
   lub nyuag txim taws,
  ob yam no puavleej yuav
   kub hnyiab tag huvsi,
   tsis muaj leejtwg tua tau li.”