1

Poj vajntxwv tsis mloog vajntxwv Ahaxu‑ela lus

1Tej xwm txheej no muaj rau thaum Ahaxu‑ela ua vajntxwv, yog tus Ahaxu‑ela uas kav txij ntua Idia tebchaws mus txog ntua Khuj tebchaws, huvsi yog ib puas nees nkaum xya lub xeev. 2Thaum ntawd vajntxwv Ahaxu‑ela nyob hauv lub nroog loj Xuxa kav. 3Xyoo peb uas nws ua vajntxwv nws pam ib zaug noj haus rau nws cov thawj thiab nws cov tub teg tub taws huvsi, mas cov thawj rog hauv Pawxia thiab Midia tebchaws thiab cov uas ua hlob thiab cov thawj uas kav txhua lub xeev kuj tuaj nrog nws koom ua ke. 4Nws qhia nws tej nyiaj txiag ntau kawg hauv tej tebchaws uas nws kav thiab nws lub meej mom thiab nws lub hwjchim tau ntau hnub mus txog thaum tau ib puas yim caum hnub.
5Thaum dhau lub sijhawm ntawd lawm, vajntxwv pam noj haus rau txhua tus uas nyob hauv lub nroog Xuxa, tsis hais tus ua loj ua yau sawvdaws noj tau xya hnub hauv lub tshav puam ntawm lub vaj uas nyob hauv vajntxwv lub tsev. 6Muaj ntaub pag dawb ntaub xiav tis rau txoj hlua maj thiab txoj hlua ntaub tsamxem dai rau tej ntsej nyiaj ntawm tej ncej zeb mos, thiab muaj tej rooj kub rooj nyiaj nyob saum lub plag tsev tshav puam uas pua tej txiag zeb liab tsim tseb, tej txiag zeb mos, tej plhaub qwj thiab tej qe zeb hlaws sib quas. 7Thiab muab cawv txiv hmab hliv rau hauv ntau yam khob kub thiab hliv vajntxwv tej cawv txiv hmab nplua mias raws li vajntxwv lub siab dav. 8Lawv haus raws li txoj kevcai tsis txwv tsis yuam rau qhov vajntxwv hais kom cov tub qhe sawvdaws hauv vajntxwv lub tsev muab rau txhua tus haus raws li lub siab nyiam. 9Poj vajntxwv Vasati kuj pam noj haus rau cov niam tsev noj rau hauv vajntxwv Ahaxu‑ela lub tsev thiab.
10Hnub uas xya thaum vajntxwv haus cawv txiv hmab zoo siab lawm nws txawm hais rau Mehumas, Npixatha, Hanpauna, Npixatha, Anpatha, Xethias thiab Khaka, uas yog xya tus nraug sam uas tu vajntxwv Ahaxu‑ela, 11kom mus coj poj vaj Vasati ntoo mom poj vaj los cuag vajntxwv xwv nws thiaj qhia tau qhov uas poj vaj zoo nkauj ci nplas rau cov pejxeem thiab cov thawj saib, vim poj vaj zoo nkauj heev. 12Tiamsis poj vaj Vasati tsis kam los raws li vajntxwv txib cov nraug sam mus hais rau nws. Mas qhov no ua rau vajntxwv npau taws heev, nws chim rau hauv lub siab kawg li.
13Vajntxwv txawm hu cov uas txawj ntse paub caij paub nyoog tuaj, rau qhov no yog txojkev uas vajntxwv pheej nrog cov uas paub cai thiab txawj tu plaub sawvdaws sablaj, 14yog cov uas yau vajntxwv, yog Khasena, Setha, Amatha, Thasi, Mele, Maxena thiab Memukhas. No yog Pawxia thiab Midia tebchaws xya tus thawj uas pheej los cuag tau vajntxwv thiab yog cov thawj hauv vajntxwv lub tebchaws. 15Vajntxwv hais tias, “Raws li txoj kevcai yuav ua li cas rau poj vaj Vasati rau qhov nws tsis ua raws li vajntxwv Ahaxu‑ela kom cov nraug sam hais rau nws?” 16Ces Memukhas txawm hais tab meeg rau vajntxwv thiab cov thawj tias, “Poj vaj tsis yog ua txhaum rau vajntxwv xwb tiamsis yog ua txhaum rau cov thawj sawvdaws thiab cov pejxeem sawvdaws uas nyob hauv txhua lub xeev uas vajntxwv Ahaxu‑ela kav, 17vim tej uas poj vaj ua no yuav paub thoob plaws rau hauv ib tsoom pojniam, ua rau lawv saib tsis taus lawv tej txiv. Rau qhov lawv yuav hais tias, ‘Vajntxwv Ahaxu‑ela hais kom coj poj vaj Vasati los cuag nws tiamsis poj vaj kuj tsis los.’ 18Mas hnub no vajntxwv cov thawj hauv Pawxia thiab hauv Midia tej pojniam txhua tus uas hnov txog tej uas poj vaj ua no lawm yuav piav rau vajntxwv cov thawj sawvdaws paub mas yuav ua rau muaj kev saib tsis taus thiab kev npau taws heev. 19Yog vajntxwv pom zoo, mas cia vajntxwv tawm ib tsab kevcai thiab muab sau tseg rau hauv Pawxia thiab Midia tej kevcai kom thiaj thim tsis tau tej lus, hais tias Vasati yuav los cuag tsis tau vajntxwv Ahaxu‑ela dua li lawm. Thiab cia vajntxwv muab lub rooj uas ua poj vaj pub rau lwm tus uas zoo dua nws. 20Thaum tshaj tawm vajntxwv tej lus no thoob plaws vajntxwv lub tebchaws uas dav thiab loj no, mas ib tsoom pojniam thiaj li hwm lawv tus txiv, tsis hais tus ua loj ua yau.”
21Tej lus taw qhia no txaus vajntxwv thiab cov thawj sawvdaws lub siab, vajntxwv thiaj ua raws li Memukhas tej lus. 22Vajntxwv thiaj xa tsab ntawv tseb mus thoob plaws txhua lub xeev uas nws kav ua txhua lub xeev li npe ntawv thiab txhua haiv neeg li lus, hais kom txhua tus txivneej ua tus tswv uas tswjhwm nws tsev neeg thiab hais nws yam lus.