1

1Povlauj uas yog Yexus Khetos li tub qhe raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab peb tus kwv Timaute 2hais mus rau cov xov dawb thiab cov kwvtij uas ntseeg Khetos hauv lub moos Khaulauxi. Thov txojkev hlub thiab txojkev siab tus ntawm Vajtswv uas yog peb leej Txiv nrog nraim nej nyob.

Povlauj ua Vajtswv tsaug

3Txhua zaus uas peb thov Vajtswv pab nej peb ua Vajtswv uas yog peb tus Tswv Yexus Khetos leej Txiv tsaug, 4vim peb twb hnov txog nej txojkev ntseeg hauv Yexus Khetos thiab hnov txog qhov uas nej hlub Vajtswv cov xov dawb txhua tus. 5Txojkev ntseeg thiab txojkev hlub ntawd los ntawm txojkev vam uas khaws cia saum ntuj ceeb tsheej rau nej, uas nej twb txeev hnov ntawm txojlus tseeb uas yog txoj xov zoo, 6uas twb tuaj txog nej lawm. Txoj xov zoo ntawd tabtom tawg paj txi txiv thiab huaj vam thoob ntiajteb, ib yam li huaj vam rau hauv nej txij hnub uas nej tau hnov thiab nkag siab Vajtswv txojkev hlub raws li qhov tseeb. 7Nej tau kawm ntawm Epafa uas nrog kuv koom ua haujlwm thiab kuv hlub nws, nws yog ib tug uas muaj siab xib ua Khetos tes haujlwm vim yog saib rau nej, 8thiab nws tau qhia rau peb paub txog nej txojkev hlub hauv Vaj Ntsuj Plig.
9Vim li no txij hnub uas peb hnov txog nej, peb kuj tsis tseg qhov uas thov Vajtswv pab nej. Peb thov kom nej yuav muaj txhua yam tswvyim thiab nkag siab sab ntsuj plig thiaj paub tag nrho Vajtswv lub siab nyiam li cas, 10xwv nej thiaj ua lub neej raws li uas tsim nyog ua rau tus Tswv, thiab txaus nws lub siab txhua yam, yog tawg paj txi txiv rau txhua yam haujlwm zoo thiab paub Vajtswv zuj zus. 11Kuv thov txhawb nej lub zog kom muaj zog heev raws li Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab, kom nej thiaj thev taus thiab ua siab ntev rau txhua yam thiab muaj siab xyiv fab 12thiab ua leej Txiv tsaug uas pub nej a muaj feem nrog cov xov dawb tau qub txeeg qub teg hauv qhov kaj. 13Vajtswv cawm peb dim lub hwjchim tsaus ntuj thiab coj peb los nyob hauv nws tus tub uas nws hlub lub tebchaws. 14Hauv tus tub ntawd peb thiaj raug txhiv dim, yog qhov uas daws lub txim.

Khetos tes haujlwm

15Khetos yog Vajtswv uas peb qhov muag tsis pom tus yam ntxwv, yog thawj tug uas yug los hauv ib puas tsav yam uas tsim los. 16Vim tus Tub ntawd, thiaj li tsim ib puas tsav yam tshwm los yog tej uas nyob saum nruab ntug, tej uas nyob hauv ntiajteb, tej uas qhov muag pom thiab tej uas qhov muag tsis pom, tsis hais tej dab, tej timtswv, tej hwjchim thiab tej dab uas kav huvsi, txhua yam puavleej tsim ntawm nws thiab tsim rau nws. 17Nws nyob ua ntej dua txhua yam thiab txhua yam raug rub los txuas ua ke rau hauv nws. 18Nws yog lub taubhau rau lub cev uas yog pawg ntseeg. Nws yog lub hauv paus, nws yog tus tub hlob uas xub ciaj sawv hauv qhov tuag rov los, kom nws thiaj ua txhua yam tus thawj. 19Rau qhov Vajtswv txaus siab pub qhov uas yog Vajtswv tag nrho huvsi nyob rau hauv Khetos, 20thiab Vajtswv siv Khetos ua rau txhua yam rov los nrog Vajtswv sib raug zoo, tsis hais tej uas nyob hauv lub ntiajteb thiab nyob saum nruab ntug, vim yog Khetos cov ntshav ntawm tus khaublig ntoo ua kom muaj kev sib hum xeeb.
21Yav nram ntej nej raug txiav tu ntawm Vajtswv, thiab lub siab ua yeeb ncuab ua phem kawg, 22tiamsis nimno Vajtswv pub nej rov nrog nws sib raug zoo vim yog qhov uas Yexus lub cev tau tuag thiaj coj nej los cuag Vajtswv ua cov uas dawb huv thiab tsis muaj qhov qias thiab tsis muaj chaw thuam rau ntawm Vajtswv xubntiag, 23tsuav yog nej tsim tsa ruaj hauv txojkev ntseeg thiab nyob ruaj nreeg, tsis txhob khiav ntawm txojkev vam hauv txoj xov zoo uas nej tau hnov, uas twb tshaj tawm rau txhua tus neeg thoob qab ntuj lawm, thiab kuv Povlauj yog tus uas ua tes haujlwm tshaj txoj xov zoo no.

Povlauj tes haujlwm hauv pawg ntseeg

24Nimno kuv zoo siab qhov uas raug kev txom nyem vim yog saib rau nej, thiab raug kev txom nyem ntxiv rau tej kev tsim txom uas Khetos raug tsis tag, vim yog saib rau nws lub cev uas yog pawg ntseeg, kuv thiaj ris kom tiav rau hauv kuv lub cev. 25Kuv ua haujlwm rau pawg ntseeg ntawd raws li tes haujlwm uas Vajtswv muab cob rau kuv kom qhia Vajtswv txojlus tag nrho huvsi rau nej, 26yog tej uas muab npog cia ib txwm thaum ub los thiab ntau tiam neeg los lawm tiamsis nimno raug muab nthuav tshwm los rau nws cov xov dawb lawm. 27Vajtswv xav kom lawv paub tias yam uas muab npog cia tob tob no muaj hwjchim ci ntsa iab nplua mias li cas rau hauv lwm haiv neeg. Yam ntawd yog Khetos uas nyob hauv nej, yog qhov chaw vam tias yuav tau koob meej ci ntsa iab. 28Peb tshaj tawm tus Tswv no, thiab peb muab txhua yam tswvyim los ntuas thiab qhuab qhia txhua tus kom peb thiaj coj tau txhua tus mus cuag Vajtswv ua neeg uas hlob tiav rau hauv Khetos lawm. 29Kuv thiaj siv zog ua haujlwm khwv rau qhov ntawd raws li lub zog uas Vajtswv pub kuv muaj ntau kawg li.